Publicaties - Huisonderwijs

huisonderwijs_square.jpgIn België is er geen schoolplicht, enkel leerplicht. In de wet betreffende de leerplicht en in het decreet basisonderwijs wordt gesteld dat aan de leerplicht kan worden voldaan door het volgen van huisonderwijs.

Dit wordt gedefinieerd als onderwijs dat verstrekt wordt aan leerplichtigen van wie de personen die het ouderlijk gezag uitoefenen of in rechte of in feite de minderjarige leerling onder hun bewaring hebben, beslist hebben zelf dit onderwijs te organiseren en te bekostigen.

Het op 14 februari 2003 goedgekeurde onderwijsdecreet XIV legt minimale voorwaarden vast waaraan huisonderwijs moet voldoen, dit om het leerrecht van elk kind te garanderen.

 

 

Elke vorm van huisonderwijs moet in elk geval als doelstelling hebben:

 • de zo volledig mogelijke ontplooiing van de persoonlijkheid, talenten en geestelijke en lichamelijke vermogens van het kind;
 • het bijbrengen van eerbied voor de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden;
 • het bijbrengen van eerbied voor de culturele waarden van het kind zelf en van anderen;
 • de voorbereiding van het kind op een actief leven als volwassene.

Wanneer de ouders of de leerplichtverantwoordelijken starten met huisonderwijs moeten zij een verklaring ondertekenen waarmee zij zich ertoe verbinden:

 • onderwijs te verstrekken dat voldoet aan de minimumvereisten (zie hierboven);
 • volledige identificatie te verstrekken van de betrokken leerplichtige (met bij voorkeur ook het rijksregisternummer); •mee te delen waar het huisonderwijs wordt verstrekt en wie er effectief lesgeeft;
 • de controle van de onderwijsinspectie te aanvaarden en alle documenten die de uitvoering van deze controle mogelijk moeten maken, te overhandigen;
 • bij het niet aanvaarden van deze controle of bij twee opeenvolgende controles waarbij vastgesteld is dat het verstrekte onderwijs kennelijk niet beantwoordt aan de omschreven doelstellingen, het kind in te schrijven in een erkende, gefinancierde of gesubsidieerde school;
 • Bij de stopzetting van het huisonderwijs een bewijs van inschrijving van het leerplichtige kind in een erkende, gefinancierde of gesubsidieerde school te bezorgen aan het Agentschap voor Onderwijsdiensten.
  Huisonderwijs kan hetzij individueel gegeven worden hetzij in collectief verband (in een organisatie of instelling al dan niet gebaseerd op een zekere rechtsvorm). Ook privéscholen vallen dus onder het stelsel van huisonderwijs. De wettelijke, decretale en reglementaire bepalingen maken geen onderscheid tussen individueel of collectief huisonderwijs. In dit rapport bekijken we echter enkel het individuele huisonderwijs. Een kleine minderheid volgt collectief huisonderwijs in een kleine groep, door ouders die het huisonderwijs gezamenlijk organiseren, of in een privéschool.
 

 

huisonderwijs_2008-2010_R.jpg

 

pdf bestandAgODi_Huisonderwijs_Jaarrapport_2008-2010.pdf (1.29 MB)

 

 

Vorige jaarrapport

huisonderwijs_2006-2008_R.jpg

 

pdf bestandAgODi_Huisonderwijs_Jaarrapport_2006-2008.pdf (2.84 MB)