Salarisinfo onderwijspersoneel

 •  

  Vernieuwing: salarisoverzicht in pdf-formaat

  • Om tegemoet te komen aan een aantal vragen vanuit het onderwijsveld, biedt AGODI het salarisoverzicht vanaf de betaling oktober 2018 ook als een pdf-bestand aan. Het pdf-bestand geeft een samenvatting van de meest relevante gegevens. Meer informatie vind je via deze link.

 •  

  Nieuwe index vanaf 1 oktober 2018

  • Als gevolg van de overschrijding van de spilindex in augustus 2018 worden vanaf 1 oktober 2018 de salarissen en de wachtgelden met 2 % verhoogd. De nieuwe indexcoëfficiënt is 1,7069.

 •  

  Lineaire weddenverhoging op 1/9/2018 voor de personeelsleden van het onderwijs (CAO XI)

  • Vanaf 1 september 2018 worden de weddenschalen, toegekend aan de personeelsleden van het onderwijs, verhoogd met 0,3 %. Deze aanpassing is het gevolg van de uitvoering van punt 2.1 van het akkoord van sectorale sociale programmatie voor de jaren 2015-2019 voor de sector onderwijs (CAO XI).

   De nieuwe salarisschalen, geldig vanaf 01/09/2018, vind je terug via volgende pagina op de website van onderwijs Vlaanderen.

 •  

  Fiscale documenten inkomsten 2017: een gewijzigde loonfiche 281 voor sommige personeelsleden van het onderwijs

  • Sommige personeelsleden ontvangen in de loop van de maand augustus een nieuwe, een gewijzigde of een geannuleerde loonfiche 281.

   Deze verbeterde loonfiche bevat gegevens die ontstaan zijn als gevolg van een negatieve regularisatie van het salaris tijdens de periode van maart tot en met juli 2018, met betrekking tot het jaar 2017. Deze gegevens zullen door de FOD Financiën in aanmerking genomen worden bij de definitieve afrekening van de fiscale verplichtingen voor het inkomstenjaar 2017, aanslagjaar 2018.

   De verbeterde loonfiche wordt naar de betrokken personeelsleden verstuurd ter informatie en controle. Zij geeft hen de garantie dat de wijzigingen in hun situatie aan de FOD Financiën werden doorgegeven.

   Indien u een dergelijke fiche ontvangt, dient u geen enkele actie te ondernemen. De FOD Financiën zal er echter wel rekening mee houden. U mag de gegevens van deze fiche ook niet vermelden op toekomstige aangiftes.

   Tenslotte wordt herinnerd aan het feit dat de fiscale documenten vanaf het inkomstenjaar 2017 kunnen geraadpleegd worden via de website Mijn Onderwijs.

 •  

  Je fiscale fiche vanaf 4 mei 2018 alleen online

  • Wat is er nieuw?

   Vanaf 4 mei 2018 vind je je fiscale fiche voor het invullen van je belastingaangifte terug op de salariswebsite. Het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AGODI) zorgt zo voor de verdere digitalisering van je salarisgegevens. Je krijgt de fiscale fiche dus niet meer op papier.

   Meer informatie en veelgestelde vragen vind je op de pagina Fiscale fiche digitaal.

 •  

  Belangrijke wijzigingen aan je salaris: details van je salaris online raadplegen

Brutomaandsalaris >

Om het brutomaandsalaris te berekenen wordt het brutojaarsalaris eerst geïndexeerd en daarna gedeeld door 12.

Je brutosalaris wordt bepaald door drie elementen: je geldelijke anciënniteit, je opdrachtbreuk en je salarisschaal.

De salarisschaal omvat de jaarbedragen aan 100%, de leeftijdsklasse, het minimumjaarsalaris, het maximumjaarsalaris en de tussenliggende periodieke verhogingen.

Het brutojaarsalaris wordt eventueel verhoogd met een haard- of standplaatstoelage.

