Commissie inzake Leerlingenrechten: een aanmeldingsprocedure starten

Als je als schoolbestuur, verscheidene schoolbesturen samen of LOP met een aanmeldingsprocedure wil starten, dan moet je eerst een voorstel van aanmeldingsprocedure ter toetsing voorleggen aan de commissie. De commissie toetst het voorstel van aanmeldingsprocedure aan de bepalingen inzake het recht op inschrijving en de aanmeldingsprocedures en aan de uitgangspunten van het inschrijvingsrecht.

Het aanmeldingsdossier bezorg je per post of e-mail met ontvangstbevestiging aan de commissie. Dit uiterlijk op 15 september van het schooljaar voorafgaand aan het schooljaar waarvoor de inschrijvingen gelden.

 

Een nieuw aanmeldingsdossier indienen

Het dossier wordt ingediend volgens het model aanmeldingsdossier. Het model bestaat uit een aantal richtvragen die de commissie zal hanteren bij de beoordeling van de dossiers. Daarnaast vind je in het model ook elementen opgesomd waarvan de commissie verwacht dat daaraan uitvoering wordt gegeven in de procedure. Als de voorgestelde procedure afwijkt op één of meerdere van deze elementen, expliciteer je op welke elementen de procedure afwijkt, waarom en wat de precieze verschillen zijn. Het gebruik van dit model biedt garanties op een volledig aanmeldingsdossier.

basisonderwijs:
doc bestandaanmeldingsdossier_model_BaO.doc (272 kB)
secundair onderwijs:
doc bestandaanmeldingsdossier_model_SO.doc (224 kB)

Voor bijlage 2, de lijst van deelnemende scholen met hun vestigingsplaatsen, maak je gebruik van volgend model:
xlsx bestandModel lijst scholen met vestigingsplaatsen.xlsx (13 kB)

 

Wijzigingen aanbrengen aan een reeds goedgekeurd aanmeldingsdossier

Indien u wijzigingen wil aanbrengen aan een aanmeldingsdossier dat eerder werd goedgekeurd voor meerdere schooljaren kan dat met een wijzigingsdossier. De wijzigingen brengt u met behulp van “track changes” (of “wijzigingen behouden”) aan in een word-versie van het eerder goedgekeurde dossier. Bezorg het wijzigingsdossier aan het secretariaat van de commissie inzake Leerlingenrechten.

De commissie gaat ervan uit dat in het wijzigingsdossier gevolg wordt gegeven aan eerder geformuleerde opmerkingen.

 

Vergeet de notuleringen niet te ondertekenen en te dateren

Een aanmeldingsdossier van scholen die behoren tot een LOP moet steeds met dubbele meerderheid worden goedgekeurd door het LOP. De commissie inzake Leerlingenrechten vraagt om de notulering van het bereikte aanwezigheids- en beslissingsquorum te dateren en te laten ondertekenen door de LOP-voorzitter of door de betrokken schoolbesturen.

Dat geldt ook voor de notulering over het al dan niet door de schoolbesturen mandateren aan het LOP, of buiten het werkingsgebied van een LOP aan het daartoe aangeduide schoolbestuur van: de rangschikking en toewijzing van de aangemelde leerlingen; het uitreiken van de melding van de definitieve toewijzing of van de melding over het niet kunnen toewijzen van de leerling aan een door de ouders gekozen school of vestigingsplaats; de mededeling van de niet-gerealiseerde inschrijvingen.

Met vragen of voor informatie m.b.t. het voorleggen van een aanmeldingsdossier kan je steeds terecht bij het secretariaat van de commissie inzake Leerlingenrechten.

Hier vind je gemeenten waar er voor de inschrijvingen voor schooljaar 2018-2019 gebruik wordt gemaakt van een aanmeldingsprocedure:

  • in het basisonderwijs; 
  • in het eerste jaar van de eerste graad secundair onderwijs.