Startbanenprojecten JoJo en VeVe - Voltijdse onderhoudsmedewerker

 
 

De voltijdse JoJo-onderhoudsmedewerker wordt tewerkgesteld in scholengemeenschappen van het basis- of secundair onderwijs. Hij kan tewerkgesteld worden in elke school binnen de scholengemeenschap, afhankelijk van de praktische haalbaarheid. De onderhoudsmedewerker draagt bij aan het algemeen onderhoud van de schoolgebouwen en schoolomgeving.

 
 

Voor een baan als voltijdse onderhoudsmedewerker komt iedereen in aanmerking die:

 • niet meer leerplichtig is (plus 18 jaar);
 • jonger is dan 26 jaar;
 • laaggeschoold is;
 • voldoet aan de vereisten van goed zedelijk gedrag;
 • politieke en burgerlijke rechten bezit;
 • medisch geschikt is.

Laaggeschoolden zijn personen die NIET in het bezit zijn van een diploma secundair onderwijs. Dat betekent dat ze:

 • niet slaagden voor het 2de jaar van de 3de graad ASO, KSO of TSO;
 • niet slaagden voor het 3de jaar van de 3de graad BSO;
 • maximaal een getuigschrift hebben van deeltijds beroepssecundair onderwijs (DBSO);
 • buitengewoon secundair onderwijs (BuSO) volgden;
 • buitenlands onderwijs volgden (niet alle categorieën!).

Let op! Indien de startbaner de nationaliteit heeft van een land buiten de EU, Zwitserland, Noorwegen en Ijsland moet de Dienst Vreemdelingenzaken eerst advies geven. Voor de school het dossier in orde brengt, moet ze de naam en het rijksregisternummer van de kandidaat-startbaner doorsturen naar de JoJo-coördinatie. Pas na een gunstig advies van de Dienst Vreemdelingenzaken mag de school het contract tekenen. 

 
 

Alle scholengemeenschappen van het basis en secundair onderwijs komen in aanmerking. Per scholengemeenschap kan maximaal één voltijdse onderhoudsmedewerker aangenomen worden. De startbaner wordt toegewezen aan de school van de coördinerend directeur en kan klusjes opknappen binnen alle scholen die behoren tot de scholengemeenschap.

 
 

De scholen zijn als werkgever uitermate belangrijk voor het welslagen van het project. Het spreekt dan ook voor zich dat wij van hen een duidelijk engagement vragen. Dat engagement situeert zich op twee niveaus:

Takenpakket

Binnen de scholengemeenschap wordt afgesproken in welke scholen de onderhoudsmedewerker ingezet wordt. Er wordt daarvan een duidelijke planning opgesteld, zodat de onderhoudsmedewerker steeds op de hoogte is waar hij verwacht wordt. De scholen werken zelf een takenpakket uit in functie van de noden van de school en het profiel van de startbaner. Het takenpakket moet wel passen binnen de geest van het onderhoudsproject. Poetswerk kan bijvoorbeeld nooit tot het takenpakket van een onderhoudsmedewerker behoren.

Hieronder staan een aantal mogelijke taken opgelijst.

Herstellingen

 • Kleine herstellingen in het schoolgebouw (bv. lessenaars, kapstokken, sloten …)
 • Regelmatig oliën van scharnieren van deuren en ramen
 • Herstellen van ramen
 • Vervangen van knipperende en defecte lampen
 • Onderhoud en herstellingen aan speeltuigen, schommels, palen…
 • Kleine timmerwerken
 • Vervangen en herstellen van informatiepanelen

Tuinwerk

 • Algemeen tuinonderhoud: onderhoud beplantingen en grasvelden
 • Ziekte- en onkruidbestrijding: preventie en wieden van onkruid
 • Snoeiwerk
 • Grasmaaien
 • Opvolgen van het compostvat en de compostbak

Sanitair - elektriciteit - verwarming

 • Onderhoud en herstellingen van sanitaire installaties
 • Afvoeren ontstoppen (bv. lavabo’s in klassen, toiletten …)
 • Herstellen van lekkende kranen
 • Terug in werking stellen van verwarming (bv. ontluchten van radiatoren ...)
 • Vastzetten van losgekomen contacten

