Publicaties - Startbanenproject JoJo en VeVe

Jojo veve: enthousiaste jonge vrouw geladen met boeken tussen de boekenrekken in een bibliotheek.In het jaarrapport ‘Startbanenprojecten. Scholen voor Jongeren – Jongeren voor Scholen en Verkeersveiligheid’ vindt u een overzicht van de belangrijkste verwezenlijkingen.

 

 

 

 

In 2016 waren in het startbanenproject Scholen voor Jongeren – Jongeren voor Scholen 346 plaatsen toegekend. Het aantal lopende contracten en het aantal startbaners in 2016 in het JoJo-project bleven ongeveer hetzelfde als in het voorgaande jaar. Wat de duur van de contracten betreft, wordt één op vier tewerkstellingen in het JoJo-project vroegtijdig beëindigd. Alle deelprojecten slagen er ten slotte in om een groot aandeel kansarme jongeren en jongeren van een andere etnisch-culturele afkomst te bereiken.

Het aantal toegekende plaatsen in het VeVe-project is stabiel gebleven ten opzichte van vorig jaar. Er is in het deelproject Verkeersveiligheid een lichte daling van het aantal contracten maar het aantal startbaners blijft ongeveer gelijk. In het schoolspottersproject blijft het aantal startbaners ongeveer hetzelfde als in 2015, terwijl het aantal contracten hoger ligt.In het startbanenproject Verkeersveiligheid valt een sterke stijging van het aandeel eerstejaarscontracten ten opzichte van vorig jaar op. Het aantal verlengingscontracten is gedaald. Ruim de helft van de startbaners in het startbanenproject Verkeersveiligheid is kansarm en ongeveer een vijfde heeft een andere etnisch-culturele afkomst.

In 2016 werd ruime aandacht besteed aan het vormingsaanbod voor startbaners en hun coaches. Er werd opnieuw gekozen voor een kwaliteitsvol en coherent collectief vormingsaanbod met als doelstelling het professionaliseren en informeren van de startbaners en de coaches. Ook zorgde AGODI voor de terugbetaling van het inschrijvingsgeld voor individuele opleidingen. Voor beide projecten zijn de kosten voor deze persoonlijke vormingen sterk gedaald. Het aantal aanvragen tot terugbetalingen lag lager dan in 2015. Daarnaast is deze daling te wijten aan het gebruik van opleidingscheques, die ervoor zorgen dat het coördinatieteam per startbaner per jaar €125 minder moet betalen. Het budget gesubsidieerd door het Departement WSE werd in 2016 bijna volledig besteed. Er is iets minder besteed dan in 2015, namelijk 94,7%. De besteding van het budget gesubsidieerd door het beleidsdomein Onderwijs en Vorming is licht gedaald in vergelijking met 2015, maar bedraagt nog steeds 90,6 %.

Dit jaarrapport bevat net als in 2015 een uitgebreide evaluatie van de tewerkstellingssituatie van voormalige startbaners. Er werd gebruik gemaakt van VDAB-gegevens. 62,5% van de jongeren, die tussen 1 januari 2012 en 31 december 2016 uit het project gestapt zijn, was aan het werk op 31 december 2016. Dat is een stijging ten opzichte van de tewerkstellingsgegevens op 31 december 2015 (uittreders 2011 tot en met 2015). Jongeren onder twintig jaar, kansarmen en personen van een andere etnisch-culturele afkomst blijven de laagste tewerkstellingspercentages hebben. Ondanks hun moeilijke positie is het aandeel werkende personen in elk van deze groepen gestegen in vergelijking met vorig jaar. Het blijkt niet eenvoudig om na de startbaan snel aan de slag te gaan. Toch is 76,5% van de jongeren in de eerste 24 maanden na de startbaan op minstens één moment aan het werk geweest. Een andere positieve vaststelling is dat de tewerkstellingsgraad bij voormalige startbaners duidelijk hoger is dan de tewerkstellingsgraad bij een vergelijkingsgroep. Dit verschil bedraagt maar liefst 16%. Hieruit kunnen we besluiten dat het project een positief effect heeft op de toekomstige tewerkstelling van de doelgroepjongeren.

