Verlofstelsels - FAQ - Politiek verlof en politieke mandaten - Varia

 
 

Provincieraad (bron OVSG)
Personeelsleden van het gemeentelijk onderwijs kunnen hun functie combineren met het mandaat van provincieraadslid. Uit hoofde van hun onderwijsbetrekking is er geen onverenigbaarheid. Uiteraard mogen ze hun gezag nooit aanwenden voor politieke doeleinden (Decreet rechtspositie, artikel 12).

Gemeenteraad (bron OVSG)
Personeelsleden van het gemeentelijk onderwijs kunnen geen mandaat van gemeenteraadslid opnemen in de gemeente waar zij zijn aangesteld als personeelslid. Het mandaat van gemeenteraadslid is namelijk onverenigbaar met de functie van personeelslid van de gemeente in kwestie. Dit geldt ook voor de personeelsleden van de gemeentelijke onderwijsinstellingen waarvan hun wedde gesubsidieerd wordt door het Ministerie van Onderwijs en Vorming. Ook deze personeelsleden zijn namelijk ‘gemeentepersoneel’. Voor personeelsleden van het deeltijds kunstonderwijs die tewerkgesteld zijn in een filiaal, geldt de onverenigbaarheid alleen in de gemeente die fungeert als ‘inrichtende macht’. In de filiaalgemeente mogen ze dus wel het mandaat van gemeenteraadslid opnemen.

De onverenigbaarheid betekent niet dat een personeelslid zich geen kandidaat kan stellen en niet kan verkozen worden. Wordt het personeelslid verkozen, dan moet het vóór de installatievergadering van de gemeenteraad een keuze maken. Bevindt het personeelslid zich op de installatievergadering nog steeds in de situatie van onverenigbaarheid, dan mag hij/zij de eed niet afleggen en wordt hij/zij geacht afstand te doen van het hem toegekende mandaat (Gemeentedecreet, artikel 11-13).

Onderwijspersoneelsleden mogen wel een mandaat van gemeenteraadslid opnemen in een andere gemeente dan de gemeente die hen heeft aangesteld. Uiteraard mogen ze hun gezag nooit aanwenden voor politieke doeleinden (Decreet rechtspositie, artikel 12).

OCMW-raad (bron OVSG)
Personeelsleden van het gemeentelijk onderwijs mogen deel uitmaken van de raad voor maatschappelijk welzijn en van het vast bureau.

 
 

Gemeenteraad (bron OVSG)
Personeelsleden van het gemeentelijk onderwijs kunnen geen mandaat van gemeenteraadslid opnemen in de gemeente waar zij zijn aangesteld als personeelslid. Het mandaat van gemeenteraadslid is namelijk onverenigbaar met de functie van personeelslid van de gemeente in kwestie. Dit geldt ook voor de personeelsleden van de gemeentelijke onderwijsinstellingen waarvan hun wedde gesubsidieerd wordt door het Ministerie van Onderwijs en Vorming. Ook deze personeelsleden zijn namelijk ‘gemeentepersoneel’. Voor personeelsleden van het deeltijds kunstonderwijs die tewerkgesteld zijn in een filiaal, geldt de onverenigbaarheid alleen in de gemeente die fungeert als ‘inrichtende macht’. In de filiaalgemeente mogen ze dus wel het mandaat van gemeenteraadslid opnemen.

De onverenigbaarheid betekent niet dat een personeelslid zich geen kandidaat kan stellen en niet kan verkozen worden. Wordt het personeelslid verkozen, dan moet het vóór de installatievergadering van de gemeenteraad een keuze maken. Bevindt het personeelslid zich op de installatievergadering nog steeds in de situatie van onverenigbaarheid, dan mag hij/zij de eed niet afleggen en wordt hij/zij geacht afstand te doen van het hem toegekende mandaat (Gemeentedecreet, artikel 11-13).

Onderwijspersoneelsleden mogen wel een mandaat van gemeenteraadslid opnemen in een andere gemeente dan de gemeente die hen heeft aangesteld. Uiteraard mogen ze hun gezag nooit aanwenden voor politieke doeleinden (Decreet rechtspositie, artikel 12).

OCMW-voorzitter (bron OVSG)
Vanaf de vernieuwing van de gemeenteraden in januari 2007 wordt de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn van rechtswege schepen in het college van burgemeester en schepenen (Gemeentedecreet, artikel 44, § 1 en § 3), tenzij de gemeenteraad op de installatievergadering expliciet beslist om de OCMW-voorzitter niet in het college op te nemen (overgangsbepaling Gemeentedecreet, art. 312). Vanaf 2013 wordt de opname van de OCMW-voorzitter in het schepencollege verplicht, zonder mogelijkheid tot afwijking.