Schilderwerk

 • Onderhoudsschilderwerk aan ramen, deuren, hekken, luifels …
 • Schilderen van buiten- en binnenmuren
 • Voorbereiden van schilderwerk: grillen, afbranden, schuren …
 • Aanbrengen van belijningen op de speelplaats

Sorteren

 • Milieubewust omgaan met afval
 • Vuilcontainers controleren

Klein onderhoud

 • Jaarlijks reinigen en onderhouden van dakgoten en platte daken
 • Onderhoud van afvoerroosters en controle putjes
 • Herstellingen vanuit risicoanalyse: onmiddellijke opvolging en uitvoering
 • Onderhoud van de speeltuin en de zandbakken

Andere

 • Sneeuw– en ijsvrij maken van stoepen, trappen, doorgangen…
 • Verlenen van technische hulp bij schoolse activiteiten
 • Onderhouden van fietsen
 • Montage en demontage van borden, meubilair…
 • Vervaardigen van klein materiaal voor gebruik op school– en klasniveau
 • Verhuizen

Coaching van de startbaner

Het is belangrijk dat iedere startbaner voldoende begeleiding en ondersteuning krijgt. Elke scholengemeenschap moet daarvoor een coach aanduiden. Een goede coach neemt verschillende taken op zich:

 • De coach staat in voor een goede verwelkoming van de startbaner op zijn nieuwe werkplek. Alle collega’s moeten op de hoogte zijn van de functie van de startbaner en wat zijn/haar taken zijn. De coach bewaakt dat de startbaner de juiste taken uitvoert. De taakverdeling verloopt altijd via de coach.
 • De coach is iemand die de jongere kan begeleiden en sturen tijdens de uitvoering van het takenpakket, iemand die ook bereid is om de jongere te motiveren en te waarderen. Het is een vertrouwenspersoon bij wie de startbaner steeds terecht kan met vragen. Het vraagt een uitdrukkelijk engagement om een laaggeschoolde jongere te ondersteunen in de werksituatie.
 • Opdat de startbaner zijn taken goed kan uitvoeren, zal de coach de nodige opleiding en vorming op de werkvloer voorzien. Die taak impliceert dat de coach bij voorkeur ervaring heeft met het onderhoudswerk, zodat de jongere ook wat het inhoudelijke aspect van het takenpakket betreft, de juiste ondersteunung krijgt.
 • De coach zoekt samen met de startbaner naar een geschikte opleiding, stimuleert de startbaner om die opleiding te volgen en volgt het opleidingstraject op. De coach denkt mee na over een manier waarop de combinatie tussen werk en opleiding mogelijk is. Ook stimuleert de coach de startbaner om deel te nemen aan de door de coördinatie georganiseerde vormingen.
 • De coach last op regelmatige tijdstippen een evaluatiemoment en functioneringsgesprekken in, waarbij het functioneren en de vooruitgang van de startbaner uitgebreid aan bod komen. Zo kunnen de coach en de startbaner op elkaar afgestemd blijven en krijgt de startbaner de kans om te groeien. Hier wordt bij voorkeur een schriftelijke neerslag van bijgehouden.

De aanstelling van een geschikte coach die zijn ondersteunende rol voor de startbaner ernstig neemt, is van groot belang om het project te laten slagen. De coach moet een personeelslid van de school zijn die regelmatig met de startbaner in contact komt. In de praktijk wordt de functie van coach meestal opgenomen door een directeur van een school, een technisch-adviseur coördinator...

 
 

Een school kan als werkgever een jongere een werkervaringsstage (WES), een nieuwe vorm van werkplekleren, aanbieden. Tijdens de WES ligt de focus op het versterken van generieke competenties en het verwerven van relevante werkervaring. Daarbij kan de school tijdens de WES ruim aandacht besteden aan studieoriëntatie en een toekomstplan van de jongere. De WES kan voorafgaan aan een startbaan in het JoJo- of VeVe-project. Meer gedetailleerde informatie over de WES vind je hier.