De resultaten van 2016 zijn een extra stimulans voor AGODI om samen met de scholen, de lokale besturen en de startbaners ook in 2017 verder te streven naar het welslagen van het project. In de eerste plaats zullen we de arbeidsmarktcijfers van voormalige startbaners verder blijven analyseren. Zo proberen we de resultaten van de startbanenprojecten beter te kaderen en te interpreteren. In 2016 werd voor het eerst trajectbegeleiding georganiseerd. Ook in 2017 blijven we inzetten op een goede begeleiding van startbaners naar de arbeidsmarkt door trajectbegeleiding aan te bieden. Hiermee beogen we dat startbaners een beter zicht krijgen op hun talenten alsook op mogelijke opleidingen en de toekomstige arbeidsmarkt. Er zal nog meer aandacht gaan naar de bezoeken aan de tewerkstellingsplaatsen. Daardoor kan er korter op de bal gespeeld worden en kunnen de startbaners intensiever begeleid worden. In het deeltijdse onderhoudsproject zal in 2017 de regelgeving in het kader van het duaal leren geïntegreerd worden. De huidige deeltijdse arbeidsovereenkomst wordt vervangen door de nieuwe ‘overeenkomst alternerende opleiding’ met de bijhorende leervergoedingen. Daarnaast zullen de werkgevers in het deeltijdse onderhoudsproject zich moeten laten erkennen als leerbedrijf. We zullen hen hier tijdig en uitgebreid over informeren zodat de implementatie van de nieuwe regelgeving vlot verloopt.

Tot slot zal in 2017 ruim aandacht besteed worden aan de overgang naar minder plaatsen in de startbanenprojecten naar aanleiding van de stopzetting van het samenwerkingsakkoord. De verdeling van de resterende plaatsen zal gebeuren aan de hand van objectieve, relevante criteria. Werkgevers die hun plaats verliezen, zullen in de toekomst wel steeds een beroep kunnen doen op een werkzoekende ter ondersteuning van de werking van hun school via het systeem van tijdelijke werkervaringsplaatsen. In samenwerking met het departement WSE en VDAB zal gezocht worden naar een manier om tijdelijke werkervaring optimaal in scholen te integreren. Ook hier zal de klemtoon liggen op competentieversterkende trajecten.

 

 

Jaarrapport 2016: Startbanenproject - jojo veve

 

 

pdf bestandAGODI_JoJo-VeVe_Startbanenprojecten_jaarrapport-2016.pdf (6.53 MB)

 

 

 

Vorige jaarrapporten
 

Jaarrapport 2015 : Startbanen - Projecten- jojo-veve

 

 

pdf bestandAgODi_jojo-veve_Startbanenprojecten_jaarrapport_2015 (3.54 MB)

 

 

 

Rapport Startbanenproject jojo-veve 2014

 

pdf bestandAgODi_JoJo-VeVe_Startbanenprojecten_Jaarrapport_2014.pdf (2.84 MB)

 

 

 

pdf bestandAgODi_JoJo-VeVe_Startbanenprojecten_Jaarrapport_2013.pdf (2.58 MB)

pdf bestandAgODi_JoJo-VeVe_Startbanenprojecten_Jaarrapport_2012.pdf (2.3 MB)

pdf bestandAgODi_JoJo-VeVe_Startbanenprojecten_Jaarrapport_2010-2011.pdf (4.62 MB)

pdf bestandAgODi_JoJo-VeVe_Startbanenprojecten_Jaarrapport_2009.pdf (4.38 MB)

pdf bestandAgODi_JoJo-VeVe_Startbanenprojecten_Jaarrapport_2008.pdf (944 kB)

 

Onderzoeksrapport JoJo-VeVe 2012

Cover onderzoeksrapport jojo veve 2012

 

Lees meer hierover