Startbanenprojecten JoJo en VeVe - Onderhoudsmedewerker DBSO

 
 

De JoJo-onderhoudsmedewerker DBSO wordt tewerkgesteld in scholengemeenschappen van het basis- of secundair onderwijs. Hij kan tewerkgesteld worden in elke school binnen de scholengemeenschap, afhankelijk van de praktische haalbaarheid. De onderhoudsmedewerker draagt bij aan het algemeen onderhoud van de schoolgebouwen en schoolomgeving.

De jongere volgt les in het deeltijds secundair onderwijs. De overige dagen van de week wordt hij of zij tewerkgesteld als onderhoudsmedewerker. De tewerkstelling verloopt via een Overeenkomst Altererende Opleiding en bedraagt 23 uur per week. De jongere ontvangt hiervoor een forfaitaire leervergoeding die door het Agentschap voor Onderwijsdiensten wordt betaald.

Om een jongere uit het deeltijds secundair onderwijs met een OAO aan te kunnen stellen, moet de scholengemeenschap erkend zijn als leerwerkplek. Pas na die erkenning kan de scholengemeenschap een aanvraag doen bij de JoJo-coördinatie en een jongere als deeltijds onderhoudsmedewerker aanstellen. De jongere kan tewerkgesteld worden in elke school binnen de scholengemeenschap, afhankelijk van de praktische haalbaarheid. Elke school waarop de JoJo-onderhoudsmedewerker tewerkgesteld wordt, moet een erkenning als vestigingsplaats aanvragen.


 
 

Voor een baan als onderhoudsmedewerker DBSO komt iedereen in aanmerking die:

 • de voltijdse leerplicht heeft voldaan
 • bij het begin van het contract de maximumleeftijd van 25 jaar nog niet bereikt heeft
 • deeltijds secundair onderwijs volgt (15u/week);
 • ingeschreven is in een van de volgende DBSO-opleidingen*:
 1. Medewerker groen- en tuinbeheer
 2. Polyvalent onderhoudswerker gebouwen
 3. Schilder

* Deze lijst is niet exhaustief en geldt bijgevolg enkel als richtlijn. Werkgevers mogen daarvan afwijken als zij erin slagen om een leerling uit een andere deeltijdse opleiding een takenpakket aan te bieden dat voldoende aansluit bij zijn opleiding.

Let op! Als de startbaner onderdaan is van een land buiten de EU, Zwitserland, Noorwegen en Ijsland moet er eerst advies gevraagd worden bij de Dienst Vreemdelingenzaken. Voor het dossier in orde gebracht wordt, dient de school naam en rijksregisternummer door te sturen naar de JoJo-coördinatie. Pas na een gunstig advies van de Dienst Vreemdelingenzaken kan de startbaner in dienst genomen worden.

 
 

Per scholengemeenschap kan maximaal één onderhoudsmedewerker DBSO aangesteld worden. De startbaner wordt toegewezen aan de school van de coördinerend directeur en kan klusjes opknappen binnen alle scholen die behoren tot de scholengemeenschap.

Vooraleer je een jongere als onderhoudsmedewerker DBSO tewerk kan stellen, moet je als leerwerkplek erkend worden door het Vlaams Partnerschap Duaal Leren. Dat geldt voor elke vestigingsplaats van de scholengemeenschap waar de jongere tewerkgesteld wordt en voor elke opleiding waaruit de scholengemeenschap jongeren wilt aannemen.

Bijvoorbeeld: Je scholengemeenschap beschikt over twee vestigingsplaatsen waar je de JoJo-onderhoudsmedewerker wil tewerkstellen. Je weet nog niet met welke jongere je zult samenwerken en wilt een jongere kunnen aannemen uit de opleiding ‘polyvalent onderhoudswerker gebouwen’ of de opleiding ‘schilder’. Je vraagt voor beide vestigingsplaatsen een erkenning aan voor de opleiding ‘polyvalent onderhoudswerker gebouwen’ en voor de opleiding ‘schilder’. In totaal dien je dus vier aanvragen in.

