Startbanenprojecten JoJo en VeVe - Medewerker Verkeersveiligheid

 
 

De startbaner verkeersveiligheid wordt tewerkgesteld bij steden, gemeenten, provinciebesturen of verkeersorganisaties om een verkeersveilige schoolomgeving te creëren en het school-woonverkeer veiliger te maken.

 
 

Voor een baan als startbaner verkeersveiligheid komt iedereen in aanmerking die:

 • niet meer leerplichtig is (plus 18 jaar);
 • jonger is dan 26 jaar;
 • laaggeschoold is;
 • voldoet aan de vereisten van goed zedelijk gedrag;
 • politieke en burgerlijke rechten bezit;
 • medisch geschikt is.

Laaggeschoolden zijn personen die NIET in het bezit zijn van een diploma secundair onderwijs. Dat betekent dat ze:

 • niet slaagden voor het 2de jaar van de 3de graad ASO, KSO of TSO;
 • niet slaagden voor het 3de jaar van de 3de graad BSO;
 • maximaal een getuigschrift hebben van deeltijds beroepssecundair onderwijs (DBSO);
 • buitengewoon secundair onderwijs (BuSO) volgden;
 • buitenlands onderwijs volgden (niet alle categorieën!).

Let op! Als de startbaner onderdaan is van een land buiten de EU, Zwitserland, Noorwegen en Ijsland moet er eerst advies gevraagd worden bij de Dienst Vreemdelingenzaken. Voor het dossier in orde gebracht wordt, moet de werkgever naam en rijksregisternummer doorsturen naar de VeVe-coördinatie. Pas na een gunstig advies van de Dienst Vreemdelingenzaken kan de startbaner in dienst genomen worden.

 
 

Startbaners verkeersveiligheid kunnen worden toegewezen aan steden, gemeenten, provinciebesturen en verkeersorganisaties. Werkgevers komen in aanmerking voor een openstaande plaats als er volgens de NIS-ongevallenstatistieken in een periode van twee jaar meer dan vijf jongeren (<19 jaar) minstens lichtgewond raakten bij een verkeersongeval in hun gemeente. De jongere was betrokken als bestuurder van een fiets/bromfiets of als voetganger.

 
 

De gemeentebesturen of organisaties zijn als werkgever uitermate belangrijk voor het welslagen van het project. Het spreekt dan ook voor zich dat wij van hen een duidelijk engagement vragen. Dat engagement situeert zich op twee niveaus:

Takenpakket

De werkgever beslist zelf welke taken met betrekking tot het creëren van een veilige schoolomgeving de startbaner uitvoert. Er wordt een evenwichtig takenpakket uitgewerkt, dat aansluit bij de lokale situatie en het profiel van de jongere. Daarbij wordt rekening gehouden met de regel dat de startbaner nooit eindverantwoordelijkheid mag dragen. Bijgevolg werkt de startbaner nooit met kinderen zonder dat er een pedagogisch verantwoordelijke aanwezig is. Enkel de functie als gemachtigd opzichter vormt daarop een uitzondering.

Het takenpakket van de startbaner moet afgestemd zijn op de totstandkoming van een verkeersveilige schoolomgeving en een veiliger school-woonverkeer. Taken die daar geen verband mee houden, kunnen dus niet tot het takenpakket van de startbaner behoren (bv. meehelpen met de groendienst, logistieke hulp bieden op scholen ...).

Hieronder vind je een lijst van taken die een startbaner verkeersveiligheid kan uitvoeren. Andere taken die eveneens bijdragen tot de projectdoelstellingen, mogen ook in het takenpakket worden opgenomen.

Gemachtigd opzichter

De startbaner helpt kinderen en scholieren over te steken aan de schoolpoort. Om die opdracht te kunnen realiseren volgen de startbaners een opleiding tot gemachtigd opzichter die zowel een praktisch als een theoretisch gedeelte omvat.

Begeleiding verkeerslessen

Verschillende startbaners ondersteunen de verkeerslessen in de basisscholen in samenwerking met en onder begeleiding van de lokale politie en de leerkrachten. Vaak wordt de startbaner zowel in het theoretische (o.a. lessen ‘dode hoek’) als in het praktische gedeelte ingeschakeld (assistentie verlenen tijdens verkeerspark).
Om de verkeerslessen visueel aantrekkelijker te maken, biedt de mobiliteitsdienst in bepaalde gevallen ook een mobiliteitskoffer aan.

