Veelgestelde vragen individuele rekening

 

De 'individuele rekening' biedt een overzicht van alle maandelijkse salarisbetalingen en van alle andere betalingen (vakantiegeld, eindejaarstoelage, uitgestelde bezoldiging in voorkomend geval) die je tijdens het voorgaande kalenderjaar hebt ontvangen van de centrale onderwijsadministratie (AGODI/AHOVOKS).

De ‘individuele rekening’ is dus een compilatie van alle salarisbrieven die je tijdens het voorgaande kalenderjaar ontving, aangevuld met informatie die meegedeeld is aan de Rijksdienst van Sociale Zekerheid (RSZ) via de DMFA/Capelo-aangifte (multifunctionele aangifte ieder kwartaal).

De salarisgegevens worden op de ‘individuele rekening’ gepresenteerd per maand en gegroepeerd per kwartaal, en in een jaartotaal.

De ‘individuele rekening’ is een sociaal document dat aangeboden wordt als jaaroverzicht.

 
 

De ‘individuele rekening’ is een sociaal document dat aan je bezorgd wordt als overzicht. In principe hoef je met dit document niets te doen. Slechts in een bepaald aantal situaties kan er gevraagd worden om een ‘Individuele rekening’ voor te leggen (zie het antwoord op vraag 5). Het is in elk geval aangewezen om het document ‘individuele rekening’ te bewaren.

 
 

Neen, je ontvangt bij iedere betaling een salarisbrief. De salarisbrieven bevatten de gedetailleerde informatie over de betalingen die je ontving en maken integraal deel uit van de 'individuele rekening'.

 
 

Neen, je 'individuele rekening' wordt ook wel 'jaarrekening' of 'individuele jaarrekening' genoemd. Al die begrippen zijn synoniemen en duiden dus op hetzelfde document.

 
 

Neen, de ‘individuele rekening’ dient niet om je belastingaangifte in te vullen. Daarvoor moet je gebruik maken van de fiscale fiches (281.10, 281.12, 281.14 en/of 281.18) die je eveneens van AGODI ontvangt.

In een zeer beperkt aantal situaties kan de ‘individuele rekening’ toch gevraagd worden, zoals: 

 • als je je belastingaangifte laat invullen door een boekhouder, fiscalist, accountant ...
 • als je in het buitenland je belastingaangifte moet indienen
 • als je bij een gemeentebestuur de formaliteiten vervult met het oog op het verkrijgen van de Belgische nationaliteit
 • bij een controle door een instelling van de sociale zekerheid
 
 

Neen, de ‘individuele rekening’ is een statisch document. Het vormt een weergave van de situatie zoals ze bij de onderwijsadministratie AGODI/ AHOVOKS gekend is op het einde van de laatst vermelde maand, concreet dus einde december van het kalenderjaar waarop de ‘individuele rekening’ betrekking heeft. De ‘individuele rekening’ geeft je met andere woorden een overzicht van alle bedragen die uitbetaald werden in het betrokken kalenderjaar.

 
 

In deze rubriek worden, per kwartaal, het aantal arbeidsdagen en -uren vermeld die de onderwijsadministratie voor elk betrokken kwartaal heeft meegedeeld aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) via de DMFA/Capelo-kwartaalaangifte. Het aantal duren en uren wordt bepaald conform de onderrichtingen van de RSZ op basis van het regime van de 5-dagenweek. De berekeningsprincipes zijn daarbij de volgende:

 • Aantal dagen van de prestatie: 
  • Hierbij wordt rekening gehouden met het maximaal aantal werkdagen in het kwartaal, het aantal aangegeven werkdagen in de periode, de teller van de opdrachtbreuk en de noemer van de opdrachtbreuk.
  • Als 'werkdagen' gelden alle dagen van de week, behalve zaterdag en zondag. Een feestdag wordt beschouwd als werkdag als die niet op een zaterdag of zondag valt.
  • Bijvoorbeeld: een personeelslid heeft gedurende een kwartaal van 64 werkdagen de hele periode halftijds gewerkt (opdracht van 10/20)
   > 64 dagen * 10/20 = 32
   Dat wordt vermeld als '32,00'. Fracties van dagen worden uitgedrukt in honderdsten.
 • Aantal uren van de prestatie:
  • Hierbij wordt rekening gehouden met het aantal dagen van de prestatie, de noemer van de opdrachtbreuk en het regime van de 5-dagenweek.
  • Bijvoorbeeld: een personeelslid heeft gedurende een kwartaal van 65 werkdagen de hele periode gewerkt naar rato van een opdracht van 17/24
   > a) aantal dagen: 65 * 17/24 = 46,04 dagen
      b) aantal uren: 46,04 * 24/5 = 220,99 uren
   Fracties van uren worden uitgedrukt in honderdsten.

Belangrijke opmerkingen:

 • Het aantal uren wordt niet ingevuld wanneer het personeelslid het hele kwartaal voltijds gewerkt heeft, behalve wanneer de voltijdse opdracht gevormd wordt door verschillende opdrachten met onvolledige prestaties.
 • Het aantal uren wordt altijd ingevuld bij een deeltijdse opdracht.
 • Het aantal uren wordt ook niet ingevuld wanneer het personeelslid slechts een gedeelte van het kwartaal voltijds gewerkt heeft, zonder verdere deeltijdse prestaties, behalve wanneer de voltijdse opdracht gevormd wordt door verschillende opdrachten met deeltijdse prestaties.
 