Om als leerwerkplek erkend te worden, moet de werkgever een ‘mentor’ aanstellen. Die mentor is dezelfde persoon als degene die binnen het JoJo-project de ‘coach’ wordt genoemd. Als het gaat om een andere vestigingsplaats dan degene waar de JoJo-coach werkt, moet in die vestigingsplaats een andere mentor aangeduid worden. Meer uitgebreide informatie over de algemene voorwaarden om als leerwerkplek erkend te worden en over de voorwaarden waaraan de coach moet voldoen, vind je hier.

Wat moet je als werkgever ondernemen?

Je vraagt per vestigingsplaats én per opleiding waaruit je jongeren wilt aannemen een erkenning aan als ‘onderneming’ via de digitale erkenningstool. Een handleiding bij het gebruik van die tool vind je hier. Als de erkenningsaanvraag volledig is, zal het Vlaams Partnerschap Duaal Leren binnen de 14 dagen na indiening van je aanvraag een beslissing nemen. Je ontvangt daarvan een officiële kennisgeving. De erkenning is 5 jaar geldig.

Daarnaast ben je verplicht een arbeidsongevallenverzekering (private sector) af te sluiten, en jaarlijks een verzekeringspremie te betalen.
De volgende ongevallenrisico's moeten verzekerd zijn:

 • in de onderneming (op elke vestigingsplaats waar de jongere werkt.)
 • tijdens de cursussen en examens bij de onderwijs- of opleidingsinstelling
 • op de weg heen en terug tussen
  • woonplaats - onderneming
  • woonplaats - onderwijs- of opleidingsinstelling
  • onderneming - onderwijs- of opleidingsinstelling.
 
 

De scholen zijn als werkgever uitermate belangrijk voor het welslagen van het project. Het spreekt dan ook voor zich dat wij van hen een duidelijk engagement vragen. Dat engagement situeert zich op twee niveaus:

Takenpakket

Binnen de scholengemeenschap wordt afgesproken in welke scholen de onderhoudsmedewerker DBSO ingezet wordt. Er wordt daarvan een duidelijke planning opgesteld, zodat de onderhoudsmedewerker steeds op de hoogte is waar hij verwacht wordt. De scholen werken zelf een takenpakket uit in functie van de noden van de school, het profiel van de startbaner en de verwachtingen vanuit de opleidingsinstelling. Het takenpakket moet wel passen binnen de geest van het onderhoudsproject. Poetswerk kan nooit tot het takenpakket van een onderhoudsmedewerker behoren. Het takenpakket moet in de erkenningsaanvraag aan het Vlaams Partnerschap voor Duaal Leren toegelicht worden.

Hieronder staan een aantal mogelijke taken opgelijst.

Herstellingen

 • Kleine herstellingen in het schoolgebouw (bv. lessenaars, kapstokken, sloten…)
 • Regelmatig oliën van scharnieren van deuren en ramen
 • Herstellen van ramen
 • Vervangen van knipperende en defecte lampen
 • Onderhoud en herstellingen aan speeltuigen, schommels, palen…
 • Kleine timmerwerkjes
 • Vervangen en herstellen van informatiepanelen

Tuinwerk

 • Algemeen tuinonderhoud: onderhoud beplantingen en grasvelden
 • Ziekte- en onkruidbestrijding: preventie en wieden van onkruid
 • Snoeiwerk
 • Grasmaaien
 • Opvolgen van het compostvat en de compostbak

Sanitair - elektriciteit - verwarming

 • Onderhoud en herstellingen van sanitaire installaties
 • Afvoeren ontstoppen (bv. lavabo’s in klassen, toiletten …)
 • Herstellen van lekkende kranen
 • Terug in werking stellen van verwarming (bv. ontluchten van radiatoren ...)
 • Vastzetten van losgekomen contacten

Schilderwerk

 • Onderhoudsschilderwerk aan ramen, deuren, hekken, luifels …
 • Schilderen van buiten- en binnenmuren
 • Voorbereiden van schilderwerk: grillen, afbranden, schuren …
 • Aanbrengen van belijningen op de speelplaats

Sorteren

 • Milieubewust omgaan met afval
 • Vuilcontainers controleren

Klein onderhoud

 • Jaarlijks reinigen en onderhouden van dakgoten en platte daken
 • Onderhoud van afvoerroosters en controle putjes
 • Herstellingen vanuit risicoanalyse: onmiddellijke opvolging en uitvoering
 • Onderhoud van de speeltuin en de zandbakken