Wanneer je een nieuwe jongere aanneemt zijn er dus twee mogelijkheden:

1. Je neemt een jongere onmiddellijk aan via een startbaan. 
2. De jongere doorloopt eerst een WES. Die duurt minimum vier weken en maximum zes maanden. Je beslist na afloop van de WES of je de jongere al dan niet aanwerft via een startbaan. 

Let op! Beide opties zijn enkel mogelijk indien de school over een plaats in de startbanenprojecten beschikt.

Wat is je taak als werkgever tijdens de WES?

De werkgever voorziet een coach die, net zoals tijdens de startbaan, instaat voor een goede begeleiding en opvolging van de jongere. Bij aanvang van de WES maken de coach en de jongere samen een opleidingsplan. Het plan bakent de competenties af waarrond de jongere tijdens de WES zal werken én het bepaalt eveneens de duur van de WES.

Het sjabloon voor dat opleidingsplan vind je hier:

Als je een jongere wilt laten starten met een WES, neem je contact op met de lokale Werkwinkel van VDAB of het OCMW, als je kandidaat een leefloon ontvangt.

 
 

Jongeren die werken in het JoJo-project krijgen de kans om aanvullende opleidingen te volgen. Zo hebben zij nadien een extra troef in handen om duurzaam ingeschakeld te worden op de arbeidsmarkt.

Opleidingsmogelijkheden

Individuele opleiding

De school en de startbaner gaan samen op zoek naar een geschikte opleiding, gericht op het uitbouwen van een toekomstige loopbaan. Die opleiding kan van korte of lange duur zijn en sluit aan bij de interesses, vaardigheden en motivatie van de startbaner. Voor de verlenging van het contract is het belangrijk dat de startbaner is ingeschreven in een zinvol opleidingstraject.

Om de drempel tot het volgen van een opleiding zo laag mogelijk te houden, kunnen werkgevers tot twee dagen per week (15u) educatief verlof toestaan. Tijdens het educatief verlof wordt de startbaner voltijds betaald. Gezien de aard van het project wordt van de school verwacht dat ze de jongere voldoende tijd biedt om extra kwalificaties te behalen en dat ze de jongere hierin aanmoedigen. Jongeren die ervoor kiezen om zelfstandig te studeren, bijvoorbeeld via de Examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap, kunnen met hun school de mogelijkheid bespreken om tijdens de zittijden extra tijd voor studie te krijgen. Bovendien kunnen startbaners de inschrijvingskosten van beroeps- of diplomagerichte opleidingen volledig of gedeeltelijk terugvorderen bij de JoJo-coördinatie (zie hieronder).

Let op: Enkel opleidingen die aangeboden worden via door de Vlaamse Overheid erkende opleidingsinstellingen komen in aanmerking voor verlenging en terugbetaling.

Let op: Niet elke opleiding die terugbetaald wordt, komt in aanmerking voor een verlenging. Voor meer info hierover, kan je terecht bij de JoJo-coördinatie.

Vormingen aangeboden door de JoJo-coördinatie

De onderhoudsmedewerker krijgt op regelmatige tijdstippen een uitnodiging om deel te nemen aan relevante vormingen en workshops voor zijn/haar taak als JoJo-medewerker. De introductiecursus waarin de startbaners kennismaken met hun rechten en plichten op de werkvloer, is verplicht tijdens het eerste tewerkstellingsjaar. De rest van de vormingen/workshops zijn optioneel, maar sterk aan te raden. We verwachten van de school dat zij haar startbaner stimuleert om zich in te schrijven voor die vormingen en workshops.

Daarnaast organiseert de coördinatiecel op geregelde tijdstippen vormingssessies voor de coaches van JoJo-medewerkers. Daardoor krijgen zij een beter beeld van hun specifieke taak als begeleider. Het regelmatig bijwonen van die vormingen behoort tot het engagement dat je aangaat als coach van een startbaner.

Bekijk het vormingsaanbod hier.

Vorming betaald door de werkgever

De school voorziet in de nodige vorming zodat de startbaner zich goed kan inwerken en het takenpakket correct kan uitvoeren. Ze doet dat op dezelfde manier als voor alle andere personeelsleden. Werkgevers worden ook aangemoedigd om de JoJo-medewerkers te laten deelnemen aan vormingssessies voor leerkrachten, aan pedagogische studiedagen en dergelijke meer.