Begeleiding fietsbehendigheidsparcours

De bedoeling van een fietsbehendigheidsparcours is de fietsvaardigheid en de reactiesnelheid van kinderen in het verkeer te verbeteren. De startbaner kan ingezet worden als planner, begeleider, ondersteuner bij het parcours.

Assistentie bij fietsgraveringen

In samenwerking met de lokale politie en de preventiedienst organiseert de medewerker Verkeersveiligheid fietsgraveeracties ter preventie van fietsdiefstallen.

Assistentie bij fietscontrole

Samen met de lokale politie en de preventiedienst controleert de medewerker Verkeersveiligheid de fietsen van de kinderen van de basisscholen en leerlingen van de secundaire scholen. De startbaner kan ook ingeschakeld worden bij de opvolging van de controle.

Ondersteuning van verkeerseducatieve projecten op vraag van de basisscholen en secundaire scholen

Vaak vragen scholen ondersteuning aan de plaatselijke mobiliteitsdienst bij de organisatie van bepaalde acties en evenementen met betrekking tot verkeersveiligheid. Het is de taak van de startbaner om bij de organisatie van die projecten de nodige ondersteuning te bieden.

Voorbeelden:

 • Sam de Verkeersslang
 • Octopusplan
 • Fiets- en voetgangersexamens
 • Autoluwe schooldag
 • Veilig en milieuvriendelijk naar school
 • Affichecampagne ‘Veilig naar school’
 • Week van de zachte weggebruiker
 • Met belgerinkel naar school
 • Fietspool
 • Voetpool
 • Ondersteuning bij speciale evenementen en uitstappen

Naast de verkeerseducatieve projecten binnen de scholen, werken bepaalde startbaners ook op gemeentelijk niveau mee aan acties met betrekking tot verkeersveiligheid.

Uitwerken verkeerseducatief materiaal

Sommige startbaners werken bepaalde verkeerseducatieve materialen uit, zowel voor het basisonderwijs als het secundair onderwijs.

Uitwerken verkeerseducatieve routes

Sommige startbaners werken bepaalde verkeerseducatieve fiets- of wandelroutes uit, zowel voor het basisonderwijs als het secundair onderwijs.

Opvolging infrastructuur- en parkeerproblematiek in schoolomgevingen

In bepaalde gemeenten werkt de mobiliteitsdienst intensief aan het in kaart brengen van infrastructurele gebreken en parkeerproblemen in de schoolomgeving. De startbaner kan problemen zichtbaar maken aan de hand van een inventarisatie van schoolomgevingen en observatieopdrachten. 

Formele contacten met de scholen

In heel wat gemeenten is er een werkgroep verkeer waaraan de startbaner kan deelnemen en ook de kans krijgt om - in samenwerking met de mobiliteitsambtenaar, schooldirecties en andere partners - in te spelen op vragen over een veilige schoolomgeving.

Uitvoeren verkeersonderzoek

De medewerker Verkeersveiligheid wordt in heel wat gevallen ingezet om verkeerstellingen of kleine verkeersonderzoeken uit te voeren.

Ondersteuning mobiliteitsdienst, lokale politie of preventiedienst

De starbaner kan ook nog heel wat andere taken rond verkeersveiligheid op zich nemen:

 • uitwerken folders in het kader van verkeersveiligheid voor de preventiedienst
 • uitwerken van een mobiliteitskrant of website van de mobiliteitsdienst
 • optimaliseren van het openbaar vervoer - contacten met o.a. De Lijn
 • ...

Coaching van de startbaner

Het is belangrijk dat iedere startbaner voldoende begeleiding en ondersteuning krijgt. Elke school moet daarvoor een coach aanduiden. Een goede coach neemt verschillende taken op zich:

 • De coach staat in voor een goede verwelkoming van de startbaner op zijn nieuwe werkplek. Alle collega’s moeten op de hoogte zijn van de functie van de startbaner en wat zijn/haar taken zijn. De coach bewaakt dat de startbaner de juiste taken uitvoert. De taakverdeling verloopt altijd via de coach.
 • De coach is iemand die de jongere kan begeleiden en sturen tijdens de uitvoering van het takenpakket, iemand die ook bereid is om de jongere te motiveren en te waarderen. Het is een vertrouwenspersoon bij wie de startbaner steeds terecht kan met vragen. Het vraagt een uitdrukkelijk engagement om een laaggeschoolde jongere te ondersteunen in de werksituatie.
 • Opdat de startbaner zijn taken goed kan uitvoeren, zal de coach de nodige opleiding en vorming op de werkvloer voorzien. Die taak impliceert dat de coach bij voorkeur ervaring heeft met de werking rond verkeersveiligheid, zodat de jongere ook wat het inhoudelijke aspect van het takenpakket betreft ondersteund kan worden.
 • De coach zoekt samen met de startbaner naar een geschikte opleiding, stimuleert de startbaner om die opleiding te volgen en volgt het opleidingstraject op. De coach denkt mee na over een manier waarop de combinatie tussen werk en opleiding mogelijk is. Ook stimuleert de coach de startbaner om deel te nemen aan de door de coördinatie georganiseerde vormingen.
 • De coach last op regelmatige tijdstippen een evaluatiemoment en functioneringsgesprekken in, waarbij het functioneren en de vooruitgang van de startbaner uitgebreid aan bod komen. Zo kunnen de coach en de startbaner op elkaar afgestemd blijven en krijgt de startbaner de kans om te groeien. Hier wordt bij voorkeur een schriftelijke neerslag van bijgehouden.

De aanstelling van een geschikte coach die zijn ondersteunende rol voor de startbaner ernstig neemt, is van groot belang om het project te laten slagen.

 
 

Je kunt als werkgever een jongere een werkervaringsstage (WES), een nieuwe vorm van werkplekleren, aanbieden. Tijdens de WES ligt de focus op het versterken van generieke competenties en het verwerven van relevante werkervaring. Daarbij kun je tijdens de WES ruim aandacht besteden aan studieoriëntatie en een toekomstplan van de jongere. De WES kan voorafgaan aan een startbaan in het JoJo- of VeVe-project. Meer gedetailleerde informatie over de WES vind je hier.

Wanneer je een nieuwe jongere aanneemt, zijn er dus twee mogelijkheden:

1. Je neemt een jongere onmiddellijk aan via een startbaan.
2. De jongere doorloopt eerst een WES. Die duurt minimum vier weken en maximum zes maanden. Je beslist na afloop van de WES of je de jongere al dan niet aanwerft via een startbaan.

Let op! Beide opties zijn enkel mogelijk als je over een plaats in de startbanenprojecten beschikt.

Wat is je taak als werkgever tijdens de WES?

De werkgever voorziet een coach die, net zoals tijdens de startbaan, instaat voor een goede begeleiding en opvolging van de jongere. Bij aanvang van de WES maken de coach en de jongere samen een opleidingsplan. Het plan bakent de competenties af waarrond de jongere tijdens de WES zal werken én het bepaalt eveneens de duur van de WES.

Het sjabloon voor dat opleidingsplan vind je hier:

Als je een jongere in een WES wilt laten starten, neem je contact op met de lokale Werkwinkel van VDAB of het OCMW, als de kandidaat een leefloon ontvangt.

 
 

Jongeren die werken in het VeVe-project krijgen de kans om aanvullende opleidingen te volgen. Zo hebben zij nadien een extra troef in handen om duurzaam ingeschakeld te worden op de arbeidsmarkt.

Opleidingsmogelijkheden

Individuele opleiding

De werkgever en de startbaner gaan samen op zoek naar een geschikte opleiding, gericht op het uitbouwen van een toekomstige loopbaan. Die opleiding kan van korte of lange duur zijn en sluit aan bij de interesses, vaardigheden en motivatie van de startbaner. Voor de verlenging van het contract, is het belangrijk dat de startbaner is ingeschreven in een zinvol opleidingstraject.

Om de drempel tot het volgen van een opleiding zo laag mogelijk te houden, kunnen werkgevers tot twee dagen per week (15u) educatief verlof toestaan. Tijdens het educatief verlof wordt de startbaner voltijds betaald. Gezien de aard van het project wordt van de werkgever verwacht dat ze de jongere voldoende tijd biedt om extra kwalificaties te behalen. Jongeren die ervoor kiezen om zelfstandig te studeren, bijvoorbeeld via de Examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap, kunnen met hun school de mogelijkheid bespreken om tijdens de zittijden extra tijd voor studie te krijgen. Bovendien kunnen startbaners de inschrijvingskosten van beroeps- of diplomagerichte opleidingen volledig of gedeeltelijk terugvorderen bij de VeVe-coördinatie (zie hieronder).