 

Dat kan inderdaad correct zijn. De onderwijsadministratie is immers niet op de hoogte van de dagen en uren waarop je effectief arbeid verricht. Enkel je juridische werkgever (inrichtende macht, schoolbestuur) beschikt over die gegevens.

 
 

Neen, enkel je juridische werkgever (inrichtende macht, schoolbestuur) kan attesteren op welke dagen en tijdstippen je effectief gewerkt hebt. Je wendt je in dat geval dus het best tot je schoolsecretariaat.

 
 

Voor alle details (onder andere opdrachten, periodes, salarisschaal, personalia ...) over je salarisbetalingen moet je je salarisbrieven raadplegen via Mijn Onderwijs: Personeel. De salarisbrieven maken immers integraal deel uit van de 'individuele rekening'.

 
 

Om je belastingaangifte in het buitenland in te dienen, moet je in eerste instantie je fiscale fiches gebruiken (zie vraag 5). Voor buitenlandse belastingsdiensten kunnen de 'individuele rekening' en de salarisbrieven aanvullend ook nuttig zijn.

 
 

De werkgeversbijdrage (of patronale bijdrage) is een bijdrage die de centrale onderwijsadministratie berekent op basis van uw brutosalaris en vervolgens doorstort aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ). Dat is dus geen persoonlijke bijdrage die van je brutosalaris wordt ingehouden.

 
 

De betalingen 'vakantiegeld', 'eindejaarstoelage' en 'uitgestelde bezoldiging' gebeuren in principe afzonderlijk en dus niet samen met een maandsalaris. Maar op de 'individuele rekening' wordt het vakantiegeld bijvoorbeeld in rekening gebracht bij de maand mei en de eindejaarstoelage bij de maand november. Dat verantwoordt meteen de hogere bedragen. Uitbetalingen van vakantiegeld en eindejaarstoelage samen met het salaris kunnen sporadisch gebeuren en wijzen op een manuele (her)berekening ervan.

 
 

De bedragen vermeld op de ‘individuele rekening’ in de rubriek ‘Totaal betaald’ zijn de bedragen die je effectief op je bankrekening ontving.
Een uitzondering daarop vormt de situatie waarbij er een beslaglegging of overdracht is op je salaris. In dat geval ontvang je je salaris via de Dienst Derdengeschillen (DDG) van het departement Financiën en Begroting, nadat die dienst er de noodzakelijke afhoudingen op heeft verricht, conform de wettelijke bepalingen.

De bedragen vermeld op de ‘individuele rekening’ zijn dan de bedragen die gestort werden aan de Dienst Derdengeschillen (DDG).

 
 

Ja, dat is correct. De verwerking van de eindejaarstoelage wordt immers intern nog technisch in gang gezet en aangerekend bij de maand november.

 
 

Ja, dat is inderdaad correct. De omschrijving ‘salaris’ omvat, naast het eigenlijke salaris, ook nog andere loonbestanddelen zoals bijvoorbeeld wachtgeld (< 100% of 100%), toelage voor overwerk, toelage voor een tijdelijk andere opdracht (TAO), niet verworven salarisschaal (NVS) ….

 
 

Ja, dat is normaal. Alle salarisherzieningen voor de voorgaande jaren worden gegroepeerd in de rubriek/omschrijving ‘Herziening salaris voorgaande jaren’.

 
 

Op je salarisbrief is de werkbonus al verrekend in het bedrag dat vermeld staat in de kolom RSZ/VGZ. De werkbonus is een vermindering van je persoonlijke RSZ-bijdrage. In de ‘extra info’ onderaan op je salarisbrief vind je wel een vermelding van het bedrag van de werkbonus.
Op je ‘individuele rekening’ wordt in de rubriek RSZ/VGZ geen rekening gehouden met de werkbonus, maar wordt die in een aparte rubriek vermeld.
Het eindresultaat van beide benaderingen is wel degelijk hetzelfde.

 
 

Het bedrag vermeld in de rubriek RSZ/VGZ is berekend op basis van de bijdragevoeten opgelegd door de Rijksdienst Sociale Zekerheid (RSZ).
Als je bijvoorbeeld een salarisherziening ontving van een vorige periode (huidig jaar of een voorgaand jaar) of als je ook een uitgestelde bezoldiging ontving, zijn alle RSZ/VGZ-afhoudingen gegroepeerd in deze rubriek.

 
 

De gebruikte afkortingen en letterwoorden zijn algemeen gangbaar in het kader van de salarisberekeningen. Uitgebreide informatie over de berekening van je salaris en de daarbij gebruikte terminologie kun je terugvinden op www.agodi.be/salaris.

 
 

Ja, je,‘individuele rekening’ blijft bewaard op de website Mijn Onderwijs: Personeel. Via het zoekmechanisme kun je een selectie maken per jaartal en op naam van het document (‘Individuele rekening’).

Het is in elk geval aangewezen om het document ‘Individuele rekening’ te bewaren.

 
 

Als personeelslid van het onderwijs dat rechtstreeks bezoldigd wordt door de centrale onderwijsadministratie, word je beschouwd als overheidspersoneel. Daardoor val je niet onder een paritair comité.

Als je in het kader van een of andere administratieve formaliteit toch een nummer van een paritair comité zou worden gevraagd, dan vermeld je het nummer ‘999’. Die code duidt op het feit dat er geen paritair comité is.

Er is bewust geopteerd om die code niet op het document ‘Individuele rekening’ te plaatsen.

 
 

Vanaf het jaar 2021 (‘Individuele rekening’ over het jaar 2020) wordt de ‘Individuele rekening’ jaarlijks uitgereikt op het einde van de maand februari.