Anderstalige nieuwkomers

De rol van AGODI en de LOP's

Waarom zou je AGODI en de LOP's inschakelen?

Het is belangrijk dat kinderen die tijdelijk in het opvangcentrum verblijven zo snel mogelijk hun weg vinden naar het onderwijs. AGODI en de LOP's kunnen je daarbij helpen.

De leerplichtwet bepaalt dat leerplichtige nieuwkomers ten laatste 60 dagen nadat ze ingeschreven zijn in het rijksregister, het vreemdelingenregister of het wachtregister voor asielzoekers of ten laatste 60 dagen nadat ze aangemeld zijn bij een onthaalbureau, onderwijs moeten volgen. Ook niet-leerplichtige kleuters hebben er baat bij dat ze snel onderwijs krijgen. Kwaliteitsvol kleuteronderwijs is belangrijk voor de cognitieve, sociale en emotionele ontwikkeling van elk kind. Voor anderstalige kinderen is de kleuterschool een prima plek om Nederlands te leren.

Wat doet AGODI en de LOP's en waaruit bestaat ons aanbod?

Lokale besturen binnen LOP-gebied kunnen de LOP’s betrekken bij het uitwerken van een afdoend onderwijsaanbod voor de kinderen die tijdelijk in het opvangcentrum verblijven. De LOP’s hebben namelijk de decretale opdracht om afspraken te maken over de opvang, het aanbod en de toeleiding van anderstalige nieuwkomers naar het onthaalonderwijs en de opvolging van gewezen anderstalige nieuwkomers. In steden en gemeenten met een LOP zijn zij dus de partner om toe te zien op goede afspraken rond onderwijs voor de kinderen uit het opvangcentrum.

Lokale besturen buiten LOP-gebied kunnen bij AGODI terecht met hun vragen naar ondersteuning bij het maken van afspraken over de toeleiding van jonge nieuwkomers naar het onderwijs. De ondersteuning kan bestaan uit:

  • het samenbrengen van partners met expertise en/of partners die kunnen bijdragen aan een vlotte toeleiding naar het onderwijs
  • het informeren over het regelgevend onderwijskader en over de mogelijke (financiële) ondersteuning van scholen
  • het ter beschikking stellen van cijfers om de situatie in een regio objectief in kaart te brengen

AGODI werkt vraaggestuurd, complementair aan andere partners en op maat van de ondersteuningsnoden van de vraagsteller.

Meer informatie

Neem een kijkje op deze pagina's:

Bekijk ook onze eigen pagina's met uitwisselingsmomenten over vluchtelingen en onderwijs en andere evenementen: