Subsidiëring/financiering van de huur van tijdelijke modulaire units voor noodopvang vluchtelingenkinderen in schooljaar 2015-2016

Update december 2016

Schoolbesturen kunnen in schooljaar 2015-2016 een aanvraag indienen voor de subsidiëring en financiering van de huur van tijdelijke modulaire units. Dat kan als een school of vestigingsplaats tijdelijk de capaciteit wil uitbreiden in het kader van de noodopvang voor kinderen van asielzoekers en vluchtelingen.

Alle kosten die gepaard gaan met de installatie van deze tijdelijke modulaire units voor noodopvang, worden volledig vergoed: zowel plaatsing, omgevingswerken, huur als de ophaling van de units. De kosten van de omgevingswerken moeten wel in redelijke verhouding staan tot de huurprijs van de modulaire units. Ze blijven beperkt tot de aansluiting van nutsvoorzieningen en kleine verhardingswerken.

De units worden gesubsidieerd en gefinancierd voor een periode van minimaal drie en maximaal 24 maanden met als einddatum 31 december 2017. Het is mogelijk om in de contracten een clausule tot verlenging op te nemen. Die verlenging situeert zich ook binnen de termijn van 24 maanden met als einddatum 31 december 2017.

Schoolbesturen kunnen zowel aanvraagdossiers als verlengingen doorlopend indienen bij AgODi. Zij dienen de aanvraag in met behulp van een van deze formulieren:

Een ambtelijke commissie met vertegenwoordigers van het Departement Onderwijs en Vorming, AgODi en AGION beoordeelt de aanvraagdossiers in een eerste fase. Bij een positief advies maakt de commissie het dossier over aan AGION en het GO!. Zij informeren het schoolbestuur over het verdere verloop van de procedure en de te ondernemen stappen. De kennisgeving van de definitieve toewijzing van de opdracht aan de geselecteerde inschrijver met het oog op de levering van de tijdelijke units mag niet gebeuren alvorens het schoolbestuur het schriftelijke akkoord van de Raad van Bestuur van AGION of de Raad van het GO! heeft ontvangen.

 

Schooljaar 2016-2017:

Informatie over andere procedures tot subsidiëring van tijdelijke schoolinfrastructuur door AGION vindt u op www.agion.be

 

Meer informatie:

Voor meer informatie over de aanvraagprocedure neemt u contact op met:
sara.demeerleer@ond.vlaanderen.be

Voor meer informatie over de gunningsprocedure van de tijdelijke modulaire units neemt u contact op met:
jo.vanduyse@agion.be
 

Voorbeeldbestek voor de huur van tijdelijke modulaire units

Een voorbeeldbestek voor de huur van tijdelijke modulaire units vindt u hier (website AGIOn - Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs).