Beslissingen College van Beroep 2017 ( Officieel onderwijs )

2017_034: pdf bestandCollege_van_Beroep_GOO_2017_034_dd_20170831.pdf (33 kB)

Feit:

Evaluatie

Bestreden beslissing:

Evaluatie met als eindconclusie 'onvoldoende'

Beslissing in beroep:

Evaluatie met als eindconclusie 'onvoldoende' wordt vernietigd

Grond van de zaak:

Het College merkt op dat uit het evaluatieformulier niet blijkt of en in welke mate rekening werd gehouden met de resultaten van de verbeteringsinspanningen die verzoekende partij heeft gedaan na het functioneringsgesprek en op het evaluatieformulier ook geen aanduidingen terug te vinden zijn over de wijze waarop verzoekende partij al dan niet heeft voldaan aan de gestelde items in de functiebeschrijving. Geen van beoordelingsrubrieken 'in goede uitvoering', 'vereist aandacht' en 'onvoldoende' zijn ingevuld en er dus geen motivering is voor de evaluatie van de diverse functies en kwalificaties, behalve voor de eindconclusie 'onvoldoende' met als enige motivering 'verslag doorlichting, nazicht examen en onvoldoende voeling met het vak elektriciteit'. Deze uiterst summiere motivering heeft niet de draagkracht om de negatieve beoordeling te dragen en is onvoldoende om verzoekende partij te laten inzien waarop de eindconclusie 'onvoldoende' gesteund is. De motiveringsplicht is te dezen niet nageleefd.

Met zijn marginale toetsingsbevoegdheid voor ogen, is het College van Beroep van oordeel dat in voorliggend geval het evaluatietraject leemten vertoont, inzonderheid wat de motivering betreft van de evaluatie van de deelaspecten van de competenties en functies die vermeld zijn in de functiebeschrijving. Die evaluatie van de deelaspecten en de bijhorende motivering samen met een globale beoordeling moeten het betrokken personeelslid duidelijk de redenen aangeven waarop de eindevaluatie steunt. Het College van Beroep is om die reden van oordeel dat de motivering van de evaluatie met de eindconclusie 'onvoldoende' duidelijk onvoldoende is en niet beantwoordt aan de vereiste kwaliteits- en zorgvuldigheidsregels en in redelijkheid niet kan worden verantwoord.

De evaluatie met de eindconclusie 'onvoldoende' dient om die redenen te worden vernietigd.