Let op: Enkel opleidingen die aangeboden worden via door de Vlaamse Overheid erkende opleidingsinstellingen komen in aanmerking voor verlenging en terugbetaling.

Let op: Niet elke opleiding die terugbetaald wordt, komt in aanmerking voor een verlenging. Voor meer info daarover, kan je terecht bij de VeVe-coördinatie.

Vormingen aangeboden door de VeVe-coördinatie

De medewerker verkeersveiligheid krijgt op regelmatige tijdstippen een uitnodiging om deel te nemen aan relevante vormingen en workshops voor zijn/haar taak als VeVe-medewerker. De introductiecursus waarin de startbaners kennismaken met hun rechten en plichten op de werkvloer, is verplicht tijdens het eerste tewerkstellingsjaar. De rest van de vormingen/workshops zijn optioneel, maar sterk aan te raden. We verwachten van de school dat zij haar startbaner stimuleert om zich in te schrijven voor die vormingen en workshops.

Daarnaast organiseert de coördinatiecel op geregelde tijdstippen vormingssessies voor de coaches van VeVe-medewerkers. Daardoor krijgen zij een beter beeld van hun specifieke taak als begeleider. Het regelmatig bijwonen van die vormingen, behoort tot het engagement dat je aangaat als coach van een startbaner.

Bekijk het vormingsaanbod hier.

Vorming betaald door de werkgever

De werkgever voorziet in de nodige vorming zodat de startbaner zich goed kan inwerken en het takenpakket correct kan uitvoeren. Ze doet dat op dezelfde manier als voor alle andere personeelsleden.

Terugbetaling

De coördinatie trekt elk kalenderjaar een budget van maximum €900 uit per startbaner voor de terugbetaling van individuele opleiding(en). We betalen enkel de inschrijvingskosten van het lopende school- of kalenderjaar terug.

Welke opleidingen worden terugbetaald?

Om te controleren of de opleiding die jij wilt volgen in aanmerking komt voor terugbetaling, raadpleeg je de lijst met terugbetaalde opleidingenStaat je opleiding in de lijst? Dan betalen we die sowieso terug. Staat de opleiding niet in de lijst? Neem dan contact op met de coördinatie om te bespreken of de opleiding toch kan worden terugbetaald. Dat kan via veve@vlaanderen.be of telefonisch op 02 553 88 56/ 02 553 88 29.

Opleidingscheques Departement Werk en Sociale Economie

Als startbaner heb je per schooljaar recht op opleidingscheques. Afhankelijk van wat je studeert is dit €250 of €500. Met die opleidingscheques kan je een deel van het inschrijvingsgeld bekostigen. De coördinatie betaalt de extra kosten terug.

Let op: Het bedrag waarvoor opleidingscheques aangevraagd kan worden, betalen we dus niet terug. Enkel als je een deel van de cheques zelf hebt moeten betalen. 

Hoe gaat dat in zijn werk?

Ga voor de betaling van het inschrijvingsgeld na of de opleiding in aanmerking komt voor opleidingscheques. Meer info daarover vind je op de website van het departement. Ga na hoeveel jouw opleiding kost en vraag dit bedrag aan opleidingscheques aan. Kost jouw opleiding meer dan het maximum aantal opleidingscheques dat jij kan aanvragen, vraag dan het maximum aan. De procedure voor de aanvraag van de cheques kan je terugvinden onder documenten

Na ontvangst van de opleidingscheques, gebruik je ze om je opleiding (gedeeltelijk) mee te betalen. Kost jouw opleiding meer dan het bedrag van de cheques, betaal deze extra kosten dan eerst zelf. De extra kosten kan je bij de coördinatie terugvragen. 

Aanvraag tot terugbetaling

Heb je bovenstaande stappen doorlopen en heb je al jouw opleidingscheques gebruikt? Dan kan je nu de extra kosten bij de coördinatie terugvragen.