Andere

 • Sneeuw– en ijsvrij maken van stoepen, trappen, doorgangen …
 • Verlenen van technische hulp bij schoolse activiteiten
 • Onderhouden van fietsen
 • Montage en demontage van borden, meubilair …
 • Vervaardigen van klein materiaal voor gebruik op school– en klasniveau
 • Verhuizen

Coaching van de startbaner

Het is belangrijk dat iedere startbaner voldoende begeleiding en ondersteuning krijgt. Elke scholengemeenschap moet daarvoor een coach aanduiden. Een goede coach neemt verschillende taken op zich:

 • De coach staat in voor een goede verwelkoming van de startbaner op zijn nieuwe werkplek. Alle collega’s moeten op de hoogte zijn van de functie van de startbaner en wat zijn taken zijn. De coach bewaakt dat de startbaner de juiste taken uitvoert. De taakverdeling verloopt altijd via de coach.
 • De coach is iemand die de jongere kan begeleiden en sturen tijdens de uitvoering van het takenpakket, iemand die ook bereid is om de jongere te motiveren en te waarderen. Het is een vertrouwenspersoon bij wie de startbaner steeds terecht kan met vragen. Het vraagt een uitdrukkelijk engagement om een laaggeschoolde jongere te ondersteunen in de werksituatie.
 • Opdat de startbaner zijn taken goed kan uitvoeren, zal de coach de nodige opleiding en vorming op de werkvloer voorzien. Die taak impliceert dat de coach bij voorkeur ervaring heeft met onderhoudswerk, zodat de jongere ook wat het inhoudelijke aspect van het takenpakket betreft ondersteund kan worden.
 • De coach volgt het opleidingstraject op door regelmatig te overleggen met de trajectbegeleider van de opleiding.
 • De coach last op regelmatige tijdstippen een evaluatiemoment en functioneringsgesprekken in, waarbij het functioneren en de vooruitgang van de startbaner uitgebreid aan bod komen. Zo kunnen de coach en de startbaner op elkaar afgestemd blijven en krijgt de startbaner de kans om te groeien. Hier wordt bij voorkeur een schriftelijke neerslag van bijgehouden.

De aanstelling van een geschikte coach die zijn ondersteunende rol voor de startbaner ernstig neemt, is van groot belang om het project te laten slagen. De coach moet een personeelslid van de school zijn die regelmatig met de startbaner in contact komt. In de praktijk wordt de functie van coach meestal opgenomen door een directeur van een school, een technisch-adviseur coördinator ...

Om door het Vlaams Partnerschap voor Duaal Leren erkend te worden, dient de coach/mentor aan enkele voorwaarden te voldoen. Die voorwaarden vind je eveneens via deze link terug.

 
 

Nieuw in het project

Scholengemeenschappen die in het startbanenproject willen stappen, moeten daarvoor het formulier ‘Aanvraag van de aanstelling van een JoJo-startbaner Onderhoud uit het deeltijds beroepssecundair onderwijs' per mail indienen bij de coördinatie (jojo@vlaanderen.be).

Ingediende aanvragen worden binnen de tien werkdagen behandeld. Zodra de aanvraag is goedgekeurd, kan de school in het project stappen. Als dat het geval is, dient je scholengemeenschap een erkenningsaanvraag in bij het Vlaams Partnerschap Duaal Leren. Dat doe je via de digitale erkenningstool. Meer informatie over het aanvragen van de erkenning vind je onder ‘3. Voorwaarden voor deelname: scholengemeenschappen’ en in deze handleiding.

Als er op dat moment geen beschikbare plaatsen zijn binnen het JOJO-project voor Onderhoudsmedewerkers DBSO, wordt de school op een wachtlijst geplaatst.

Een nieuwe onderhoudsmedewerker DBSO aannemen

Scholengemeenschappen die een nieuwe startbaner wensen aan te werven ter vervanging van de vorige, moeten daarvoor steeds het formulier ‘Aanvraag van de aanstelling van een JoJo-startbaner Onderhoud uit het deeltijds beroepssecundair onderwijs' per mail indienen bij de coördinatie (jojo@vlaanderen.be). Als de scholengemeenschappen nog niet erkend zijn door het Vlaams Partnerschap Duaal Leren, dienen zij eveneens een aanvraag in via de digitale erkenningstool.

