Startbanenprojecten JoJo en VeVe - Voltijdse onderhoudsmedewerker

 
 

De voltijdse JoJo-onderhoudsmedewerker wordt tewerkgesteld in scholengemeenschappen van het basis- of secundair onderwijs. Hij kan tewerkgesteld worden in elke school binnen de scholengemeenschap, afhankelijk van de praktische haalbaarheid. De onderhoudsmedewerker draagt bij aan het algemeen onderhoud van de schoolgebouwen en schoolomgeving.

 
 

Voor een baan als voltijdse onderhoudsmedewerker komt iedereen in aanmerking die:

 • niet meer leerplichtig is;
 • jonger is dan 26 jaar;
 • laaggeschoold is;
 • voldoet aan de vereisten van goed zedelijk gedrag;
 • politieke en burgerlijke rechten bezit;
 • medisch geschikt is.

Laaggeschoolden zijn personen die NIET in het bezit zijn van een diploma secundair onderwijs. Dit betekent dat ze:

 • niet slaagden voor het 2de jaar van de 3de graad ASO, KSO of TSO;
 • niet slaagden voor het 3de jaar van de 3de graad BSO;
 • maximaal een getuigschrift hebben van deeltijds beroepssecundair onderwijs (DBSO);
 • buitengewoon secundair onderwijs (BuSO) volgden;
 • buitenlands onderwijs volgden (niet alle categorieën!).

Let op! Indien de startbaner onderdaan is van een land buiten de EU, Zwitserland, Noorwegen en Ijsland moet er eerst advies gevraagd worden bij de Dienst Vreemdelingenzaken. Voor het dossier in orde gebracht wordt, dient de school naam en rijksregisternummer door te sturen naar de JoJo-coördinatie. Pas na een gunstig advies van de Dienst Vreemdelingenzaken kan de startbaner in dienst genomen worden.

 
 

Alle scholengemeenschappen van het basis en secundair onderwijs komen in aanmerking. Per scholengemeenschap kan maximaal één voltijdse onderhoudsmedewerker aangenomen worden. De startbaner wordt toegewezen aan de school van de coördinerend directeur en kan klusjes opknappen binnen alle scholen die behoren tot de scholengemeenschap.

 
 

De scholen zijn als werkgever uitermate belangrijk voor het welslagen van het project. Het spreekt dan ook voor zich dat wij hen een duidelijk engagement vragen. Dit engagement situeert zich op twee niveaus:

Takenpakket

Binnen de scholengemeenschap wordt afgesproken in welke scholen de onderhoudsmedewerker ingezet wordt. Er wordt een duidelijke planning hiervan opgesteld, zodat de onderhoudsmedewerker steeds op de hoogte is waar hij verwacht wordt. De scholen werken zelf een takenpakket uit in functie van de noden van de school en het profiel van de startbaner. Het takenpakket moet wel passen binnen de geest van het onderhoudsproject. Poetswerk kan nooit tot het takenpakket van een onderhoudsmedewerker behoren!

Hieronder staan een aantal mogelijke taken opgelijst.

Herstellingen

 • Kleine herstellingen in het schoolgebouw (bv. lessenaars, kapstokken, sloten…)
 • Regelmatig oliën van scharnieren van deuren en ramen
 • Herstellen van ramen
 • Vervangen van knipperende en defecte lampen
 • Onderhoud en herstellingen aan speeltuigen, schommels, palen…
 • Kleine timmerwerken
 • Vervangen en herstellen van informatiepanelen

Tuinwerk

 • Algemeen tuinonderhoud: onderhoud beplantingen en grasvelden
 • Ziekte- en onkruidbestrijding: preventie en wieden van onkruid
 • Snoeiwerk
 • Grasmaaien
 • Opvolgen van het compostvat en de compostbak

Sanitair - elektriciteit - verwarming

 • Onderhoud en herstellingen van sanitaire installaties
 • Afvoeren ontstoppen (bv. lavabo’s in klassen, toiletten…)
 • Herstellen van lekkende kranen
 • Terug in werking stellen van verwarming (bv. ontluchten van radiatoren...)
 • Vastzetten van losgekomen contacten

Schilderwerk

 • Onderhoudsschilderwerk aan ramen, deuren, hekken, luifels…
 • Schilderen van buiten- en binnenmuren
 • Voorbereiden van schilderwerk: grillen, afbranden, schuren…
 • Aanbrengen van belijningen op de speelplaats

