Publicaties - Startbanenproject JoJo en VeVe

Jojo veve: enthousiaste jonge vrouw geladen met boeken tussen de boekenrekken in een bibliotheek.In het jaarrapport ‘Startbanenprojecten. Scholen voor Jongeren – Jongeren voor Scholen en Verkeersveiligheid’ vindt u een overzicht van de belangrijkste verwezenlijkingen.

 

 

 

 

 

Tot januari 2017 financierde het beleidsdomein Werk en Sociale Economie (WSE) mee de startbanen . De door WSE gesubsidieerde tewerkstellingen zijn omgevormd naar een nieuw systeem met tijdelijke werkervaringsplaatsen. Als gevolg hiervan is sinds 1 januari 2017 de financiering van de startbanenprojecten door het beleidsdomein WSE aan het uitdoven. Op 1 januari 2019 zal de financiering door WSE volledig uitgedoofd zijn, waardoor de startbanenprojecten vanaf 2019 volledig met het budget van Onderwijs en Vorming (O&V) verdergaan. Na de hervorming bleven alle deelprojecten bestaan, maar met een verminderd aantal plaatsen. Zo waren er aan het begin van 2017 446 plaatsen toegekend in de startbanenprojecten, en op het einde van 2017 slechts 301 plaatsen. In 2017 is het aantal arbeidsovereenkomsten en het aantal startbaners dan ook beduidend lager dan tijdens de voorbije jaren. Op 1 januari 2019 zal het aantal toegekende plaatsen dalen tot 249. In 2017 was er ook sprake van een belangrijke wijziging in verband met het deeltijdse onderhoudsproject. Dat project werd in 2017 geïntegreerd in de nieuwe regelgeving in het deeltijds onderwijs die er kwam naar aanleiding van het duaal leren. In plaats van de bestaande arbeidsovereenkomst kwam het systeem van de ‘overeenkomst alternerende opleiding’ met de bijhorende leervergoedingen. Daarnaast is het vanaf 2017 nodig dat de werkgevers in het deeltijdse onderhoudsproject zich laten erkennen als leerbedrijf. Het merendeel van de plaatsen blijft zich situeren in het JoJo-preventieproject, waardoor het merendeel van de werkgevers binnen het JoJo-project secundaire scholen zijn. Het aandeel van de secundaire scholen is sinds de hervorming wel gedaald in het voordeel van basisscholen, centra voor deeltijds onderwijs, scholen voor buitengewoon onderwijs en centra voor deeltijdse vorming. In het VeVe-project werken de meeste startbaners in steden, omdat het aantal verkeersongevallen daar hoger ligt dan in de gemeenten. De arbeidsovereenkomsten binnen de startbanenprojecten blijven, zoals in 2016, vooral eerstejaarsovereenkomsten. Het aandeel hiervan daalde omwille van de aanwervingsstop begin 2017. Het percentage verlengingen en uitzonderlijke verlengingen is dus gestegen. Ongeveer één op zes tewerkstellingen in het JoJo-project wordt vroegtijdig beëindigd, ten opzichte van één op acht tewerkstellingen in het VeVe-project. Alle deelprojecten slagen erin om een groot aandeel kansarme jongeren en jongeren met een migratieachtergrond te bereiken. De startbanenprojecten blijven er dus in slagen om hun beoogde doelpubliek te bereiken. In het JoJo preventieproject is het aandeel mannen en vrouwen ongeveer gelijk. In de andere deelprojecten ligt het aandeel vrouwen lager. In 2017 besteedde AGODI opnieuw ruime aandacht aan het vormingsaanbod voor startbaners en hun coaches. Zij konden rekenen op een kwaliteitsvol en coherent collectief vormingsaanbod met professionalisering en goede informatie als doelstellingen. Ook zorgde AGODI voor de terugbetaling van het inschrijvingsgeld voor individuele opleidingen. Voor beide projecten zijn de kosten voor deze persoonlijke vormingen sterk gedaald, omwille van de aanwervingsstop en het gebruik van opleidingscheques. De coördinatie besliste om niet langer het volledige bedrag terug te betalen, omdat startbaners een gedeelte van de opleidingskost kunnen laten vergoeden door de VDAB via de opleidingscheques. Hierdoor betaalde AGODI tot€125 minder per jaar per startbaner. Hoewel het sinds 1 januari 2017 niet meer mogelijk is om nieuwe startbaners aan te werven, bedroeg de besteding van het budget gesubsidieerd door het Departement WSE in 2017 nog steeds 69,12 procent in 2017 . Het bestede bedrag van het budget van O&V ligt echter veel lager dan de voorgaande jaren, namelijk op 70,21 %. Dit is te verklaren door de aanwervingsstop die gedurende het eerste deel van 2017 van kracht was en het feit dat een gedeelte van de plaatsen nog onder het budget van WSE viel. Dit jaarrapport bevat net als in 2016 een uitgebreide evaluatie van de tewerkstellingssituatie van voormalige startbaners op basis van VDAB-gegevens. 65,47% van de jongeren, die tussen 1 januari 2013 en 31 december 2017 uit het project gestapt zijn, was aan het werk op 31 december 2017. Dat is een stijging ten opzichte van de tewerkstellingsgegevens op 31 december 2016 (uittreders 2012 tot en met 2016). Personen met een migratieachtergrond blijven ook in 2017 de laagste tewerkstellingspercentages hebben, maar voormalige startbaners jonger dan twintig en kansarmen gaan er ten opzichte van 2016 sterk op vooruit. Ondanks hun moeilijke positie is het aandeel werkende personen in elk van deze groepen gestegen in vergelijking met vorig jaar. Het blijkt niet eenvoudig om na de startbaan snel aan de slag te gaan. Toch is ongeveer drie vierde van de jongeren in de eerste 24 maanden na de startbaan op minstens één meetmoment aan het werk geweest. Een andere positieve vaststelling is dat de tewerkstellingsgraad bij voormalige startbaners duidelijk hoger is dan de tewerkstellingsgraad bij een vergelijkingsgroep. Het project heeft dus een positief effect op de toekomstige tewerkstelling van de doelgroepjongeren, en bereikt op die manier zijn belangrijkste doelstelling. De resultaten van 2017 zijn een extra stimulans voor AGODI om samen met de scholen, de lokale besturen en de startbaners ook in 2018 verder te streven naar het welslagen van het project. In de eerste plaats zullen we de arbeidsmarktcijfers van voormalige startbaners verder blijven analyseren. Zo proberen we de resultaten van de startbanenprojecten beter te kaderen en te interpreteren. In 2016 werd voor het eerst trajectbegeleiding georganiseerd. Ook in 2018 blijven we inzetten op een goede begeleiding van startbaners naar de arbeidsmarkt door trajectbegeleiding aan te bieden. Hiermee beogen we dat startbaners een beter zicht krijgen op hun talenten alsook op mogelijke opleidingen en de toekomstige arbeidsmarkt. Er zal nog meer aandacht gaan naar de bezoeken aan de tewerkstellingsplaatsen. Daardoor kunnen we korter op de bal spelen en scholen beter ondersteunen in de begeleiding van de startbaners.

