Voorstel tot aanmeldingsprocedure in het secundair onderwijs

 

De deadline voor het indienen van een voorstel tot aanmeldingsprocedure voor de inschrijvingen voor het schooljaar 2021-2022 is verstreken.

 

Als je als schoolbestuur, verscheidene schoolbesturen samen, of LOP met een aanmeldingsprocedure wil werken, dan moet je eerst een voorstel van aanmeldingsprocedure ter toetsing voorleggen aan de commissie. De commissie toetst het voorstel van aanmeldingsprocedure aan de bepalingen inzake het recht op inschrijving en de aanmeldingsprocedures en aan de uitgangspunten van het inschrijvingsrecht.


Initiatiefnemers van een aanmeldingsprocedure in het secundair onderwijs voor de inschrijvingen voor schooljaar 2021-2022 hebben de mogelijkheid om:

 • een dossier verder te zetten dat eerder door de CLR werd  goedgekeurd voor meerdere schooljaren, of;
 • een dossier te wijzigen dat eerder door de CLR werd goedgekeurd voor één of voor meerdere schooljaren, of;
 • gebruik te maken van een standaarddossier dat ter beschikking wordt gesteld door de Commissie inzake Leerlingenrechten, of;
 • af te wijken van een standaarddossier.

Het voorstel van aanmeldingsprocedure wordt per e-mail met ontvangstbevestiging aan de Commissie bezorgd. Voor een aanmeldingsprocedure voor de inschrijvingen voor het schooljaar 2021-2022 doe je dit uiterlijk op 17 januari 2021.
Initiatiefnemers maken gebruik van een meldingsformulier om het voorstel van aanmeldingsprocedure aan de Commissie te bezorgen.

 • Het meldingsformulier secundair onderwijs vind je hier

 

Iedere initiatiefnemer van een aanmeldingsprocedure voor het secundair bezorgt een meldingsformulier aan de Commissie inzake Leerlingenrechten. Een contactpersoon van de initiatiefnemer vult dit formulier in.

De initiatiefnemer mandateert een contactpersoon om voor de inschrijvingen voor schooljaar 2021-2022 een voorstel tot aanmeldingsprocedure voor te leggen aan de CLR. 

Iedere initiatiefnemer vult in welke vestigingsplaatsen deelnemen aan de aanmeldingsprocedure. Indien de aanmeldingsprocedure niet alle vestigingsplaatsen van de fusiegemeente bevat, vult de contactpersoon van de initiatiefnemer ook de lijst met vestigingsplaatsen in en dient deze in bij de CLR.

 

 

 
 

Als de initiatiefnemer een dossier wil verderzetten dat eerder door de Commissie inzake Leerlingenrechten voor verschillende schooljaren werd goedgekeurd, bezorgt de contactpersoon volgende bestanden aan de Commissie inzake Leerlingenrechten: 

 

 • Het ingevulde meldingsformulier (vraag 1-6 en 12 van het Word bestand).

 • Het digitaal ondertekende meldingsformulier of een ingescande versie van het ondertekend meldingsformulier, bij voorkeur in pdf-formaat, in één bestand, in de juiste numerieke volgorde en in de juiste richting.

 • De tijdslijn van de aanmeldingsprocedure.   

 

 
 

Als de initiatiefnemer een dossier wil wijzigen dat eerder voor één of voor meerdere schooljaren werd goedgekeurd, bezorgt de contactpersoon volgende bestanden aan de Commissie inzake Leerlingenrechten:

 • Het ingevulde meldingsformulier (vraag 1-6 en 12 van het Word bestand).
 • Het digitaal ondertekende meldingsformulier of een ingescande versie van het ondertekend meldingsformulier, bij voorkeur in pdf-formaat, in één bestand, in de juiste numerieke volgorde en in de juiste richting.
 • Per schoolbestuur een ondertekend document, of in LOP-gebied een verslag van de algemene vergadering dat de LOP-voorzitter ondertekend heeft, waarin het schoolbestuur of de algemene vergadering zich akkoord verklaart met de inhoud van het formulier en aan de contactpersoon een mandaat wordt gegeven om voor de deelnemende scholen de melding aan de Commissie te bezorgen.
 • De tijdslijn van de aanmeldingsprocedure.
 • Een Word-bestand van het eerder goedgekeurde aanmeldingsdossier, waarin de wijzigingen zijn aangebracht met behulp van “track changes” (of “wijzigingen behouden”) of gemarkeerd zijn in fluo-geel.

De commissie gaat ervan uit dat in het wijzigingsdossier gevolg wordt gegeven aan eerder geformuleerde opmerkingen.