Sorteren

 • Milieubewust omgaan met afval
 • Vuilcontainers controleren

Klein onderhoud

 • Jaarlijks reinigen en onderhouden van dakgoten en platte daken
 • Onderhoud van afvoerroosters en controle putjes
 • Herstellingen vanuit risicoanalyse: onmiddellijke opvolging en uitvoering
 • Onderhoud van de speeltuin en de zandbakken

Andere

 • Sneeuw– en ijsvrij maken van stoepen, trappen, doorgangen…
 • Verlenen van technische hulp bij schoolse activiteiten
 • Onderhouden van fietsen
 • Montage en demontage van borden, meubilair…
 • Vervaardigen van klein materiaal voor gebruik op school– en klasniveau
 • Verhuizen

Coaching van de startbaner

Het is belangrijk dat iedere startbaner voldoende begeleiding en ondersteuning krijgt. Elke scholengemeenschap moet hiervoor een coach aanduiden. Een goede coach neemt verschillende taken op zich:

 • De coach staat in voor een goede verwelkoming van de startbaner op zijn nieuwe werkplek. Alle collega’s moeten op de hoogte zijn van de functie van de startbaner en wat zijn taken zijn. De coach bewaakt dat de startbaner de juiste taken uitvoert. De taakverdeling verloopt altijd via de coach.
 • De coach is iemand die de jongere kan begeleiden en sturen tijdens de uitvoering van het takenpakket, iemand die ook bereid is om de jongere te motiveren en te waarderen. Het is eigenlijk een vertrouwenspersoon bij wie de startbaner steeds terecht kan met vragen. Deze taak vraagt een uitdrukkelijk engagement om een laaggeschoolde jongere te ondersteunen in de werksituatie.
 • Opdat de startbaner zijn taken goed kan uitvoeren, zal de coach de nodige opleiding en vorming op de werkvloer voorzien. Deze taak impliceert dat de coach bij voorkeur ervaring heeft met onderhoudswerk, zodat de jongere ook wat het inhoudelijke aspect van het takenpakket betreft ondersteund kan worden.
 • De coach zoekt samen met de startbaner naar een geschikte opleiding, stimuleert de startbaner om deze opleiding te volgen en volgt het opleidingstraject op. De coach denkt mee na over een manier waarop de combinatie tussen werk en opleiding mogelijk gemaakt kan worden. Ook stimuleert de coach de startbaner om deel te nemen aan de door de coördinatie georganiseerde vormingen.
 • De coach last op regelmatige tijdstippen een evaluatiemoment in, waarbij het functioneren en de vooruitgang van de startbaner uitgebreid aan bod komen. Hier wordt bij voorkeur een schriftelijke neerslag van bijgehouden.

De aanstelling van een geschikte coach die zijn ondersteunende rol voor de startbaner ernstig neemt, is van groot belang om het project te laten slagen. De coach moet een personeelslid van de school zijn die regelmatig met de startbaner in contact komt. In de praktijk wordt de functie van coach meestal opgenomen door een directeur van een school, een technisch-adviseur coördinator...

 
 

U kan als werkgever een jongere een werkervaringsstage (WES), een nieuwe vorm van werkplekleren, aanbieden. Tijdens de WES ligt de focus op het versterken van generieke competenties en het verwerven van relevante werkervaring. Daarbij kan u tijdens de WES ruim aandacht besteden aan studieoriëntatie en een toekomstplan van de jongere. De WES kan voorafgaan aan een startbaan in het JoJo- of VeVe-project. Meer gedetailleerde informatie over de WES vindt u hier.

Wanneer u een nieuwe jongere aanneemt zijn er dus twee mogelijkheden:

1. U neemt een jongere onmiddellijk aan via een startbaan. 
2. De jongere doorloopt eerst een WES. Deze duurt minimum vier weken en maximum zes maanden. U beslist na afloop van de WES of u de jongere al dan niet aanwerft via een startbaan. 

Let op! Beide opties zijn enkel mogelijk indien u over een plaats in de startbanenprojecten beschikt.

Wat is uw taak als werkgever tijdens de WES?

De werkgever voorziet een coach die, net zoals tijdens de startbaan, instaat voor een goede begeleiding en opvolging van de jongere. Bij aanvang van de WES maken de coach en de jongere samen een opleidingsplan. Het plan bakent de competenties af waarrond de jongere tijdens de WES zal werken én het bepaalt eveneens de duur van de WES.