Volgende 4 documenten moet je naar veve@vlaanderen.be doorsturen: 

- het aanvraagformulier voor de terugbetaling van je opleiding met een stempel van jouw opleidingsinstelling. Dat doe je aan de hand van een 'Aanvraag terugbetaling gevolgde opleiding' (zie documenten).
- het inschrijvings- en betalingsbewijs van je opleiding. 
- de bevestigingsmail van het departement WSE, waarin staat dat je opleidingscheques hebt aangevraagd. 
- de goedkeuringsmail van het departemnet WSE, waarin staat dat je opleidingscheques zijn goedgekeurd. 

Voor voorbeelden van deze documenten, zie 'stappenplan terugbetaling opleiding' onder documenten. 

 
 

Nieuw in het project

Gemeentebesturen of organisaties die aan de nodige criteria voldoen en in het startbanenproject willen stappen, moeten daarvoor het formulier ‘Aanvraag van de aanstelling van een medewerker verkeersveiligheid' per mail indienen bij de coördinatie (veve@vlaanderen.be). Je vindt dat formulier bij documenten.

Ingediende aanvragen worden binnen de tien werkdagen behandeld. Zodra de aanvraag is goedgekeurd, kan de school in het project stappen. Als er op dat moment geen beschikbare plaatsen zijn binnen het project, wordt de school op de wachtlijst geplaatst.

Een nieuwe medewerker Verkeersveiligheid aannemen

Scholen die een nieuwe startbaner wensen aan te werven ter vervanging van de vorige, moeten daarvoor steeds het formulier ‘Aanvraag van de aanstelling van een preventiemedewerker' per mail indienen bij de coördinatie (veve@vlaanderen.be). Je vindt dat formulier bij documenten (zie onder).

De aanvraag voor de aanwerving van een nieuwe startbaner wordt best twee maanden voor het einde van de huidige tewerkstelling ingediend. Zo kan de werkgever tijdig starten met de sollicitatieprocedure voor een nieuwe startbaner en kunnen de tewerkstellingen op elkaar aansluiten.

Ingediende aanvragen worden binnen de tien werkdagen behandeld. Pas wanneer de aanvraag wordt goedgekeurd, mag de school een vacature openen.

 • De Dienst voor Toezicht op Sociale Wetten

Je moet alvoor de eerste indiensttreding van een nieuwe startbaner een toestemming van de Dienst Toezicht op de Sociale Wetten aanvragen om eventueel later een uitzonderlijke verlenging (3e jaar) te kunnen aanbieden. De werkgever vult daarvoor het formulier ‘Aanvraag tot toestemming voor het sluiten van opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde duur’ in en stuurt dat naar de Dienst op. Dat formulier vraagt de Dienst Toezicht op de Sociale Wetten om, als de coördinatie van het VeVe-project een uitzonderlijke verlenging toestaat, een derde tewerkstellingsjaar niet te beschouwen als een automatische overgang naar een contract van onbepaalde duur. Het invullen van dat aanvraagformulier betekent dus niet dat de medewerker verkeersveiligheid per definitie 3 jaar zal kunnen blijven, de VeVe-coördinatie zal immers steeds elke verlenging moeten goedkeuren.

Je vindt meer informatie en de contactgegevens van de Dienst Toezicht op Sociale Wetten terug op de website van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg .

Een contract verlengen

Verlengen met een tweede jaar

Wanneer een jongere in het eerste tewerkstellingsjaar gestart is met een opleiding of in het tweede tewerkstellingsjaar zal starten met een opleiding, kan hij een verlenging krijgen. Wij verwachten van elke coach dat hij de startbaner aanmoedigt om al in het eerste jaar te starten met een opleiding.

Als de werkgever en de startbaner een verlenging van de arbeidsovereenkomst wensen, moet het formulier ‘Aanvraag tot verlenging van het contract van een medewerker verkeersveiligheid’ samen met een inschrijvingsbewijs van de opleiding per mail ingediend worden bij de coördinatie (veve@vlaanderen.be). Je vindt dat formulier bij documenten.

U doet er goed aan om minstens een maand voor het einde van het eerste tewerkstellingsjaar met die procedure te starten, zodat het loon van de startbaner zonder onderbreking doorbetaald kan worden.

Ingediende aanvragen worden binnen de tien werkdagen behandeld. Pas wanneer de werkgever een goedkeuring ontvangen heeft, mag er een nieuwe arbeidsovereenkomst afgesloten worden. De werkgever stuurt nadien één exemplaar van de arbeidsovereenkomst naar de coördinatie van het project.

