Voorstel tot aanmeldingsprocedure in het basisonderwijs

 

De deadline voor het indienen van een voorstel tot aanmeldingsprocedure voor de inschrijvingen voor het schooljaar 2021-2022 is verstreken.

 

Als je als schoolbestuur, verscheidene schoolbesturen samen, of LOP met een aanmeldingsprocedure wil werken, dan moet je eerst een voorstel van aanmeldingsprocedure ter toetsing voorleggen aan de commissie. De commissie toetst het voorstel van aanmeldingsprocedure aan de bepalingen inzake het recht op inschrijving en de aanmeldingsprocedures en aan de uitgangspunten van het inschrijvingsrecht.

Initiatiefnemers van een aanmeldingsprocedure in het basisonderwijs voor de inschrijvingen voor schooljaar 2021-2022 hebben de mogelijkheid om:

 • een dossier voort te zetten dat eerder door de CLR werd  goedgekeurd voor verschillende schooljaren, of;

 • een dossier te wijzigen dat eerder door de CLR werd goedgekeurd voor één of voor verschillende schooljaren, of;

 • gebruik te maken van een standaarddossier dat ter beschikking wordt gesteld door de Commissie inzake Leerlingenrechten, of;

 • af te wijken van een standaarddossier.

Het voorstel van aanmeldingsprocedure wordt per e-mail met ontvangstbevestiging aan de Commissie bezorgd. Voor een aanmeldingsprocedure voor de inschrijvingen voor het schooljaar 2021-2022 doe je dit uiterlijk op 17 januari 2021.

 • Het meldingsformulier gewoon basisonderwijs vind je hier.
 • Het meldingsformulier buitengewoon basisonderwijs vind je hier.

 

Iedere initiatiefnemer van een aanmeldingsprocedure voor het basisonderwijs bezorgt een meldingsformulier aan de Commissie inzake Leerlingenrechten. Een contactpersoon van de initiatiefnemer vult dit formulier in. De initiatiefnemer mandateert een contactpersoon om voor de inschrijvingen voor schooljaar 2021-2022 een voorstel tot aanmeldingsprocedure voor te leggen aan de CLR.  

 

 

Als de initiatiefnemer een dossier wil voortzetten dat eerder door de Commissie inzake Leerlingenrechten voor verschillende schooljaren werd goedgekeurd, bezorgt de contactpersoon volgende bestanden aan de Commissie inzake Leerlingenrechten:

 • Het ingevulde meldingsformulier (Excelbestand).

 • Het digitaal ondertekende meldingsformulier of een ingescande versie van het ondertekend meldingsformulier, bij voorkeur in pdf-formaat, in één bestand, in de juiste numerieke volgorde en in de juiste richting.

 • De tijdslijn van de aanmeldingsprocedure.   

 
 

Als de initiatiefnemer een dossier wil wijzigen dat eerder voor één of voor verschillende schooljaren werd goedgekeurd, bezorgt de contactpersoon volgende bestanden aan de Commissie inzake Leerlingenrechten:

 • Het ingevulde meldingsformulier (Excelbestand).

 • Het digitaal ondertekende meldingsformulier of een ingescande versie van het ondertekend meldingsformulier, bij voorkeur in pdf-formaat, in één bestand, in de juiste numerieke volgorde en in de juiste richting.

 • Per schoolbestuur een ondertekend document, of in LOP-gebied een verslag van de algemene vergadering dat de LOP-voorzitter ondertekend heeft, waarin het schoolbestuur of de algemene vergadering zich akkoord verklaart met de inhoud van het formulier en aan de contactpersoon een mandaat wordt gegeven om voor de deelnemende scholen de melding aan de Commissie te bezorgen.

 • De tijdslijn van de aanmeldingsprocedure.

 • Een Word-bestand van het eerder goedgekeurde aanmeldingsdossier, waarin de wijzigingen zijn aangebracht met behulp van “track changes” (of “wijzigingen behouden”).

De commissie gaat ervan uit dat in het wijzigingsdossier gevolg wordt gegeven aan eerder geformuleerde opmerkingen.