Terugbetaling

De coördinatie trekt elk kalenderjaar een budget van maximum €900 uit per startbaner voor de terugbetaling van individuele opleiding(en). We betalen enkel de inschrijvingskosten van het lopende school- of kalenderjaar terug.

Welke opleidingen worden terugbetaald?

Om te controleren of de opleiding die jij wil volgen in aanmerking komt voor terugbetaling, raadpleeg je de lijst met terugbetaalde opleidingen. Staat je opleiding in de lijst? Dan betalen we die sowieso terug. Staat de opleiding niet in de lijst? Neem dan contact op met de coördinatie om te bespreken of de opleiding toch kan worden terugbetaald. Dat kan via jojo@vlaanderen.be of telefonisch op 02 553 88 29/ 02 553 88 56.

Opleidingscheques Departement Werk en Sociale Economie

Als startbaner heb je per schooljaar recht op opleidingscheques. Afhankelijk van wat je studeert is dit €250 of €500. Met die opleidingscheques kan je een deel van het inschrijvingsgeld bekostigen. De coördinatie betaalt de extra kosten terug.

Let op: Het bedrag waarvoor opleidingscheques aangevraagd kan worden, betalen we dus niet terug. Enkel als je een deel van de cheques zelf hebt moeten betalen. 

Hoe gaat dat in zijn werk?

Ga voor de betaling van het inschrijvingsgeld na of de opleiding in aanmerking komt voor opleidingscheques. Meer info daarover vind je op de website van het departementGa na hoeveel jouw opleiding kost en vraag dit bedrag aan opleidingscheques aan. Kost jouw opleiding meer dan het maximum aantal opleidingscheques dat jij kan aanvragen, vraag dan het maximum aan. De procedure voor de aanvraag van de cheques kan je terugvinden onder documenten

Na ontvangst van de opleidingscheques, gebruik je ze om je opleiding (gedeeltelijk) mee te betalen. Kost jouw opleiding meer dan het bedrag van de cheques, betaal deze extra kosten dan eerst zelf. De extra kosten kan je bij de coördinatie terugvragen. 

Aanvraag tot terugbetaling

Heb je bovenstaande stappen doorlopen en heb je al jouw opleidingscheques gebruikt? Dan kan je nu de extra kosten bij de coördinatie terugvragen.

Volgende 4 documenten moet je naar jojo@vlaanderen.be doorsturen: 

 • het aanvraagformulier voor de terugbetaling van je opleiding met een stempel van jouw opleidingsinstelling. Dat doe je aan de hand van een 'Aanvraag terugbetaling gevolgde opleiding' (zie documenten).
 • het inschrijvings- en betalingsbewijs van je opleiding. 
 • de bevestigingsmail van het departement WSE, waarin staat dat je opleidingscheques hebt aangevraagd. 
 • de goedkeuringsmail van het departemnet WSE, waarin staat dat je opleidingscheques zijn goedgekeurd. 

Voor voorbeelden van deze documenten, zie 'stappenplan terugbetaling opleiding' onder documenten. 

 
 

Nieuw in het project

Scholen die aan de nodige criteria voldoen en in het startbanenproject willen stappen, moeten daarvoor het formulier ‘Aanvraag van de aanstelling van een voltijdse JoJo-startbaner Onderhoud' per mail indienen bij de coördinatie (jojo@vlaanderen.be).

Ingediende aanvragen worden binnen de tien werkdagen behandeld. Zodra de aanvraag is goedgekeurd, kan de school in het project stappen. Als er op dat moment geen beschikbare plaatsen zijn binnen het project, wordt de school op een wachtlijst geplaatst. Van zodra een plaats vrijkomt en de school de eerste is op de wachtlijst, kunnen zijn iemand aanwerven. 

Een nieuwe voltijdse onderhoudsmedewerker aannemen

Scholengemeenschappen die een nieuwe startbaner wensen aan te werven ter vervanging van de vorige, moeten daarvoor steeds het formulier ‘Aanvraag van de aanstelling van een voltijdse JoJo-startbaner Onderhoud' per mail indienen bij de coördinatie (jojo@vlaanderen.be).