Uitzonderlijk verlengen met een derde jaar

Wanneer een jongere in zijn eerste tewerkstellingsjaar met een opleiding gestart is en een derde jaar nodig heeft om diezelfde opleiding te kunnen afmaken, kan hij eventueel een uitzonderlijke verlenging krijgen. Daarbij wordt gekeken naar de voortgang van het opleidingstraject. Een verlenging met een derde jaar is eerder uitzonderlijk. Een normaal traject voor een startbaner verloopt over één of twee jaar.

Een uitzonderlijke verlenging moet door twee instanties goedgekeurd worden: De Dienst Toezicht op Sociale Wetten (zie boven) en de coördinatie.

 • De coördinatie

Als de werkgever en de startbaner een uitzonderlijke verlenging van de arbeidsovereenkomst wensen, moet het formulier ‘Aanvraag tot verlenging van het contract van een medewerker Verkeersveiligheid’ per mail ingediend worden bij de coördinatie (veve@vlaanderen.be). Je vindt dat formulier bij documenten. Het is noodzakelijk dat je de aanvraag zo goed mogelijk documenteert met inschrijvingsbewijzen, rapporten en eventueel behaalde certificaten van de opleiding.

Pas na het verkrijgen van goedkeuring van de coördinatiecel kan de werkgever overgaan tot de verlenging van het contract van de startbaner. Je doet er goed aan om minstens drie maanden voor het einde van het tweede tewerkstellingsjaar de aanvraag tot verlenging in te dienen, zodat het loon van de startbaner zonder onderbreking doorbetaald kan worden of zodat de startbaner voldoende tijd heeft om alsnog te solliciteren.

Ingediende aanvragen worden zo snel mogelijk behandeld. Alleen wanneer de werkgever een goedkeuring ontvangen heeft, mag er een nieuwe arbeidsovereenkomst gesloten worden. De werkgever stuurt nadien één exemplaar van de arbeidsovereenkomst naar de coördinatie van het project en doet een zending naar het werkstation.

 
 

Voor de werkgevers

Zodra de projectcoördinatie het licht op groen zet om een startbaner aan te stellen, is de werkgever verantwoordelijk voor de selectie en aanwerving van een nieuwe medewerker verkeersveiligheid. Bijgevolg mag de werkgever zelf een vacature voor een medewerker verkeersveiligheid openen.

Enkele nuttige tips:

 • Vermeld alle voorwaarden waaraan de startbaner moet voldoen, zodat je geen tijd verliest met niet-geschikte kandidaten.
 • Vermeld in de vacature dat vorming een essentieel onderdeel vormt van de tewerkstelling, zodat de kandidaten gemotiveerd zijn om een aanvullende kwalificatie te behalen.
 • Stel een duidelijk en realistisch takenpakket op, dat de juiste verwachtingen creëert bij kandidaat-startbaners.

Selectie

Werkgevers kunnen via diverse kanalen op zoek gaan naar geschikte kandidaten:

 • VeVe-coördinatie

Als werkgevers dat wensen, kan de VeVe-coördinatie een vacature publiceren op de website van het startbanenproject. Om beroep te doen op die mogelijkheid, moet de school dat aanduiden op het formulier ‘Aanvraag van de aanstelling van een medewerker Verkeersveiligheid’.

 • VDAB-Werkwinkel

Werkgevers kunnen een vacature publiceren in de jobdatabank van de VDAB door zich online te registeren via ‘Mijn VDAB’ of door contact op te nemen met de servicelijn op het nummer 0800 30 700.

 • Minderhedenforum

Het minderhedenforum verspreidt vacatures met aandacht voor gelijke kansen. Werkgevers kunnen een vacature plaatsten via de website .

 • OCMW

Als gevolg van de invoering van de ‘Wet betreffende het recht op maatschappelijke integratie’ kregen de OCMW’s in 2002 een belangrijke tewerkstellingsopdracht toebedeeld. In de praktijk doet het OCMW aan bemiddeling van steuntrekkende jongeren. Het kan dus de moeite lonen om contact op te nemen met het plaatselijke OCMW.

Voor de jongere

Werkgevers binnen het project staan zelf in voor de aanwerving van een geschikte kandidaat. Openstaande vacatures verschijnen op onze website of op de website van de VDAB. Bij interesse dien je rechtstreeks contact op te nemen met de werkgever.