Het sjabloon voor dit opleidingsplan vindt u hier:

Indien u een jongere wilt laten starten met een WES, neemt u contact op met de lokale Werkwinkel van VDAB of het OCMW, indien uw kandidaat een leefloon ontvangt.

 
 

Jongeren die werken in het JoJo-project krijgen de kans om aanvullende opleidingen te volgen. Zo hebben zij nadien een extra troef in handen om duurzaam ingeschakeld te worden in de arbeidsmarkt.

Opleidingsmogelijkheden

Individuele opleiding

De school en de startbaner worden aangemoedigd om zelf op zoek te gaan naar een geschikte opleiding die gericht is op het uitbouwen van een toekomstige loopbaan voor de startbaner. Deze opleiding kan van korte of lange duur zijn en sluit aan bij de eigen interesses, vaardigheden en motivatie van de jongere.

Om de drempel tot het volgen van een opleiding zo laag mogelijk te houden, kunnen werkgevers tot twee dagen per week educatief verlof verlenen aan de startbaners. Bovendien kunnen startbaners de inschrijvingskosten van beroeps- of diplomagerichte opleidingen volledig of gedeeltelijk terugvorderen bij de JoJo-coördinatie.

Enkel opleidingen die aangeboden worden via door de Vlaamse Overheid erkende opleidingsinstellingen komen in aanmerking voor verlenging en terugbetaling.

Vormingen aangeboden door de JoJo-coördinatie

De onderhoudsmedewerker krijgt op regelmatige tijdstippen een uitnodiging om deel te nemen aan cursussen waarin hij meer expertise kan opdoen voor zijn taak als JoJo-medewerker. Zo organiseert de projectcoördinatie in de loop van het jaar introductiecursussen waarin de startbaners kennismaken met hun rechten en plichten op de werkvloer. We verwachten van de school dat zij de startbaners stimuleert om zich in te schrijven voor die cursussen. Een overzicht van het vormingsaanbod vindt u hier.

Vorming betaald door de werkgever

De school voorziet in de nodige vorming zodat de startbaner zich goed kan inwerken en het takenpakket correct kan uitvoeren. Ze doet dat op dezelfde manier als voor alle andere personeelsleden.

Educatief verlof

Om de startbaners maximale kansen te geven om te slagen in de gekozen opleiding, wordt de werkgever sterk aangemoedigd om de startbaner educatief verlof te verlenen. Het aantal dagen educatief verlof kan in overleg tussen de school en de startbaner opgetrokken worden tot maximaal twee dagen per week. Tijdens het educatief verlof wordt de startbaner voltijds betaald. Gezien de aard van het project wordt van de school verwacht dat ze de jongere voldoende tijd biedt om extra kwalificaties te behalen.

Jongeren die ervoor kiezen om zelfstandig te studeren, bijvoorbeeld via de Examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap, kunnen met hun school de mogelijkheid bespreken om tijdens de zittijden extra tijd voor studie te krijgen.

Terugbetaling

De coördinatie trekt een budget uit voor de opleiding van de startbaner, waarmee het inschrijvingsgeld van een individuele opleiding helemaal of gedeeltelijk terugbetaald kan worden (tot 700 euro per startbaner per kalenderjaar). Enkel de inschrijvingskosten van het lopende school- of kalenderjaar kunnen terugbetaald worden.

Let op: de startbaner informeert steeds eerst bij de VDAB naar opleidingscheques. Hiermee kan hij een deel van het inschrijvingsgeld bekostigen. De coördinatie betaalt het overige bedrag terug. Het bedrag waarvoor opleidingscheques aangevraagd kan worden, wordt automatisch niet terugbetaald.

Welke opleidingen worden terugbetaald?

Om te weten of de opleiding die jij wilt volgen in aanmerking komt, kan je de lijst met terugbetaalde opleidingen raadplegen.

Aanvraag tot terugbetaling

Staat de opleiding die je wilt volgen niet in de lijst van goedgekeurde opleidingen? Dit betekent niet dat de opleiding niet in aanmerking kan komen voor terugbetaling. In dat geval mag je steeds aan de projectcoördinatoren vragen om jouw opleiding toch terug te betalen. Dat kan gewoon telefonisch of per mail (jojo@vlaanderen.be). Indien deze aanvraag wordt goedgekeurd, kunnen de opleidingskosten terugbetaald worden.

Hoe je inschrijvingsgeld terugkrijgen?

Let op! Vraag steeds eerst opleidingscheques aan bij de VDAB. Lees op hun website hoe je tewerk moet gaan.