Op het brutojaarsalaris en haard- of standplaatstoelage in deze tabellen is nog geen indexering toegepast.

Bruto belastbaar maandsalaris

Na vermindering van het brutomaandsalaris met de sociale inhoudingen krijg je het bruto belastbare maandsalaris.

Het brutomaandsalaris is onderworpen aan sociale inhoudingen, die verschillen naargelang je vastbenoemd of tijdelijk bent.

Inhoudingen voor vastbenoemden:

Verzekering Geneeskundige Zorgen (VGZ)
en
Fonds voor Overlevingspensioenen (FOP).

Inhouding voor tijdelijken:

Rijks Sociale Zekerheid (RSZ)

Lage lonen krijgen een vermindering van deze RSZ-inhouding in de vorm van een
werkbonus pdf bestandSalarisinfo_Werkbonus.pdf (58 kB).

= Nettomaandsalaris

Na inhouding van de bedrijfsvoorheffing op het bruto belastbare maandsalaris krijg je je nettomaandsalaris.

Op basis van het bruto belastbare maandsalaris wordt de bedrijfsvoorheffing berekend, afhankelijk van je burgerlijke staat en gezinssituatie.

Sinds 1 april 1994 wordt op het nettomaandsalaris een bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid (BBSZ) ingehouden.

Vanaf 21 jaar mag je jaarlijks niet minder verdienen dan een wettelijk vastgesteld minimum: de zogenaamde gewaarborgde bezoldiging.

+ Vakantiegeld, eindejaarstoelage, uitgestelde bezoldiging, kinderbijslag

Vakantiegeld en eindejaarstoelage

Onder bepaalde voorwaarden ontvang je elk jaar een vakantiegeld en een eindejaarstoelage.

Uitgestelde bezoldiging

Het tijdelijk onderwijzend (en daaraan gelijkgesteld) personeel ontvangt tijdens de maanden juli en augustus geen salaris, maar wel een zogenaamde uitgestelde bezoldiging.

Kinderbijslag

Het Vlaams ministerie van Onderwijs en Vorming staat zelf niet in voor de uitbetaling van het kraamgeld en de kinderbijslag. Dat doet FAMIFED, het federaal agentschap voor de kinderbijslag.
Richt je dan ook tot deze federale dienst richten om de kinderbijslag en het kraamgeld aan te vragen. Deze dienst kan je alle inlichtingen verstrekken.
Het adres van FAMIFED en de aanvraagformulieren vind je hier: documenten kinderbijslag.

Salarisbrief

Elke maand ontvang je je salarisgegevens op http://onderwijs.vlaanderen.be/mijnonderwijs.

Nieuw: details over je salaris rechtstreeks online raadplegen. Meer informatie over de vernieuwing van de salarisbrief vind je hier

Tot november 2017 kon je je salarisbrieven nog bekijken via Zoomit. Heb je nog vragen over Zoomit? Bekijk dan zeker de veelgestelde vragen over Zoomit.

Interactieve voorbeelden van de oude salarisbrief (tot september 2017)

De linken hieronder geven een interactief voorbeeld weer van de salarisbrief. Door op de verschillende codes en begrippen te klikken, krijg je meer uitleg.

Salarisbrief tot september 2017 interactief

Herziening salarisbrief tot september 2017 interactief

 

Salarisoverzicht

AGODI biedt sinds 30 november 2017 het salarisoverzicht online aan via de website Mijn Onderwijs

 • Alle instellingen kunnen hun salarisgegevens als CSV-bestand en als pdf-bestand downloaden.

 • Met vragen kan iedereen bij zijn dossierbeheerder terecht. De contactgegevens staan op Mijn Onderwijs. De dossierbeheerders beantwoorden vragen binnen drie werkdagen.

 • Meer informatie: salarisoverzicht.

 

Vragen over je salaris of je personeelsdossier: contacteer je dossier- en relatiebeheerder