FAQ - Huisonderwijs

 
 

Huisonderwijs is onderwijs dat verstrekt wordt aan leerplichtigen van wie de ouders beslist hebben om hun kinderen niet in te schrijven in een door de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap of de Duitstalige Gemeenschap erkende, gefinancierde of gesubsidieerde school. Huisonderwijs kan georganiseerd worden in individueel verband, maar ook privéscholen vallen onder het stelsel van huisonderwijs. In dat geval spreken we van collectief huisonderwijs. Tussen deze twee uitersten zijn heel wat tussenvormen mogelijk, zoals een feitelijke vereniging van ouders die huisonderwijs organiseert of bekostigt voor een beperkte groep kinderen.

 
 

Het huisonderwijs van je kind moet gericht zijn op:

 • de zo volledig mogelijke ontplooiing van de persoonlijkheid, talenten en geestelijke en lichamelijke vermogens van het kind
 • het bijbrengen van eerbied voor de rechten van de mens en de fundamentele vrijheid
 • het bijbrengen van eerbied voor de culturele waarden van het kind zelf en van anderen
 • de voorbereiding van het kind op een actief leven als volwassene.

Als je voor huisonderwijs kiest, ben je ook verplicht om op regelmatige tijdstippen je kind aan de examens van de Examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap te laten deelnemen:

 1. Uiterlijk in het schooljaar waarin je kind elf jaar is geworden voor 1 januari moet het kind ingeschreven worden bij de Examencommissie met het oog op het verkrijgen van een getuigschrift basisonderwijs. Uiterlijk in het schooljaar waarin je kind dertien jaar wordt voor 1 januari, en na maximaal twee pogingen, moet het getuigschrift basisonderwijs behaald worden. Iedereen die ten minste negen jaar is, kan het getuigschrift behalen via een Examencommissie.
  Voor meer informatie kan je terecht op de website van de Examencommissie basisonderwijs
   
 2. Uiterlijk binnen het schooljaar waarin je kind de leeftijd van vijftien jaar bereikt, en na maximaal twee pogingen, moet je kind minstens een getuigschrift van de eerste graad secundair onderwijs behalen via de Examencommissie.

Voor meer informatie kan je terecht op de website van de Examencommissie van het secundair onderwijs

Als je kind laattijdig wordt ingeschreven of niet slaagt na maximaal twee pogingen, dan moet het in een erkende school worden ingeschreven.

 
 
 1. Als je kind in het bezit is van een individuele gelijkwaardigheidsbeslissing met minstens het niveau van het basisonderwijs of het niveau van de eerste graad secundair onderwijs, afhankelijk van welk getuigschrift of diploma je kind moet behalen.
 2. Als een centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB) uitdrukkelijk een vrijstelling geeft aan uw kind. Deze uitzondering is bedoeld voor leerlingen met bijvoorbeeld een mentale handicap of ernstige leerstoornis, die niet in de mogelijkheid zijn om het examen van de Examencommissie met succes af te leggen. Een centrum voor leerlingenbegeleiding kan in die gevallen een vrijstelling van het examen verlenen.
 
 

Je moet het formulier "verklaring van huisonderwijs" invullen en ondertekend opsturen naar AgODi, uiterlijk op de derde dag van het schooljaar waarin je kind huisonderwijs volgt.

 

Ja, de verklaring van huisonderwijs is geldig tot 30 juni van het lopende schooljaar. Zolang je kind leerplichtig is en huisonderwijs volgt, moet je ons jaarlijks een nieuwe verklaring van huisonderwijs bezorgen.

 
 

Nee, normaal gezien mag je kind niet overstappen van het regulier onderwijs naar het huisonderwijs in de loop van het schooljaar. Alleen in onderstaande en uitzonderlijke gevallen mag dat wel:

 • Als je kind zich in de loop van het schooljaar domicilieert in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest of in het Vlaams Gewest.
 • Als je kind in de loop van het schooljaar naar het buitenland gaat, maar gedomicilieerd blijft in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest of het Vlaams Gewest.
 • Als je kind ingeschreven is in een door de Vlaamse overheid erkende school, als je het centrum voor leerlingenbegeleiding informeert over de geplande overstap en als dat centrum voor leerlingenbegeleiding daar geen gemotiveerd bezwaar tegen indient.
 
 

Dat hangt af van de plaats waar uw kind op dat moment gedomicilieerd is:

 • als je kind in België gedomicilieerd is, voldoet hij/zij met huisonderwijs aan de Belgische Wet op de Leerplicht. Afhankelijk van het domicilie moet je je wenden tot de Vlaamse of de Franse Gemeenschap. Let op: je kind moet in het buitenland ook voldoen aan de leerplicht van het gastland! Dat betekent dat hij/zij voor de verdere duur van het schooljaar zowel aan de Belgische leerplicht moet voldoen als aan de leerplicht van het land waar hij/zij verblijft. Voor informatie over de leerplicht van het gastland, kan je contact opnemen met de ambassade of consulaat van het gastland in België of met de Belgische ambassade in het gastland. De adressen vind je terug via: www.diplomatie.be
 • als je kind niet in België gedomicilieerd is, valt hij/zij niet onder de Belgische Wet op de Leerplicht en kan hij/zij bij ons niet geregistreerd worden voor huisonderwijs.
 
 

Een officiële inschrijving in huisonderwijs is niet meer mogelijk voor meerderjarigen. Dat wil niet zeggen dat je kind het huisonderwijs niet meer voort kan zetten; ook de inschrijving voor de examencommissie blijft mogelijk.

 
 

De overheid legt geen verplichte vakken/boeken/leerplannen vast voor huisonderwijs. De eigenheid van de situationale factoren en van de jongere zelf kunnen in belangrijke mate bepalend zijn voor de leerstof.
Om een diploma te behalen, is het nuttig om je op de eindtermen en ontwikkelingsdoelen te baseren, die vertaald zijn in leerplannen. Zo legt je kind ofwel het examen af bij de examencommissie/examenschool op basis van hun eigen leerplannen, ofwel op basis van leerplannen die goedgekeurd zijn door een koepel of net.

 
 

Het antwoord vind je op de site van de Onderwijsinspectie: controle op huisonderwijs

 
 

Neen, dat moet bij de Franse Gemeenschap, zelfs als er in het Nederlands les gegeven wordt.

Meer informatie vind je via de Franse Gemeenschap:
Administration générale de l’Enseignement et de la Recherche scientifique
Direction générale de l’Enseignement obligatoire - Service du contrôle de l’obligation scolaire
Rue Adolphe Lavallée 1 - 1080 Bruxelles
obsi@cfwb.be

 
 

In de wetgeving is niets bepaald over de kwalificaties van de lesgever.

 
 

Neen, zowel de dag- als de jaarindeling (vakanties, verlofdagen) mag je zelf invullen.

 
 

Neen.

 
 

Neen, jouw kind kan niet tegelijkertijd ingeschreven zijn in een erkende school en huisonderwijs volgen.