Indien jouw opleiding in aanmerking komt voor terugbetaling, kan je het inschrijvingsgeld terugvragen aan de JoJo-coördinatie. Dit doe je aan de hand van een 'Aanvraag terugbetaling gevolgde opleiding' (zie documenten). Dit formulier stuur je op samen met een inschrijvings- en betalingsbewijs. Je krijgt je inschrijvingsgeld terugbetaald, maar het bedrag waarvoor je opleidingscheques kan aanvragen om je opleiding te bekostigen, wordt automatisch afgehouden.

 
 

Nieuw in het project

Scholengemeenschappen die in het startbanenproject willen stappen, moeten daarvoor het formulier ‘Aanvraag van de aanstelling van een voltijdse JoJo-startbaner Onderhoud' per mail indienen bij de coördinatie (jojo@vlaanderen.be).

Ingediende aanvragen worden binnen de tien werkdagen behandeld. Zodra de aanvraag is goedgekeurd, kan de school in het project stappen. Als er op dat moment geen beschikbare plaatsen zijn binnen het project, wordt de school op een wachtlijst geplaatst.

Een nieuwe voltijdse onderhoudsmedewerker aannemen

Scholengemeenschappen die een nieuwe startbaner wensen aan te werven ter vervanging van de vorige, moeten daarvoor steeds het formulier ‘Aanvraag van de aanstelling van een voltijdse JoJo-startbaner Onderhoud' per mail indienen bij de coördinatie (jojo@vlaanderen.be).

De aanvraag voor de aanwerving van een nieuwe startbaner wordt best twee maanden voor het einde van de huidige tewerkstelling ingediend. Zo kan de werkgever tijdig starten met de sollicitatieprocedure voor een nieuwe startbaner en kunnen de tewerkstellingen op elkaar aansluiten.

Ingediende aanvragen worden binnen de tien werkdagen behandeld. Pas wanneer de aanvraag wordt goedgekeurd, mag de school een vacature openen.

Een contract verlengen

Verlengen met een tweede jaar

Wanneer een jongere in het eerste tewerkstellingsjaar gestart is met een opleiding of in het tweede tewerkstellingsjaar zal starten met een opleiding, kan hij een verlenging krijgen. Wij verwachten van elke coach dat hij de startbaner aanmoedigt om al in het eerste jaar te starten met een opleiding.

Indien de school en de startbaner een verlenging van de arbeidsovereenkomst wensen, moet het formulier ‘Aanvraag tot verlenging van het contract van een voltijdse JoJo-startbaner Onderhoud' samen met een inschrijvingsbewijs van de opleiding per mail ingediend worden bij de coördinatie (jojo@vlaanderen.be).

U doet er goed aan om minstens een maand voor het einde van het eerste tewerkstellingsjaar met deze procedure te starten, zodat het loon van de startbaner zonder onderbreking doorbetaald kan worden.

Ingediende aanvragen worden binnen de tien werkdagen behandeld. Pas wanneer de werkgever een goedkeuring ontvangen heeft, mag er een nieuwe arbeidsovereenkomst afgesloten worden. De werkgever stuurt nadien één exemplaar van de arbeidsovereenkomst naar de coördinatie van het project en doet een zending naar het werkstation.

Uitzonderlijk verlengen met een derde jaar

Wanneer een jongere in zijn eerste tewerkstellingsjaar met een opleiding gestart is en een derde jaar nodig heeft om diezelfde opleiding te kunnen afmaken, kan hij eventueel een uitzonderlijke verlenging krijgen. Hierbij wordt gekeken naar de voortgang van het opleidingstraject. Een verlenging met een derde jaar is eerder uitzonderlijk. Een normaal traject voor een startbaner verloopt over één of twee jaar.

Een uitzonderlijke verlenging moet door twee instanties goedgekeurd worden:

 • De coördinatie

Indien de school en de startbaner een uitzonderlijke verlenging van de arbeidsovereenkomst wensen, moet het formulier ‘Aanvraag tot verlenging van het contract van een voltijdse JoJo-startbaner Onderhoud' per mail ingediend worden bij de coördinatie (jojo@vlaanderen.be). Het is noodzakelijk dat u deze aanvraag zo goed mogelijk documenteert met inschrijvingsbewijzen, rapporten en eventueel behaalde certificaten van de opleiding.

