Job in het onderwijs - Ziekte en arbeidsongeschiktheid

Ziektekostenverzekering

In België beheren de ziekenfondsen (ook wel  mutualiteiten genoemd)  de verplichte ziektekostenverzekering. De ziekenfondsen vergoeden een groot aantal medische kosten en betalen een uitkering wanneer je door ziekte, ongeval of ziekenhuisopname niet kunt werken.

Elke werknemer in België sluit een verplichte ziektekostenverzekering af via een mutualiteit naar keuze. Niet-werkende kinderen tot 25 jaar zijn automatisch aangesloten via het ziekenfonds van het gezinshoofd.

Nederlandse leerkrachten die in Vlaanderen lesgeven zijn dus ook verplicht zich in België te verzekeren en zijn dan ook verzekerd in eigen land.

De verzekeringspremie wordt in het land van tewerkstelling betaald. Die premie is veel lager in België.

In België heb je de keuze tussen vijf erkende ziekenfondsen:

  • de christelijke, socialistische en liberale mutualiteiten;
  • de onafhankelijke en de neutrale ziekenfondsen;
  • de Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. Die Hulpkas is een openbare instelling die dezelfde functie vervult als de ziekenfondsen.

Je kunt zelf kiezen waar je de nodige zorg haalt en waar je de terugbetaling van de kosten claimt.

Wat als ik nu in Nederland en België werk?
Dan ben je verzekerd in het woonland als een substantieel deel (25% of meer) van de opdracht in het woonland plaatsvindt.

Naast de verplichte ziektekostenverzekering ben je ook verplicht je aan te sluiten bij een zorgkas. Jaarlijks betaal je 52 (of 26) euro zorgpremie voor de Vlaamse zorgverzekering. Ben je jonger dan 26 jaar, dan is de aansluiting gratis. Zeer zwaar zorgbehoevenden kunnen bij hun zorgkas een aanvraag indienen voor de (gedeeltelijke) terugbetaling van niet-medische kosten. 

Ziekmelding

In het Vlaamse onderwijs hebben de personeelsleden volgende verplichtingen:

Afwezigheid wegens ziekte voor 1 dag
De formaliteiten blijven beperkt tot het onmiddellijk verwittigen van de directeur. De directeur verwittigt bij ziekte de inrichtende macht. Met ‘onmiddellijk’ wordt bedoeld het eerste uur van afwezigheid. Bij afwezigheid van 1 dag heeft een directeur niet het recht een afwezigheidsattest te eisen, wel het recht om controle aan te vragen.

Het werk aanvatten en nadien verlaten wegens ziekte geldt niet als afwezigheid wegens ziekte.

Afwezigheid wegens ziekte voor meer dan een dag
Bij afwezigheid wegen ziekte voor méér dan één dag moet er, naast de onmiddellijke mededeling, een afwezigheidsattest opgestuurd worden naar de directeur en een medisch attest naar het controleorgaan (Certimed).

Het recht op bezoldigd ziekteverlof verschilt voor vaste en tijdelijke personeelsleden.

Tijdelijke personeelsleden hebben recht op 1 dag bezoldigd ziekteverlof per reeks van 10 dagen werkelijk gepresteerde diensten (sociale anciënniteit). Wie een volledig schooljaar is aangesteld, heeft recht op 30 dagen bezoldigd ziekteverlof. Wanneer het recht op ziekteverlof is uitgeput, valt het tijdelijk personeelslid ten laste van de mutualiteit. Je ontvangt dan geen salaris meer van het ministerie van Onderwijs, maar wel een ziekte-uitkering van het ziekenfonds.

Vastbenoemde personeelsleden krijgen 30 dagen bezoldigd ziekteverlof toegekend per 12 maanden sociale anciënniteit (werkelijk gepresteerde diensten). Wanneer het recht op ziekteverlof is uitgeput wordt het personeelslid ter beschikking gesteld (TBS). Het personeelslid wordt door MEDEX opgeroepen voor een onderzoek. Tijdens de TBS ontvangt het personeelslid een wachtgeld dat meestal 50 à 75% van het normale loon bedraagt.

Opgepast:
Nederlandse leerkrachten die in Nederland wonen en in Vlaanderen werken, melden zich niet enkel ziek bij de school, maar moeten dat ook bij het UWV doen. Er wordt dan een afspraak gemaakt bij de verzekeringsarts, zodat je via het UWV een ziekmeldingsformulier bekomt. Dat attest is gelijkwaardig aan het doktersattest. 

Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen - www.uwv.nl  - tel +31 (0)88 898 20 01
Op zoek naar de contactgegevens van het regionale uwv-kantoor ?
http://www.uwv.nl/particulieren/klantenservice/contact/uwv-kantoren.aspx 
 

Arbeidsongeschiktheid

Personeelsleden die arbeidsongeschikt worden als gevolg van een arbeidsongeval (of een ongeval op de weg van of naar het werk) sturen een medisch attest (bijlage 7 in de omzendbrief arbeidsongevallen) naar MEDEX. Via het secretariaat van de school wordt ook een aangifte van arbeidsongeval opgemaakt. Die aangifte moet aangegeven worden bij het Agentschap voor Onderwijsdiensten. Ben je in meerdere scholen tewerkgesteld dan moet het ongeval maar eenmaal aangegeven worden.

Je salaris wordt verder uitbetaald tijdens de periode van arbeidsongeschiktheid, ook al is de arbeidsongeschiktheid langer dan de aanstelling.

Stuur de aangifte in één e-mail naar arbeidsongevallen.agodi@vlaanderen.be, met de 3 verschillende pdf-bestanden: model A, model B, en resterende documenten (bv: proces-verbaal politie, reisweg, getuigenverklaring(en) ...)