 

 

 

Vorige jaarrapporten

 

pdf bestandRapport_startbanenproject_2017.pdf (25.02 MB)

pdf bestandAGODI_JoJo-VeVe_Startbanenprojecten_jaarrapport-2016.pdf (6.53 MB)

pdf bestandAgODi_jojo-veve_Startbanenprojecten_jaarrapport_2015 (3.54 MB)

pdf bestandAgODi_JoJo-VeVe_Startbanenprojecten_Jaarrapport_2014.pdf (2.84 MB)

pdf bestandAgODi_JoJo-VeVe_Startbanenprojecten_Jaarrapport_2013.pdf (2.58 MB)

pdf bestandAgODi_JoJo-VeVe_Startbanenprojecten_Jaarrapport_2012.pdf (2.3 MB)

pdf bestandAgODi_JoJo-VeVe_Startbanenprojecten_Jaarrapport_2010-2011.pdf (4.62 MB)

pdf bestandAgODi_JoJo-VeVe_Startbanenprojecten_Jaarrapport_2009.pdf (4.38 MB)

pdf bestandAgODi_JoJo-VeVe_Startbanenprojecten_Jaarrapport_2008.pdf (944 kB)

 

Onderzoeksrapport JoJo-VeVe 2012

Cover onderzoeksrapport jojo veve 2012

 

Lees meer hierover