Pas na het verkrijgen van goedkeuring van de coördinatiecel kan de werkgever overgaan tot de verlenging van het contract van de startbaner. U doet er goed aan om minstens drie maanden voor het einde van het tweede tewerkstellingsjaar de aanvraag tot verlenging in te dienen, zodat het loon van de startbaner zonder onderbreking doorbetaald kan worden of zodat de startbaner voldoende tijd heeft om alsnog te solliciteren.

Ingediende aanvragen worden zo snel mogelijk behandeld. Alleen wanneer de school een goedkeuring ontvangen heeft, mag er een nieuwe arbeidsovereenkomst gesloten worden. De werkgever stuurt nadien één exemplaar van de arbeidsovereenkomst naar de coördinatie van het project en doet een zending naar het werkstation.

 • De Dienst voor Toezicht op Sociale Wetten

U dient reeds voor de eerste indiensttreding van een nieuwe startbaner een toestemming van de Dienst Toezicht op de Sociale Wetten aan te vragen om eventueel later een uitzonderlijke verlenging (3e jaar) te kunnen aanbieden. De werkgever dient hiervoor het formulier ‘Aanvraag tot toestemming voor het sluiten van opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde duur’ in te vullen en naar de Dienst op te sturen. Dat formulier vraagt de Dienst Toezicht op de Sociale Wetten om, indien de coördinatie van het JoJo-project een uitzonderlijke verlenging toestaat, een derde tewerkstellingsjaar niet te beschouwen als een automatische overgang naar een contract van onbepaalde duur. Het invullen van dat aanvraagformulier betekent dus niet dat de JoJo-onderhoudsmedewerker per definitie 3 jaar zal kunnen werken op de school, de JoJo-coördinatie zal immers steeds elke verlenging moeten goedkeuren.

U vindt meer informatie en de contactgegevens van de Dienst Toezicht op Sociale Wetten terug op de website van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg .

 
 

Voor de scholen

Zodra de projectcoördinatie het licht op groen zet om een startbaner aan te stellen, is de scholengemeenschap/school verantwoordelijk voor de selectie en aanwerving van een nieuwe voltijdse onderhoudsmedewerker. Bijgevolg mag de school zelf een vacature voor een onderhoudsmedewerker openen.

Enkele nuttige tips:

 • Vermeld in de vacature alle voorwaarden waaraan de startbaner moet voldoen, zodat u geen tijd verliest met niet-geschikte kandidaten.
 • Vermeld in de vacature dat opleiding een essentieel onderdeel uitmaakt van de tewerkstelling, zodat de kandidaten gemotiveerd zijn om een aanvullende kwalificatie te behalen.
 • Stel in de vacature een duidelijk en realistisch takenpakket op, dat de juiste verwachtingen creëert bij kandidaat-startbaners.

Selectie

Werkgevers kunnen via diverse kanalen op zoek gaan naar geschikte kandidaten:

 • JoJo-coördinatie

Indien scholen dit wensen, kan de JoJo-coördinatie een vacature publiceren op de website van het startbanenproject. Om beroep te doen op deze mogelijkheid, dient de school dit aan te duiden op het formulier ‘Aanvraag van de aanstelling van een voltijdse JoJo-startbaner Onderhoud'.

 • VDAB-Werkwinkel

Werkgevers kunnen een vacature publiceren in de jobdatabank van de VDAB door zich online te registeren via ‘Mijn VDAB’  of door contact op te nemen met de servicelijn op het nummer 0800 30 700.

 • Minderhedenforum

Het minderhedenforum verspreidt vacatures met aandacht voor gelijke kansen. Werkgevers kunnen een vacature plaatsten via de website .

 • OCMW

Ten gevolge van de invoering van de ‘Wet betreffende het recht op maatschappelijke integratie’ kregen de OCMW’s in 2002 een belangrijke tewerkstellingsopdracht toebedeeld. In de praktijk doet het OCMW aan bemiddeling van steuntrekkende jongeren. Het kan dus de moeite lonen om contact op te nemen met het plaatselijke OCMW.

 • Actiris – Tracé

Voor de scholengemeenschappen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is vaak Actiris het eerste aanspreekpunt om een vacature te publiceren. Het loont ook de moeite om contact op te nemen met WerkwinkelTrace, aangezien zij veel in contact komen met laaggeschoolde jongeren. Uiteraard kunnen Brusselse scholen ook een vacature bekend maken via de VDAB.

 • Het jeugdwelzijnswerk

Het jeugd(welzijns)werk bereikt heel wat jongeren uit de doelgroep. U vindt de contactgegevens via Uit De Marge.