De aanvraag voor de aanwerving van een nieuwe startbaner wordt best twee maanden voor het einde van de huidige tewerkstelling ingediend. Zo kan de werkgever tijdig starten met de sollicitatieprocedure voor een nieuwe startbaner en kunnen de tewerkstellingen op elkaar aansluiten.

Ingediende aanvragen worden binnen de tien werkdagen behandeld. Pas wanneer de aanvraag wordt goedgekeurd, mag de school een vacature openen.

 • De Dienst voor Toezicht op Sociale Wetten

De jongeren kunnen maximaal drie jaar in het JoJo-VeVe-project werken. Wettelijk gezien kan een werkgever slechts twee contracten van bepaalde duur na elkaar afsluiten. Het derde contract wordt automatisch een overeenkomst van onbepaalde duur.

Voordat de startbaner in dienst treedt, moet de werkgever toestemming vragen voorr een eventuele uitzonderlijke verlenging (3e jaar) bij de Dienst Toezicht op Sociale Wetten. Als de Dienst Toezicht vooraf akkoord gaat, dekt de werkgever zich in om drie opeenvolgende contracten van bepaalde duur af te sluiten. Met deze toestemming is de werkgever niet verplicht een derde jaar aan te bieden, maar handelt deze wel juridisch correct als dit toch uiteindelijk het geval is.

Per brief of e-mail vraagt de werkgever dit aan bij de Externe directies Toezicht op de Sociale Wetten van uw regio. In de aanvraag moet de werkgever uitleggen waarom deze drie opeenvolgende arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur wilt afsluiten. Deze aanvraag is geen garantie dat de JoJo-onderhoudsmedewerker 3 jaar zal kunnen werken op de school, de JoJo-coördinatie zal immers steeds elke verlenging moeten goedkeuren.

Je vindt meer informatie en de contactgegevens van de Dienst Toezicht op de Sociale Wetten terug op de website van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

Een contract verlengen

Verlengen met een tweede jaar

Wanneer een jongere in het eerste tewerkstellingsjaar gestart is met een opleiding of in het tweede tewerkstellingsjaar zal starten met een opleiding, kan hij een verlenging krijgen. Wij verwachten van elke coach dat hij de startbaner aanmoedigt om al in het eerste jaar te starten met een opleiding.

Als de school en de startbaner een verlenging van de arbeidsovereenkomst wensen, moet het formulier ‘Aanvraag tot verlenging van het contract van een voltijdse JoJo-startbaner Onderhoud' samen met een inschrijvingsbewijs van de opleiding per mail ingediend worden bij de coördinatie (jojo@vlaanderen.be).

Je doet er goed aan om minstens een maand voor het einde van het eerste tewerkstellingsjaar met de procedure te starten, zodat het loon van de startbaner zonder onderbreking doorbetaald kan worden.

Ingediende aanvragen worden binnen de tien werkdagen behandeld. Pas wanneer de werkgever een goedkeuring ontvangen heeft, mag er een nieuwe arbeidsovereenkomst afgesloten worden. De werkgever stuurt nadien één exemplaar van de arbeidsovereenkomst naar de coördinatie van het project en doet een zending naar het werkstation.

Uitzonderlijk verlengen met een derde jaar

Wanneer een jongere in zijn eerste tewerkstellingsjaar met een opleiding gestart is en een derde jaar nodig heeft om diezelfde opleiding te kunnen afmaken, kan hij eventueel een uitzonderlijke verlenging krijgen. Daarbij wordt gekeken naar de voortgang van het opleidingstraject. Een verlenging met een derde jaar is eerder uitzonderlijk. Een normaal traject voor een startbaner verloopt over één of twee jaar.

Een uitzonderlijke verlenging moet door twee instanties goedgekeurd worden: De Dienst Toezicht op Sociale Wetten (zie boven) en de coördinatie

 • De coördinatie

Indien de school en de startbaner een uitzonderlijke verlenging van de arbeidsovereenkomst wensen, moet het formulier ‘Aanvraag tot verlenging van het contract van een voltijdse JoJo-startbaner Onderhoud' per mail ingediend worden bij de coördinatie (jojo@vlaanderen.be). Het is noodzakelijk dat je die aanvraag zo goed mogelijk documenteert met inschrijvingsbewijzen, rapporten en eventueel behaalde certificaten van de opleiding.

