Salarisinfo onderwijspersoneel

 •  

  Belangrijke wijzigingen aan je salaris: details van je salaris online raadplegen

 •  

  Is je bedrijfsvoorheffing correct?

  • De wijziging van de schalen inzake bedrijfsvoorheffing vanaf 1/1/2018 heeft tot gevolg dat ook een aantal bedragen inzake vermindering van de bedrijfsvoorheffing wegens gezinslasten wijzigen.
   De omzendbrief ‘PERS/2005/24(13AC)Toepassing van de bedrijfsvoorheffing - Vermindering(en) wegens gezinslasten’ verstrekt meer informatie over de elementen die een rol spelen bij de berekening van de bedrijfsvoorheffing zoals de burgerlijke staat, het aantal personen fiscaal ten laste,…
   Je hebt er alle belang bij dat de bedrijfsvoorheffing op je salaris correct berekend en ingehouden wordt. Controleer daarom op je meest recente salarisbrief (januari 2018) of alle gegevens, m.b.t. je familiale situatie, nog correct en actueel zijn. Als dat niet zo is, vraag dan aan je schoolsecretariaat om de nieuwe gegevens zo snel mogelijk naar je werkstation te sturen.
   Heb je ter zake nog vragen? Neem dan contact op met je dossierbeheerder. De contactgegevens vind je links bovenaan je salarisbrief.

 •  

  Salarisoverzicht

  • vanaf 30 november 2017 biedt AGODI de schoollisting in digitale vorm aan via  Mijn Onderwijs. Vanaf nu spreken we over salarisoverzicht. Nadat AGODI de individuele salarisbrief sinds september 2017 digitaal aanbiedt aan alle onderwijspersoneelsleden, gaan we nu ook met maandelijkse overzichtslijst van de salarissen per instelling radicaal digitaal.

  • Alle instellingen kunnen vanaf dan hun salarisgegevens downloaden. Deze manier van werken biedt heel wat voordelen:
   - U kan de gegevens gemakkelijker bewerken.
   - U bent voor het raadplegen en bewerken niet beperkt tot één specifiek programma.
   - U kan filters toepassen om snel gegevens terug te vinden.

  • Met vragen kan iedereen bij zijn dossierbeheerder terecht. De contactgegevens staan op Mijn Onderwijs. De dossierbeheerders beantwoorden vragen binnen drie werkdagen.

  • Meer informatie over het salarisoverzicht.

  • Nieuwe omzendbrief: Toelichting bij het salarisoverzicht.

Brutomaandsalaris >

Om het brutomaandsalaris te berekenen wordt het brutojaarsalaris eerst geïndexeerd en daarna gedeeld door 12.

Je brutosalaris wordt bepaald door drie elementen: je geldelijke anciënniteit, je opdrachtbreuk en je salarisschaal.

De salarisschaal omvat de jaarbedragen aan 100%, de leeftijdsklasse, het minimumjaarsalaris, het maximumjaarsalaris en de tussenliggende periodieke verhogingen.

Het brutojaarsalaris wordt eventueel verhoogd met een haard- of standplaatstoelage.

Op het brutojaarsalaris en haard- of standplaatstoelage in deze tabellen is nog geen indexering toegepast.

Bruto belastbaar maandsalaris

Na vermindering van het brutomaandsalaris met de sociale inhoudingen krijg je het bruto belastbare maandsalaris.

Het brutomaandsalaris is onderworpen aan sociale inhoudingen, die verschillen naargelang je vastbenoemd of tijdelijk bent.

Inhoudingen voor vastbenoemden:

Verzekering Geneeskundige Zorgen (VGZ)
en
Fonds voor Overlevingspensioenen (FOP).

Inhouding voor tijdelijken:

Rijks Sociale Zekerheid (RSZ)

Lage lonen krijgen een vermindering van deze RSZ-inhouding in de vorm van een
werkbonus pdf bestandSalarisinfo_Werkbonus.pdf (58 kB).

= Nettomaandsalaris

Na inhouding van de bedrijfsvoorheffing op het bruto belastbare maandsalaris krijg je je nettomaandsalaris.

Op basis van het bruto belastbare maandsalaris wordt de bedrijfsvoorheffing berekend, afhankelijk van je burgerlijke staat en gezinssituatie.

Sinds 1 april 1994 wordt op het nettomaandsalaris een bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid (BBSZ) ingehouden.

Vanaf 21 jaar mag je jaarlijks niet minder verdienen dan een wettelijk vastgesteld minimum: de zogenaamde gewaarborgde bezoldiging.

+ Vakantiegeld, eindejaarstoelage, uitgestelde bezoldiging, kinderbijslag

Vakantiegeld en eindejaarstoelage

Onder bepaalde voorwaarden ontvang je elk jaar een vakantiegeld en een eindejaarstoelage.

Uitgestelde bezoldiging

Het tijdelijk onderwijzend (en daaraan gelijkgesteld) personeel ontvangt tijdens de maanden juli en augustus geen salaris, maar wel een zogenaamde uitgestelde bezoldiging.

Kinderbijslag

Het Vlaams ministerie van Onderwijs en Vorming staat zelf niet in voor de uitbetaling van het kraamgeld en de kinderbijslag. Dat doet FAMIFED, het federaal agentschap voor de kinderbijslag.
Richt je dan ook tot deze federale dienst richten om de kinderbijslag en het kraamgeld aan te vragen. Deze dienst kan je alle inlichtingen verstrekken.
Het adres van FAMIFED en de aanvraagformulieren vind je hier: documenten kinderbijslag.

Salarisbrief

Elke maand ontvang je je salarisgegevens op http://onderwijs.vlaanderen.be/mijnonderwijs.

Nieuw: details over je salaris rechtstreeks online raadplegen. Meer informatie over de vernieuwing van de salarisbrief vind je hier

Tot november 2017 kon je je salarisbrieven nog bekijken via Zoomit. Heb je nog vragen over Zoomit? Bekijk dan zeker de veelgestelde vragen over Zoomit.

Interactieve voorbeelden van de oude salarisbrief (tot september 2017)

De linken hieronder geven een interactief voorbeeld weer van de salarisbrief. Door op de verschillende codes en begrippen te klikken, krijg je meer uitleg.

Salarisbrief tot september 2017 interactief

Herziening salarisbrief tot september 2017 interactief

 

Salarisoverzicht

Het salarissysteem voor het onderwijspersoneel is grondig vernieuwd. AGODI kan vanaf 30 november 2017 het salarisoverzicht online aanbieden via de website Mijn Onderwijs

 • Alle instellingen kunnen vanaf dan hun salarisgegevens als CSV-bestand downloaden.

 • Met vragen kan iedereen bij zijn dossierbeheerder terecht. De contactgegevens staan op Mijn Onderwijs. De dossierbeheerders beantwoorden vragen binnen 3 werkdagen.

 • Meer informatie over het salarisoverzicht.

 

Vragen over je salaris of je personeelsdossier: contacteer je dossier- en relatiebeheerder