 
 

De Commissie inzake Leerlingenrechten stelt 3 standaarddossiers ter beschikking voor het basisonderwijs:

 • standaarddossier A voor een individuele vestigingsplaats in het basisonderwijs volgens de ordeningscriteria:

  • afstand van het domicilieadres van de leerling tot de vestigingsplaats

  • toeval.

pdf bestandstandaarddossier_A_BaO_2021-2022.pdf (233 kB)

 • standaarddossier B voor verschillende vestigingsplaatsen in het basisonderwijs volgens de ordeningscriteria:

  • rangorde van keuze

  • afstand van het domicilieadres van de leerling tot de vestigingsplaats

  • toeval.

pdf bestandstandaarddossier_B_BaO_2021-2022.pdf (233 kB)

 • standaarddossier C voor verschillende vestigingsplaatsen in het basisonderwijs volgens de ordeningscriteria:

  • afstand van het domicilieadres van de leerling tot de vestigingsplaats

  • rangorde van keuze

  • toeval.

pdf bestandstandaarddossier_C_BaO_2021-2022.pdf (238 kB)

Als de initiatiefnemer gebruik maakt van een standaarddossier, bezorgt de contactpersoon volgende bestanden aan de Commissie inzake Leerlingenrechten:

 • Het ingevulde meldingsformulier (Excelbestand).

 • Het digitaal ondertekende meldingsformulier of een ingescande versie van het ondertekend meldingsformulier, bij voorkeur in pdf-formaat, in één bestand, in de juiste numerieke volgorde en in de juiste richting.

 • Per schoolbestuur een ondertekend document, of in LOP-gebied een verslag van de algemene vergadering dat de LOP-voorzitter ondertekend heeft, waarin het schoolbestuur of de algemene vergadering zich akkoord verklaart met de inhoud van het formulier en aan de contactpersoon een mandaat wordt gegeven om voor de deelnemende scholen de melding aan de Commissie te bezorgen.

 • De tijdslijn van de aanmeldingsprocedure.   

 
 

Initiatiefnemers die wensen af te wijken van een standaarddossier, kunnen dit door samen met het meldingsformulier een afwijking van een standaarddossier voor te leggen aan de Commissie inzake Leerlingenrechten. Hiervoor hanteren zij volgend sjabloon, dat samen met het meldingsformulier aan de Commissie bezorgd wordt.

docx bestandCLR_Sjabloon afwijken van standaarddossier 2021-2022_BaO.docx (2.19 MB)

De contactpersoon bezorgt volgende bestanden aan de Commissie inzake Leerlingenrechten:

 • Het ingevulde meldingsformulier (Excelbestand).

 • Het digitaal ondertekende meldingsformulier of een ingescande versie van het ondertekend meldingsformulier, bij voorkeur in pdf-formaat, in één bestand, in de juiste numerieke volgorde en in de juiste richting.

 • Per schoolbestuur een ondertekend document, of in LOP-gebied een verslag van de algemene vergadering dat de LOP-voorzitter ondertekend heeft, waarin het schoolbestuur of de algemene vergadering zich akkoord verklaart met de inhoud van het formulier en aan de contactpersoon een mandaat wordt gegeven om voor de deelnemende scholen de melding aan de Commissie te bezorgen.

 • Het ingevulde Word-bestand 'sjabloon voor afwijking(en) van een standaarddossier'.

 • De ondertekende, ingescande versie van het document 'sjabloon voor afwijking(en) van een standaarddossier' bij voorkeur in pdf-formaat, in één bestand, in de juiste numerieke volgorde en in de juiste richting ingescand.

 
 

Een voorstel tot aanmeldingsprocedure van scholen die behoren tot een LOP moet met dubbele meerderheid worden goedgekeurd door het LOP. De commissie inzake Leerlingenrechten vraagt om de notulering van het bereikte aanwezigheids- en beslissingsquorum te dateren en te laten ondertekenen door de LOP-voorzitter of door de betrokken schoolbesturen.
Dat geldt ook voor de notulering over het al dan niet door de schoolbesturen mandateren aan het LOP, of buiten het werkingsgebied van een LOP aan het daartoe aangeduide schoolbestuur, van:

 • de rangschikking en toewijzing van de aangemelde leerlingen;

 • het uitreiken van de melding van de definitieve toewijzing of van de melding over het niet kunnen toewijzen van de leerling aan een door de ouders gekozen school of vestigingsplaats;

 • de mededeling van de niet-gerealiseerde inschrijvingen.

Voor de nodige mandateringen kunnen initiatiefnemers van een aanmeldingsprocedure voor scholen gelegen buiten het werkingsgebied van een LOP gebruik maken van volgend model: docx bestandModel mandatering basisonderwijs buiten LOP-gebied.docx (17 kB)

 

 

Digitale aanmeldingsprocedures komen in aanmerking voor financiële ondersteuning. Lees meer over de financiële ondersteuning op deze website.

De subsidieaanvraag maakt deel uit van het meldingsformulier voor het gebruik van een aanmeldingsprocedure die je op deze webpagina terugvindt. 

Hier vind je een overzicht van de gemeenten waar men voor de inschrijvingen gebruik maakt van een aanmeldingsprocedure:

 • in het basisonderwijs;
 • in het eerste jaar van de eerste graad secundair onderwijs;
 • in het buitengewoon secundair onderwijs.