Over AGODI - Afdeling Advies en Ondersteuning onderwijsPersoneel (AOP)

Over AGODI - Afdeling Advies en Ondersteuning onderwijsPersoneel (AOP)

De afdeling "Advies en Ondersteuning onderwijsPersoneel" volgt van dichtbij de ontwikkeling van de regelgeving over onderwijspersoneel op en geeft hierover advies.

De afdeling ondersteunt de Werkstations van het Agentschap voor Onderwijsdiensten en van het Agentschap voor Hoger Onderwijs en Volwassenenonderwijs bij de uitvoering van gemeenschappelijke taken.

De afdeling is hiertoe opgedeeld in een aantal cellen en secretariaten, met volgende taken:
 

 • De cel arbeidsongevallen behandelt dossiers van arbeidsongevallen, ongevallen buiten dienstverband en beroepsziekten van de personeelsleden van het onderwijs. Ze doet dit ook voor de ambtenaren van de Vlaamse Gemeenschap van de beleidsdomeinen EWI, WSE, BZ, FB, RWO, CJSM, LV, DAR, iV, OND en de kabinetten van de Vlaamse Regering.
   
 • De juridische cel beantwoordt principiële juridische vragen over de onderwijsreglementering op personeelsgebied. Deze cel behandelt en volgt de rechtzaken (burgerlijke zaken en Raad van State) met betrekking tot personeelsaangelegenheden op.
   
 • De cel wedden bewaakt de correcte werking van het weddensysteem. Met behulp van dit weddensysteem wordt het onderwijspersoneel uitbetaald en worden de voornaamste sociale en fiscale verplichtingen vervuld.
   
 • De cel Dinco is verantwoordelijk voor bepaalde 'niveau-overschrijdende' aspecten van personeelsdossiers, zoals het bijsturen van betalingsgegevens.
   
 • De cel Valorisatie spreekt zich uit over dossiers inzake het in aanmerking nemen voor de wedde-anciënniteit van vroegere diensten.
   
 • De cel Centraal Betaalde Lonen (=begrotingscel onderwijspersoneel) zorgt voor de budgettaire verwerking van de weddenbetalingen, de fiscale en sociale werkgeversverplichtingen en ondersteunt de begrotingsopmaak "Onderwijs".
   
 • Het secretariaat van de Vlaamse reaffectatiecommissie coördineert de werking van deze commissie.
   
 • Het overkoepelend secretariaat van de taalexamens coördineert de werkzaamheden rond de organisatie van de taalexamens.
   
 • Ook de cellen Woon-werkverkeer, Eretekens Onderwijspersoneel en het archief behoren tot deze afdeling.

Locatie

Agodi - Agentschap voor Onderwijsdiensten
Afdeling Advies en Ondersteuning onderwijsPersoneel
Hendrik Consciencegebouw - Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel
België