Uitgestelde bezoldiging

1. Wie maakt aanspraak op uitgestelde bezoldiging?

Het tijdelijk onderwijzend (en daarmee gelijkgesteld) personeel ontvangt tijdens de maanden juli en augustus een zogenaamde uitgestelde bezoldiging. De uitgestelde bezoldiging vertegenwoordigt het salaris voor beide maanden.

Zijn onder meer gelijkgesteld met tijdelijk onderwijzend personeel: het tijdelijk bestuurspersoneel, het paramedisch, sociaal en medisch personeel, het opvoedend hulppersoneel, het orthopedagogisch personeel, het psychologisch personeel …

Volgende personeelsleden hebben geen recht op uitgestelde bezoldiging:

  • het CLB-personeel;
  • het administratief personeel;
  • het contractueel personeel (b.v. codo’s, gesco’s, …);
  • het personeel van de Centra voor Basiseducatie (CBE).

Die personeelsleden ontvangen tijdens de maanden juli en augustus verder hun salaris, voor zover zij dan aangesteld zijn.

Voor het tijdelijk onderwijzend personeel van het Hoger Onderwijs geldt een aparte regeling (zie verder – punt 5).

 

2. Berekening van de uitgestelde bezoldiging


2.1 Volledig schooljaar voltijds gewerkt:

Een tijdelijk personeelslid dat tijdens het hele schooljaar voltijds gewerkt heeft, ontvangt tijdens de zomervakantie een uitgestelde bezoldiging. Die uitgestelde bezoldiging wordt in twee delen uitbetaald:

  • het eerste deel op de laatste werkdag van de maand juli. Dat deel bedraagt ongeveer 80% van het gewone maandsalaris;
  • het tweede deel op de laatste werkdag van de maand augustus. Dat deel bedraagt circa 120% van het gewone maandsalaris.

De som van beide delen komt bruto dus overeen met twee maandsalarissen.

 

2.2 Geen volledig schooljaar gewerkt en/of deeltijds gewerkt:

Een tijdelijk personeelslid dat geen volledig schooljaar gewerkt heeft of dat niet voltijds gewerkt heeft, ontvangt tijdens de zomervakantie eveneens een uitgestelde bezoldiging. Die wordt ook in twee delen uitbetaald:

  • het eerste deel op de laatste werkdag van de maand juli. Dat deel wordt bekomen door de salarissen ontvangen voor de maanden september tot en met december van het schooljaar te vermenigvuldigen met 0,2;
  • het tweede deel op de laatste werkdag van augustus. Dat deel wordt bekomen door de salarissen ontvangen voor de maanden januari tot en met juni van het schooljaar eveneens te vermenigvuldiging met 0,2.

Personeelsleden die zich in die situatie bevinden, hebben tijdens de zomervakantie in principe nog recht op een werkloosheidsuitkering.

De betaling van de uitkeringen gebeurt door de uitbetalingsinstellingen. Er bestaan een overheidsinstelling - de Hulpkas Voor Werkloosheid (HVW) - en de uitbetalingsinstellingen verbonden met een vakbond.

 

3. Periodes die eveneens recht geven op uitgestelde bezoldiging

Voor tijdelijke personeelsleden worden periodes van bevallingsverlof en moederschapsbescherming tijdens het schooljaar niet bezoldigd door de onderwijsadministratie. Die personeelsleden ontvangen dan wel een uitkering van de mutualiteit. Wat de zomervakantie betreft, is het zo dat de periodes van bevallingsverlof en moederschapsbescherming mee in aanmerking worden genomen voor de berekening van de uitgestelde bezoldiging.

 

4. Vastbenoemde personeelsleden

Personeelsleden die voltijds vast benoemd zijn, maken geen aanspraak op een uitgestelde bezoldiging.

Personeelsleden die gedeeltelijk vast benoemd en gedeeltelijk tijdelijk zijn, maken aanspraak op een uitgestelde bezoldiging pro-rata hun tijdelijke opdracht(en).

 

5. Tijdelijk onderwijzend personeel van het Hoger Onderwijs

In het hoger onderwijs bestaat er geen uitgestelde bezoldiging. Daar geldt een aparte regeling ,namelijk de zogenaamde vakantiebezoldiging.

Meer informatie over de vakantiebezoldiging