Voor de jongere

Scholengemeenschappen binnen het project staan zelf in voor de aanwerving van een geschikte kandidaat. Openstaande vacatures verschijnen op onze website of op de website van de VDAB. Bij interesse dien je rechtstreeks contact op te nemen met de school.

 
 

Aanmaken van het dossier

Let op! Indien de startbaner onderdaan is van een land buiten de EU, Zwitserland, Noorwegen en Ijsland moet er eerst advies gevraagd worden bij de Dienst Vreemdelingenzaken. Voor het dossier in orde gebracht wordt, dient de school naam en rijksregisternummer door te sturen naar de JoJo-coördinatie. Pas na een gunstig advies van de Dienst Vreemdelingenzaken kan de startbaner in dienst genomen worden.

Wanneer de school een geschikte kandidaat-startbaner geselecteerd heeft, maakt ze een dossier op. Alle nodige documenten en de arbeidsovereenkomst dienen digitaal aan de coördinatie bezorgd te worden (jojo@vlaanderen.be). Een volledig dossier bevat de volgende documenten:

Bewijs van laaggeschooldheid via de Leer en Ervaringsbewijzen Databank (LED)

De startbaner zorgt voor een afdruk van zijn/haar studiegegevens door zich in de LED in te loggen via zijn/haar eID (www.led-conbrgr.vlaanderen.be). Via deze afdruk kan bewezen worden dat de startbaner laaggeschoold is. Het is ook mogelijk om dit te laten nakijken door de coördinatie door het rijksregisternummer door te geven. Dit kan telefonisch of per mail aangevraagd worden.

Melding van gegevens

Het formulier ‘Melding van gegevens van een JoJo-startbaner’ verschaft de projectcoördinatie aanvullende informatie over de startbaner, zoals zijn contactgegevens. Het formulier maakt het bovendien mogelijk om een aantal belangrijke statistische gegevens te verzamelen over de deelnemers aan het startbanenproject. Die gegevens worden steeds vertrouwelijk behandeld.

Uittreksel uit het strafregister - model 2

Het uittreksel uit het strafregister (model 2) moet minder dan één jaar oud zijn op de dag van de indiensttreding. Een blanco strafblad is niet vereist. De startbaner moet wel beschikken over alle politieke en burgerlijke rechten. Een burger verliest die rechten pas als hij veroordeeld wordt tot een gevangenisstraf van meer dan vier maanden. Het uittreksel uit het strafregister is verkrijgbaar bij de politie of bij het gemeente– of stadsbestuur van de plaats waar de jongere gedomicilieerd is. Het is belangrijk dat de startbaner het document tijdig aanvraagt. Soms duurt het een tijdje vooraleer de politie of het gemeente– of stadsbestuur het attest kan overhandigen.

Medisch attest

De startbaner heeft een verklaring van een arts nodig dat hij medisch geschikt is voor de uitoefening van zijn functie. Die verklaring mag niet ouder zijn dan drie maanden.

Sluiten van de arbeidsovereenkomst

Met uitzondering van het bewijs van de LED, het uittreksel uit het strafregister (model 2) en het medisch attest, kunnen alle noodzakelijke formulieren voor het dossier gevonden worden op deze website. Het volledige dossier moet ten laatste op de vijftiende van de maand volgend op de indiensttreding in het bezit zijn van de projectcoördinatie. Enkel dan kan de uitbetaling van het loon in diezelfde maand gegarandeerd worden.

De arbeidsovereenkomst wordt steeds voor één jaar gesloten. Dit document moet in vier exemplaren worden opgesteld en ten laatste op het moment van de indiensttreding worden ondertekend. U gebruikt hiervoor de modelovereenkomst die u terugvindt bij documenten.

De vier exemplaren zijn bestemd voor:

 • De jongere
 • De school
 • De inrichtende macht
 • De coördinatie (doorsturen naar jojo@vlaanderen.be)

Elektronische zending

Bij de aanwerving van een nieuwe startbaner dient de school telkens een elektronische zending te doen via WebEDISON. Om de uitbetaling van de startbaner goed te laten verlopen, volgt de personeelsdienst de volgende stappen:

 • Elektronische zending RL9: aanvragen immatriculatienummer
 • Elektronische zending RL1: opdracht

Tweede of derde tewerkstellingsjaar

Indien u van de coördinatie de goedkeuring kreeg om een startbaner een tweede of derde jaar in dienst te nemen, dient u een nieuwe arbeidsovereenkomst te bezorgen aan alle partijen en opnieuw een zending te doen naar het werkstation.