Vanaf de vernieuwing van de gemeenteraden in januari 2013 zullen personeelsleden van het gemeentelijk onderwijs niet meer kunnen worden verkozen als voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn: de raad voor maatschappelijk welzijn verkiest op de installatievergadering een voorzitter, onder de raadsleden die geen personeelslid zijn van de gemeente die door het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn wordt bediend (Organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, artikel 25).

Voor deze legislatuur (2007-2012) heeft het Vlaams Parlement in extremis nog voorzien in een overgangsmaatregel: als de gemeenteraad op de installatievergadering expliciet beslist om de OCMW-voorzitter niet toe te voegen aan het college, dan kan de voorzitter wel nog worden verkozen onder de leden van de raad voor maatschappelijk welzijn die personeelslid zijn van het gemeentelijk onderwijs (Decreet van 22 december 2006 tot wijziging van de wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en van het provinciedecreet van 9 december 2005, artikel 19).

Districtsraad (bron OVSG)
De onverenigbaarheid met een job in het gemeentelijk onderwijs geldt evenzeer voor de leden van de districtsraad. Dit volgt uit artikel 273, § 3, van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, dat in werking trad op 5 september 2006 (Besluit van de Vlaamse Regering van 1 september 2006 betreffende de inwerkingtreding van sommige bepalingen van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en de vaststelling van de modellen van de akten inzake fractievorming - Belgisch Staatsblad van 5 september 2006).

 
 

Neen, eventuele inkomsten uit uw politiek mandaat hebben geen invloed op de inkomsten uit uw opdracht in het onderwijs.

 
 

Cumulatie buiten het onderwijs

Beroepsbezigheden buiten het onderwijs kunnen zonder verlies van het recht op wachtgeld worden uitgeoefend indien het activiteiten betreft die in de stelsels der rustpensioenen toelaatbaar zijn.

Belangrijk: de actuele jaargrenzen van het toegelaten brutoberoepsinkomen dat kan gecumuleerd worden in het kader van rust- en overlevingspensioenen, kunnen geraadpleegd worden op de website van de Pensioendienst voor de Overheidssector (PDOS).

http://www.pdos.be/pdos/faq/faq_903.htm

Let op: de overgangsmarge van 15% die geldig is bij de pensioendienst is niet van toepassing bij de bonus, VTBS56+, of VTBS58+. De vermelde bedragen mogen dus niet worden overschreden.

Overeenkomstig deze reglementering kunnen o.a. volgende activiteiten aanvaard worden:

a) beroepsbezigheden als werknemer in de openbare of in de privé-sector waarvan de bruto beroepsinkomsten het vooropgesteld grensbedrag per jaar niet overschrijden. In geval van kinderlast wordt dit bedrag met 50 % verhoogd.

Om het brutoberoepsinkomen te bepalen, wordt rekening gehouden met alle elementen van de bezoldiging nl. het wachtgeld, het vakantiegeld, de eindejaarstoelage, de indexaanpassing ... en dit vóór iedere inhouding inzake sociale zekerheid en/of inzake belastingen.

d) politieke mandaten, mandaten in het O.C.M.W., mandaten bij openbare instellingen, instellingen van openbaar nut of verenigingen van gemeenten ingegaan vóór de ingangsdatum van de terbeschikkingstelling.

Een nieuw politiek mandaat kan als volgt omschreven worden:

  • na de verkiezingen krijgt een verkozene een nieuw mandaat en worden zijn inkomsten volledig onderworpen aan de cumulatieregeling;
  • bij wijziging van mandaat binnen een zelfde legislatuur past de Administratie der Pensioenen volgende regeling toe:
    • bij toekenning van eenzelfde soort inkomsten: geen toepassing van de cumulatieregels;
    • bij wijziging inkomsten: toepassing van de cumulatieregels.

Dezelfde mandaten ingegaan vanaf de ingangsdatum van de terbeschikkingstelling voor zover de onder a vermelde bedragen niet worden overschreden.

Voorbeelden:

1. een schepen wordt in een bepaalde gemeente burgemeester binnen dezelfde legislatuur: geen toepassing van de cumulatieregeling, want zowel de schepen als de burgemeester ontvangen een salaris (= zelfde soort inkomsten);

2. een raadslid wordt schepen tijdens dezelfde legislatuur: toepassing van de cumulatieregeling en dus beperking van de toegelaten inkomsten want het raadslid ontvangt zitpenningen, terwijl een schepen recht heeft op een vaste vergoeding (= een ander soort inkomsten).

e) andere bezigheden, mandaten, ambten of posten waarvan de bruto-inkomsten de onder a vermelde grenzen niet overschrijden.