 
 

Aanmaken van het dossier

Wanneer de werkgever een geschikte kandidaat-startbaner geselecteerd heeft, maakt ze een dossier op. Alle nodige documenten en de arbeidsovereenkomst moeten digitaal aan de coördinatie bezorgd worden (veve@vlaanderen.be). Een volledig dossier bevat de volgende documenten:

Aanvraag immatriculatie (pers 11)

Aan de hand van dat document wordt op het departement Onderwijs en Vorming een immatriculatienummer aangevraagd op basis waarvan de jongere betaald wordt. Download het document hier.

Kennisgeving opdracht (pers 2)

Dat formulier moet ingevuld worden bij de indiensttreding van een nieuwe startbaner of bij de verlenging van een startbaanovereenkomst. De begindatum van de opdracht hoort daarop vermeld te staan. Download het document hier.

Bewijs van laaggeschooldheid via de Leer en Ervaringsbewijzen Databank (LED)

De startbaner zorgt voor een afdruk van zijn/haar studiegegevens door zich in de LED in te loggen via zijn/haar eID. Via die afdruk kan bewezen worden dat de startbaner laaggeschoold is. Het is ook mogelijk om dat te laten nakijken door de coördinatie door het rijksregisternummer door te geven. Dat kan telefonisch of per mail aangevraagd worden.

Melding van gegevens

Het formulier ‘Melding van gegevens van een VeVe-startbaner’ verschaft de projectcoördinatie aanvullende informatie over de startbaner, zoals zijn contactgegevens. Het formulier maakt het bovendien mogelijk om een aantal belangrijke statistische gegevens te verzamelen over de deelnemers aan het startbanenproject. Die gegevens worden steeds vertrouwelijk behandeld.

Uittreksel uit het strafregister - model 2

Het uittreksel uit het strafregister (model 2) moet minder dan één jaar oud zijn op de dag van de indiensttreding. Een blanco strafblad is niet vereist. De startbaner moet wel beschikken over alle politieke en burgerlijke rechten. Een burger verliest die rechten pas als hij veroordeeld wordt tot een gevangenisstraf van meer dan vier maanden. Het uittreksel uit het strafregister is verkrijgbaar bij de politie of bij het gemeente– of stadsbestuur van de plaats waar de jongere gedomicilieerd is. Het is belangrijk dat de startbaner het document tijdig aanvraagt. Soms duurt het een tijdje vooraleer de politie of het gemeente– of stadsbestuur het attest kan overhandigen.

Medisch attest

De startbaner heeft een verklaring van een arts nodig dat hij medisch geschikt is voor de uitoefening van zijn functie. Die verklaring mag niet ouder zijn dan drie maanden.

Let op! Als de startbaner onderdaan is van een land buiten de EU, Zwitserland, Noorwegen en Ijsland moet er eerst advies gevraagd worden bij de Dienst Vreemdelingenzaken. Voor het dossier in orde gebracht wordt, moet de werkgever naam en rijksregisternummer doorsturen naar de VeVe-coördinatie. Pas na een gunstig advies van de Dienst Vreemdelingenzaken kan de startbaner in dienst genomen worden.

Sluiten van de arbeidsovereenkomst

Met uitzondering van het bewijs van de LED, het uittreksel uit het strafregister (model 2) en het medisch attest, kunnen alle noodzakelijke formulieren voor het dossier gevonden worden op deze website. Het volledige dossier moet ten laatste op de vijftiende van de maand volgend op de indiensttreding in het bezit zijn van de projectcoördinatie. Enkel dan kan de uitbetaling van het loon in diezelfde maand gegarandeerd worden.

De arbeidsovereenkomst wordt steeds voor één jaar gesloten. Dat document moet in drie exemplaren worden opgesteld en ten laatste op het moment van de indiensttreding worden ondertekend. Je gebruikt daarvoor de modelovereenkomst die je terugvindt bij documenten.

De drie exemplaren zijn bestemd voor:

Tweede of derde tewerkstellingsjaar

Als je van de coördinatie de goedkeuring kreeg om een startbaner een tweede of derde jaar in dienst te nemen, bezorg je een nieuwe arbeidsovereenkomst aan alle partijen. Aan de coördinatie bezorg je een nieuw exemplaar van de arbeidsovereenkomst en pers 2.