Discimus

Een toekomstgerichte manier om leerlingengegevens uit te wisselen

Het Agentschap voor Onderwijsdiensten ( AGODI) wil steeds de kaart van informatisering en digitalisering trekken. Dat is nodig om de dienstverlening voor de scholen en Centra voor Deeltijds Onderwijs nog sneller en efficiënter te laten verlopen. De communicatiestroom over leerlingengegevens heet 'Discimus'.

Communiceren via Discimus maakt het mogelijk dat de scholen, de centra en AGODI constant leerlingengegevens uitwisselen. Zodra een school of centrum bepaalde leerlingengegevens inbrengt in haar softwarepakket of als ze die gegevens verandert, wordt de informatie onmiddellijk toegevoegd of veranderd in de databank van AGODI. Daardoor kunnen scholen en centra direct en op elk tijdstip controleren welke leerlingengegevens AGODI gebruikt. Als dat nodig is, kunnen scholen en centra snel ingrijpen en bepaalde gegevens aanpassen. Omgekeerd ontvangen zij ook op een vlotte en snelle manier leerlingengegevens die opgenomen zijn in de databank van AgODi.
Met de leerlingengegevens van de scholen en centra, zorgt AGODI jaarlijks voor een optimale dienstverlening die essentieel is voor de scholen, de centra, de leerlingen en hun ouders. De Vlaamse Overheid gebruikt deze gegevens voor:

  • Het berekenen van de omkadering en de werkingsmiddelen van de scholen en centra
  • Het opvolgen en het controleren van de leerplicht en de kleuterparticipatie
  • De betaling van school- en studietoelagen en de kinderbijslag
  • Het controleren of een leerling - op basis van zijn vorig jaar behaalde attest – voldoet aan de toelatingsvoorwaarden in een bepaalde studierichting in het secundair onderwijs
  • Het bezorgen van de diploma’s secundair onderwijs aan de hogescholen, universiteiten en centra voor volwassenenonderwijs van de bij hen ingeschreven studenten
  • Het meedelen van leerlingenlijsten aan de CLB’s (Centra voor Leerlingenbegeleiding)
  • Het meedelen van studiebewijzen aan de VDAB (Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling)

Ook scholen en centra hebben sommige leerlingengegevens nodig waarover AgODi of andere scholen of centra beschikken. We merken dat een snelle, betrouwbare en gebruiksvriendelijke uitwisseling van deze informatie meer dan ooit noodzakelijk is. Via Discimus komt AgODi daaraan tegemoet.

 

Omzendbrief Discimus