Bijzondere regelen gelden in geval van gelijktijdige of achtereenvolgende uitoefening van de hierboven vermelde activiteiten. Dit is bijvoorbeeld het geval als iemand zowel zelfstandige als werknemer is geweest tijdens hetzelfde kalenderjaar. In dit geval worden de grensbedragen op een specifieke wijze berekend.

Wanneer het wachtgeld niet voor een volledig kalenderjaar wordt uitbetaald, worden vermelde jaarlijkse grensbedragen proportioneel verminderd.

Indien, voor een bepaald kalenderjaar, het jaarlijks grensbedrag wordt overschreden, wordt de betaling van het wachtgeld volledig geschorst voor datzelfde jaar.

De in a) en b) hierboven vermelde jaarbedragen worden bepaald bij een in ministerraad overlegd koninklijk besluit.

 
 

Basisonderwijs

De lessen kunnen de dag na de verkiezingen worden geschorst als er in de school lokalen gebruikt zijn voor het inrichten van stemopnemingsbureaus (telbureaus) naar aanleiding van de parlementaire, provinciale of gemeentelijke verkiezingen. De schorsing is mogelijk voor een hele of een halve dag en dit voor zover als nodig om de klaslokalen opnieuw in orde te brengen. Er kan geen hele school of vestigingsplaats worden gesloten als slechts enkele lokalen werden gebruikt.
De uiteindelijke verantwoordelijkheid ligt bij de inrichtende macht.
Opgelet: er kan in geen geval vrijaf worden gegeven naar aanleiding van de inrichting van stembureaus. Dit betekent dat in de kieskantons met geautomatiseerde stemming, de lessen helemaal niet kunnen worden geschorst naar aanleiding van verkiezingen aangezien er daar geen stemopnemingsbureaus meer zijn.

Regelgeving:

Secundair onderwijs

De lessen kunnen onmiddellijk na de verkiezingen een halve dag worden geschorst als er in de school lokalen gebruikt zijn voor het inrichten van stembureaus en/of stemopnemingsbureaus (telbureaus) naar aanleiding van de parlementaire, provinciale of gemeentelijke verkiezingen.

Regelgeving:

 
 

Neen. Indien dat onderwijspersoneelslid op die dag evenwel tot dienstverplichtingen gehouden is, krijgt het voor het vervullen van de opdracht als voorzitter, bijzitter of (adjunct -) secretaris van een stembureau of van een stemopnemingsbureau die een staatsburgelijke verplichting uitmaakt, op die dag dienstvrijstelling.

 
 

Tijdens het verlof voor verminderde prestaties gewettigd door sociale of familiale redenen mag het personeelslid geen vervangende winstgevende activiteiten uitoefenen.

De volgende politieke mandaten worden niet als een vervangende winstgevende activiteit beschouwd: gemeenteraadslid, provincieraadslid, lid van het bureau van de raad voor maatschappelijk welzijn, lid van de raad voor maatschappelijk welzijn of lid van de districtsraad.

Andere politieke mandaten worden dus wel als vervangende winstgevende activiteit beschouwd. Er kan bijgevolg geen verlof voor verminderde prestaties gewettigd door sociale of familiale redenen verkregen of worden behouden om een ander dan de voormelde politieke mandaten uit te oefenen. Het personeelslid dat dit verlof al heeft verkregen en na 1 september 2006 toch een ander dan de opgesomde politieke mandaten opneemt, moet, indien het zijn prestaties wil blijven verminderen, een andere vorm van dienstonderbreking aanvragen of gebruik maken van het recht op deeltijds politiek verlof.

Ook activiteiten die reeds voor de vermindering van de opdracht werden uitgeoefend, worden niet beschouwd als een vervangende winstgevende activiteit.

 
 

Een afwezigheid voor verminderde prestaties wegens persoonlijke aangelegenheid mag gecombineerd worden met de inkomsten uit een politiek mandaat.

 
 

Een terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheid (voltijds of deeltijds) mag gecombineerd worden met de inkomsten uit een politiek mandaat.

 
 

De onderbrekingsuitkeringen kunnen gecumuleerd worden met de inkomsten die voortvloeien uit het uitoefenen van een politiek mandaat.

 
 

Neen. Een personeelslid dat een gedeeltelijke loopbaanonderbreking neemt (halftijds of met een vijfde), moet een 1/2 of 4/5 opdracht blijven presteren.