Pas na het verkrijgen van goedkeuring van de coördinatiecel kan de werkgever overgaan tot de verlenging van het contract van de startbaner. Je doet er goed aan om minstens drie maanden voor het einde van het tweede tewerkstellingsjaar de aanvraag tot verlenging in te dienen, zodat het loon van de startbaner zonder onderbreking doorbetaald kan worden of zodat de startbaner voldoende tijd heeft om alsnog te solliciteren.

Ingediende aanvragen worden zo snel mogelijk behandeld. Alleen wanneer de school een goedkeuring ontvangen heeft, mag er een nieuwe arbeidsovereenkomst gesloten worden. De werkgever stuurt nadien één exemplaar van de arbeidsovereenkomst naar de coördinatie van het project en doet een zending naar het werkstation.

 
 

Voor de jongere

Scholengemeenschappen binnen het project staan zelf in voor de aanwerving van een geschikte kandidaat. Openstaande vacatures verschijnen op onze website of op de website van de VDAB. Bij interesse neem je rechtstreeks contact op met de school.

Voor de scholen

Zodra de projectcoördinatie het licht op groen zet om een startbaner aan te stellen, is de scholengemeenschap/school verantwoordelijk voor de selectie en aanwerving van een nieuwe voltijdse onderhoudsmedewerker. Bijgevolg mag de school zelf een vacature voor een onderhoudsmedewerker openen.

Enkele nuttige tips:

 • Vermeld in de vacature alle voorwaarden waaraan de startbaner moet voldoen, zodat je geen tijd verliest met niet-geschikte kandidaten.
 • Vermeld in de vacature dat opleiding een essentieel onderdeel uitmaakt van de tewerkstelling, zodat de kandidaten gemotiveerd zijn om een aanvullende kwalificatie te behalen.
 • Stel in de vacature een duidelijk en realistisch takenpakket op, dat de juiste verwachtingen creëert bij kandidaat-startbaners.

Selectie

Werkgevers kunnen via diverse kanalen op zoek gaan naar geschikte kandidaten:

 • JoJo-coördinatie

Als scholen dat wensen, kan de JoJo-coördinatie een vacature publiceren op de website van het startbanenproject. Om beroep te doen op die mogelijkheid, moet de school dat aanduiden op het formulier ‘Aanvraag van de aanstelling van een voltijdse JoJo-startbaner Onderhoud'.

 • VDAB-Werkwinkel

Werkgevers kunnen een vacature publiceren in de jobdatabank van de VDAB door zich online te registeren via ‘Mijn VDAB’  of door contact op te nemen met de servicelijn op het nummer 0800 30 700.

 • Minderhedenforum

Het minderhedenforum verspreidt vacatures met aandacht voor gelijke kansen. Werkgevers kunnen een vacature plaatsten via de website .

 • OCMW

Als gevolg van de invoering van de ‘Wet betreffende het recht op maatschappelijke integratie’ kregen de OCMW’s in 2002 een belangrijke tewerkstellingsopdracht toebedeeld. In de praktijk doet het OCMW aan bemiddeling van steuntrekkende jongeren. Het kan dus de moeite lonen om contact op te nemen met het plaatselijke OCMW.

 • Actiris – Tracé

Voor de scholengemeenschappen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is vaak Actiris het eerste aanspreekpunt om een vacature te publiceren. Het loont ook de moeite om contact op te nemen met WerkwinkelTrace, aangezien zij veel in contact komen met laaggeschoolde jongeren. Uiteraard kunnen Brusselse scholen ook een vacature bekend maken via de VDAB.

 • Het jeugdwelzijnswerk

Het jeugd(welzijns)werk bereikt heel wat jongeren uit de doelgroep. Gezien het engagement en de ervaring van de jongeren in de werkingen kunnen zij een meerwaarde bieden aan de school. Je vindt de contactgegevens via Uit De Marge.

