Over AgODi - Basisonderwijs (BaO)

 
 

 

 • Wij berekenen je salaris en betalen het uit.
 • Wij volgen je administratieve loopbaan op.
 • Wij verstrekken inlichtingen i.v.m. je persoonlijk dossier als je schoolsecretariaat je niet voort kan helpen.


Alle scholen hebben bij ons een vaste contactpersoon voor het beheer van alle personeelsdossiers. Als scholen behoren tot een scholengemeenschap hebben ze allemaal dezelfde dossierbeheerder. Deze dossierbeheerder vormt samen met zijn/haar collega's een werkstation dat bevoegd is voor de personeelsdossiers van een bepaalde regio.
Via link hieronder kan je opzoeken wie de personeelsdossiers van je school beheert:

De werkstations maken deel uit van de Afdeling Personeel Basisonderwijs en CLB.

Overzicht van de belangrijkste taken:

 • De afdeling zorgt voor een correcte en tijdige uitbetaling van de salarissen voor de personeelsleden van het gewoon en buitengewoon basisonderwijs.
 • Zij beheert de bijhorende financiële en administratieve personeelsdossiers. Dit omvat:
  1. het bijhouden, opvolgen en verwerken van de verschillende verlofstelsels zoals ziekteverlof, loopbaanonderbreking, verschillende stelsels van verlof of afwezigheid voor verminderde prestaties, verlof om tijdelijk een andere opdracht uit te oefenen in het onderwijs ...
  2. het bijhouden, controleren en verwerken van de verschillende terbeschikkingstellingen in het onderwijs (wegens ziekte, wegens ontstentenis van betrekking, wegens persoonlijke aangelegenheden, voorafgaand aan het rustpensioen ...)
 • Zij verstrekt inlichtingen en levert een aantal gegevens aan voor interne en externe klanten.

De Afdeling Advies en Ondersteuning onderwijsPersoneel ondersteunt de werkstations voor een aantal specifieke taken:

De afdeling ICT doet of ondersteunt het applicatiebeheer en voert de functionele analyses uit voor het onderhoud van de toepassingen binnen het domein personeel:

 • (WEB)Edison
 • Elektronisch Personeelsdossier
 • Salarissysteem
 • VEPD
 • CAPELO
 • DMFA
 • DIMONA
 
 

 

 • Wij berekenen je personeelsomkadering.
 • Wij betalen je werkingsmiddelen.
 • Wij beheren het schooldossier en verstrekken hierover inlichtingen.

Elke school heeft een vaste contactpersoon voor het beheer van het schooldossier. Deze dossierbeheerder vormt samen met zijn/haar collega's een schoolbeheerteam. De controles in de scholen gebeuren door het verificatieteam, elke school heeft daarvoor ook één contactpersoon.

Beide teams behoren tot de Afdeling Basisonderwijs, DKO en CLB - Scholen en leerlingen.

Scholen kunnen hier terecht voor:

 • de erkenning, financiering of subsidiëring van instellingen
 • het wijzigen van de schoolstructuur en het onderwijsaanbod
 • de verificatie van leerlingenaantallen en regelmatigheid van de leerlingen
 • de berekening en controle op de aanwending van de omkadering
 • de berekening en controle op het gebruik van de verschillende soorten toelagen
 • samenstelling van scholengemeenschappen
 • afwijkingen op de organisatie van het schooljaar
 • de ondersteuning van de lokale overlegplatforms
 • de ondersteuning van de schooladministratie

De Afdeling Advies en Ondersteuning onderwijsPersoneel ondersteunt de afdeling voor een aantal specifieke taken:

 • Terugbetaling aan de scholen en instellingen van de schuldvorderingen met betrekking tot de kosten voor het openbaar vervoer en de fietsvergoeding.
 • Afhandeling van de aanvragen tot uitbetaling van de aanvullende vergoeding voor busbegeleiders van het leerlingenvervoer.

De afdeling ICT ondersteunt het applicatiebeheer en doet de functionele analyses voor de toepassingen binnen het domein instellingen en leerlingen:

Instellingendatabank, DISCIMUS, toelagen, omkadering, verificatie, leerplicht, DIGIS, Da Vinci, Studietoelagen…

 
 

Ouders en leerlingen kunnen bij ons terecht met vragen over hun rechten en plichten in het onderwijs. Wij verzorgen voor hen ook een aantal specifieke diensten.

De Afdeling Basisonderwijs, DKO en CLB - Scholen en leerlingen staat in voor de dienstverlening.

Ouders, leerlingen, scholen kunnen hier terecht voor:

 • het verkrijgen van een verslag van een schooldoorlichting
 • het volgen van huisonderwijs
 • de opvolging van de leerplicht
 • het verkrijgen van hulpmiddelen die een kind met een handicap nodig heeft om het onderwijsleerproces in een gewone school te kunnen volgen
 • vragen over de rechten en plichten van leerlingen