De aanvraag voor de aanwerving van een nieuwe startbaner wordt best twee maanden voor het einde van de huidige tewerkstelling ingediend. Zo kan de werkgever tijdig starten met de sollicitatieprocedure voor een nieuwe startbaner en kunnen de tewerkstellingen op elkaar aansluiten.

Ingediende aanvragen worden binnen de tien werkdagen behandeld. Pas wanneer de aanvraag wordt goedgekeurd, mag de school een vacature openen.

Een contract verlengen

Verlengen met een tweede jaar

Wanneer een jongere nog met een opleiding in het DBSO bezig is, kan hij een verlenging krijgen.

Als de school en de startbaner een verlenging van de arbeidsovereenkomst wensen, moet het formulier ‘Aanvraag tot verlenging van het contract van een JoJo-startbaner Onderhoud uit het deeltijds beroepssecundair onderwijs' samen met een inschrijvingsbewijs van de opleiding per mail ingediend worden bij de coördinatoren (jojo@vlaanderen.be). Als de scholengemeenschappen nog niet erkend zijn door het Vlaams Partnerschap Duaal Leren, dienen zij eveneens een aanvraag in via de digitale erkenningstool.

Je doet er goed aan om minstens een maand voor het einde van het eerste tewerkstellingsjaar met de procedure te starten, zodat de leervergoeding van de startbaner zonder onderbreking doorbetaald kan worden.

Ingediende aanvragen worden binnen de tien werkdagen behandeld. Pas wanneer de werkgever een goedkeuring ontvangen heeft, mag er een nieuwe arbeidsovereenkomst afgesloten worden. De werkgever stuurt nadien één exemplaar van de arbeidsovereenkomst naar de coördinatie van het project en doet een zending naar het werkstation. Je bezorgt eveneens een exemplaar van de overeenkomst van alternerende opleiding aan het Vlaams Partnerschap Duaal Leren.

Uitzonderlijk verlengen met een derde jaar

Een jongere kan eventueel een uitzonderlijke verlenging krijgen. Daarbij wordt gekeken naar de voortgang van het opleidingstraject en de zinvolheid van een derde tewerkstellingsjaar in functie van de opleiding. Een verlenging met een derde jaar is eerder uitzonderlijk. Een normaal traject voor een startbaner verloopt over één of twee jaar.

Als de school en de startbaner een uitzonderlijke verlenging van de arbeidsovereenkomst wensen, moet het formulier ‘Aanvraag tot verlenging van het contract van een JoJo-medewerker Onderhoud uit het deeltijds beroepssecundair onderwijs’ per mail ingediend worden bij de coördinatie (jojo@vlaanderen.be). Het is noodzakelijk dat je de aanvraag zo goed mogelijk documenteert met inschrijvingsbewijzen, rapporten en eventueel behaalde certificaten van de opleiding.

Pas na het verkrijgen van goedkeuring van de coördinatiecel kan de werkgever overgaan tot de verlenging van het contract van de startbaner. Je doet er goed aan om minstens drie maanden voor het einde van het tweede tewerkstellingsjaar de aanvraag tot verlenging in te dienen, zodat de leervergoeding van de startbaner zonder onderbreking doorbetaald kan worden of zodat de startbaner voldoende tijd heeft om alsnog te solliciteren.

Ingediende aanvragen worden zo snel mogelijk behandeld. Alleen wanneer de school een goedkeuring ontvangen heeft, mag er een nieuwe arbeidsovereenkomst gesloten worden. De werkgever stuurt nadien één exemplaar van de arbeidsovereenkomst naar de coördinatie van het project en doet een zending naar het werkstation. Je bezorgt eveneens een exemplaar van de overeenkomst van alternerende opleiding aan het Vlaams Partnerschap Duaal Leren.