 
 

Aanmaken van het dossier

Let op! Als de startbaner onderdaan is van een land buiten de EU, Zwitserland, Noorwegen en Ijsland moet er eerst advies gevraagd worden bij de Dienst Vreemdelingenzaken. Voor het dossier in orde gebracht wordt, moet de school naam en rijksregisternummer doorsturen naar de JoJo-coördinatie. Pas na een gunstig advies van de Dienst Vreemdelingenzaken kan de startbaner in dienst genomen worden.

Wanneer de school een geschikte kandidaat-startbaner geselecteerd heeft, maakt ze een dossier op. Alle nodige documenten en de arbeidsovereenkomst dienen digitaal aan de coördinatie bezorgd te worden (jojo@vlaanderen.be). Een volledig dossier bevat de volgende documenten:

Bewijs van laaggeschooldheid via de Leer en Ervaringsbewijzen Databank (LED)

De startbaner zorgt voor een afdruk van zijn/haar studiegegevens door zich in de LED in te loggen via zijn/haar eID (www.led-conbrgr.vlaanderen.be). Via die afdruk kan bewezen worden dat de startbaner laaggeschoold is. Het is ook mogelijk om dat te laten nakijken door de coördinatie door het rijksregisternummer door te geven. Dat kan telefonisch of per mail aangevraagd worden.

Melding van gegevens

Het formulier ‘Melding van gegevens van een JoJo-startbaner’ verschaft de projectcoördinatie aanvullende informatie over de startbaner, zoals zijn contactgegevens. Het formulier maakt het bovendien mogelijk om een aantal belangrijke statistische gegevens te verzamelen over de deelnemers aan het startbanenproject. Die gegevens worden steeds vertrouwelijk behandeld.

Uittreksel uit het strafregister - model 2

Het uittreksel uit het strafregister (model 2) moet minder dan één jaar oud zijn op de dag van de indiensttreding. Een blanco strafblad is niet vereist. De startbaner moet wel beschikken over alle politieke en burgerlijke rechten. Een burger verliest die rechten pas als hij veroordeeld wordt tot een gevangenisstraf van meer dan vier maanden. Het uittreksel uit het strafregister is verkrijgbaar bij de politie of bij het gemeente– of stadsbestuur van de plaats waar de jongere gedomicilieerd is. Het is belangrijk dat de startbaner het document tijdig aanvraagt. Soms duurt het een tijdje vooraleer de politie of het gemeente– of stadsbestuur het attest kan overhandigen.

Medisch attest

De startbaner heeft een verklaring van een arts nodig dat hij medisch geschikt is voor de uitoefening van zijn functie. Die verklaring mag niet ouder zijn dan drie maanden.

Sluiten van de arbeidsovereenkomst

Met uitzondering van het bewijs van de LED, het uittreksel uit het strafregister (model 2) en het medisch attest, kunnen alle noodzakelijke formulieren voor het dossier gevonden worden op deze website. Het volledige dossier moet ten laatste op de vijftiende van de maand volgend op de indiensttreding in het bezit zijn van de projectcoördinatie. Enkel dan kan de uitbetaling van het loon in diezelfde maand gegarandeerd worden.

De arbeidsovereenkomst wordt steeds voor één jaar gesloten. Dat document moet in vier exemplaren worden opgesteld en ten laatste op het moment van de indiensttreding worden ondertekend. Je gebruikt daarvoor de modelovereenkomst die je terugvindt bij documenten.

De vier exemplaren zijn bestemd voor:

 • De jongere
 • De school
 • De inrichtende macht
 • De coördinatie (doorsturen naar jojo@vlaanderen.be)

Elektronische zending

Bij de aanwerving van een nieuwe startbaner doet de school telkens een elektronische zending via WebEDISON. Om de uitbetaling van de startbaner goed te laten verlopen, volgt de personeelsdienst de volgende stappen:

 • Elektronische zending RL9: aanvragen immatriculatienummer
 • Elektronische zending RL1: opdracht

Tweede of derde tewerkstellingsjaar

Als je van de coördinatie de goedkeuring kreeg om een startbaner een tweede of derde jaar in dienst te nemen, bezorg je een nieuwe arbeidsovereenkomst aan alle partijen en doe je opnieuw een zending naar het werkstation.