 
 

Aanmaken van het dossier

Let op! Als de startbaner onderdaan is van een land buiten de EU, Zwitserland, Noorwegen en Ijsland moet er eerst advies gevraagd worden bij de Dienst Vreemdelingenzaken. Voor het dossier in orde gebracht wordt, moet de school naam en rijksregisternummer doorsturen naar de JoJo-coördinatie. Pas na een gunstig advies van de Dienst Vreemdelingenzaken kan de startbaner in dienst genomen worden.

Wanneer de school een geschikte kandidaat-startbaner geselecteerd heeft, maakt ze een dossier op. Alle nodige documenten en de arbeidsovereenkomst worden digitaal aan de coördinatie bezorgd (jojo@vlaanderen.be). Een volledig dossier bevat de volgende documenten:

Bewijs van laaggeschooldheid via de Leer en Ervaringsbewijzen Databank (LED)

De startbaner zorgt voor een afdruk van zijn studiegegevens door zich in de LED in te loggen via zijn/haar eID (www.led-conbrgr.vlaanderen.be). Via die afdruk kan bewezen worden dat de startbaner laaggeschoold is. Het is ook mogelijk om dat te laten nakijken door de coördinatie door het rijksregisternummer door te geven. Dat kan telefonisch of per mail aangevraagd worden.

Melding van gegevens

Het formulier ‘Melding van gegevens van een JoJo-startbaner’ verschaft de projectcoördinatie aanvullende informatie over de startbaner, zoals zijn contactgegevens. Het formulier maakt het bovendien mogelijk om een aantal belangrijke statistische gegevens te verzamelen over de deelnemers aan het startbanenproject. Die gegevens worden steeds vertrouwelijk behandeld.

Uittreksel uit het strafregister - model 2

Het uittreksel uit het strafregister (model 2) moet minder dan één jaar oud zijn op de dag van de indiensttreding. Een blanco strafblad is niet vereist. De startbaner moet wel beschikken over alle politieke en burgerlijke rechten. Een burger verliest die rechten pas als hij veroordeeld wordt tot een gevangenisstraf van meer dan vier maanden. Het uittreksel uit het strafregister is verkrijgbaar bij de politie of bij het gemeente– of stadsbestuur van de plaats waar de jongere gedomicilieerd is. Het is belangrijk dat de startbaner het document tijdig aanvraagt. Soms duurt het een tijdje vooraleer de politie of het gemeente– of stadsbestuur het attest kan overhandigen.

Medisch attest

De startbaner heeft een verklaring van een arts nodig dat hij medisch geschikt is voor de uitoefening van zijn functie. Die verklaring mag niet ouder zijn dan drie maanden.

Sluiten van de arbeidsovereenkomst

Met uitzondering van het bewijs van de LED, het uittreksel uit het strafregister (model 2) en het medisch attest, kunnen alle noodzakelijke formulieren voor het dossier gevonden worden op deze website. Het volledige dossier moet ten laatste op de vijftiende van de maand volgend op de indiensttreding in het bezit zijn van de projectcoördinatie. Enkel dan kan de uitbetaling van het loon in diezelfde maand gegarandeerd worden.

De arbeidsovereenkomst wordt steeds voor één jaar gesloten. Dat document moet in vijf exemplaren worden opgesteld en ten laatste op het moment van de indiensttreding worden ondertekend. Je gebruikt daarvoor de modelovereenkomst die je terugvindt bij documenten.

De vijf exemplaren zijn bestemd voor:

 • De jongere
 • De school
 • De inrichtende macht
 • Vlaams Partnerschap Duaal Leren (uploaden in het online dossier)
 • De coördinatie (doorsturen naar jojo@vlaanderen.be).

Elektronische zending

Bij de aanwerving van een nieuwe startbaner doet de school telkens een elektronische zending via WebEDISON. Om de uitbetaling van de startbaner goed te laten verlopen, volgt de personeelsdienst de volgende stappen:

 • Elektronische zending RL9: aanvragen immatriculatienummer
 • Elektronische zending RL1: opdracht

Tweede of derde tewerkstellingsjaar

Als je van de coördinatie de goedkeuring kreeg om een startbaner een tweede of derde jaar in dienst te nemen, bezorg je een nieuwe arbeidsovereenkomst aan alle partijen en doe je opnieuw een zending naar het werkstation.