 
 

De Commissie inzake Leerlingenrechten stelt 3 standaarddossiers ter beschikking voor het secundair onderwijs:

 • standaarddossier A voor een individuele vestigingsplaats in het secundair onderwijs volgens de ordeningscriteria:

  • chronologie: 5% van de vrije plaatsen na de aanmeldingen of inschrijvingen van de voorrangsgroepen ‘kinderen van dezelfde leefentiteit’, ‘kinderen van een personeelslid’ en indien van toepassing ‘leerlingen met campusvoorrang’

  • toeval.

pdf bestandCLR_standaarddossier_A_SO_2021-2022.pdf (186 kB)

 • standaarddossier B voor verschillende vestigingsplaatsen in het secundair onderwijs volgens de ordeningscriteria:

  • toeval

  • rangorde van keuze

pdf bestandCLR_standaarddossier_B_SO_2021-2022.pdf (181 kB)

 • standaarddossier C voor verschillende vestigingsplaatsen in het secundair onderwijs volgens de ordeningscriteria:

  • rangorde van keuze

  • toeval.

pdf bestandCLR_standaarddossier_C_SO_2021-2022.pdf (181 kB)

Als de initiatiefnemer gebruik maakt van een standaarddossier, bezorgt de contactpersoon volgende bestanden aan de Commissie inzake Leerlingenrechten:

 • Het volledig ingevulde meldingsformulier (Word bestand).

 • Het digitaal ondertekende meldingsformulier of een ingescande versie van het ondertekend meldingsformulier, bij voorkeur in pdf-formaat, in één bestand, in de juiste numerieke volgorde en in de juiste richting.

 • Per schoolbestuur een ondertekend document, of in LOP-gebied een verslag van de algemene vergadering dat de LOP-voorzitter ondertekend heeft, waarin het schoolbestuur of de algemene vergadering zich akkoord verklaart met de inhoud van het formulier en aan de contactpersoon een mandaat wordt gegeven om voor de deelnemende scholen de melding aan de Commissie te bezorgen.

 • De tijdslijn van de aanmeldingsprocedure.

 • Indien van toepassing: de goedkeuring van de campusvoorrang van het LOP basis en secundair onderwijs.


 

Initiatiefnemers die wensen af te wijken van een standaarddossier, kunnen dit door samen met het meldingsformulier een afwijking van een standaarddossier voor te leggen aan de Commissie inzake Leerlingenrechten. Hiervoor hanteren zij volgend sjabloon, dat samen met het meldingsformulier aan de Commissie bezorgd wordt.

docx bestandSjabloon afwijken van standaarddossier 2021-2022_SO.docx (196 kB)

De contactpersoon bezorgt volgende bestanden aan de Commissie inzake Leerlingenrechten:

 • Het volledig ingevulde meldingsformulier (word-bestand).
 • De ondertekende, ingescande versie van het meldingsformulier, bij voorkeur in pdf-formaat, in één bestand, in de juiste numerieke volgorde en in de juiste richting ingescand.
 • Per schoolbestuur een ondertekend document, of in LOP-gebied een verslag van de algemene vergadering dat de LOP-voorzitter ondertekend heeft, waarin het schoolbestuur of de algemene vergadering zich akkoord verklaart met de inhoud van het formulier en aan de contactpersoon een mandaat wordt gegeven om voor de deelnemende scholen de melding aan de Commissie te bezorgen.
 • De tijdslijn van de aanmeldingsprocedure.
 • Indien van toepassing: de goedkeuring van de campusvoorrang van het LOP basis- en secundair onderwijs
 • Het ingevulde Word-bestand 'sjabloon voor afwijking(en) van een standaarddossier'.
 • De ondertekende, ingescande versie van het document 'sjabloon voor afwijking(en) van een standaarddossier' bij voorkeur in pdf-formaat, in één bestand, in de juiste numerieke volgorde en in de juiste richting ingescand.
 
 

Een voorstel tot aanmeldingsprocedure van scholen die behoren tot een LOP moet met dubbele meerderheid worden goedgekeurd door het LOP. De Commissie inzake Leerlingenrechten vraagt om de notulering van het bereikte aanwezigheids- en beslissingsquorum te dateren en te laten ondertekenen door de LOP-voorzitter of door de betrokken schoolbesturen.
Dat geldt ook voor de notulering over het al dan niet door de schoolbesturen mandateren aan het LOP, of buiten het werkingsgebied van een LOP aan het daartoe aangeduide schoolbestuur, van:

 • De rangschikking en toewijzing van de aangemelde leerlingen.
 • Het uitreiken van de melding van de definitieve toewijzing of van de melding over het niet kunnen toewijzen van de leerling aan een door de ouders gekozen school of vestigingsplaats.
 • De mededeling van de niet-gerealiseerde inschrijvingen.

Voor de nodige mandateringen kunnen initiatiefnemers van een aanmeldingsprocedure voor scholen gelegen buiten het werkingsgebied van een LOP gebruik maken van volgend model: docx bestandModel mandatering secundair onderwijs buiten LOP-gebied.docx (17 kB)

 

 

Digitale aanmeldingsprocedures komen in aanmerking voor financiële ondersteuning. Lees meer over de financiële ondersteuning op deze website.

De subsidieaanvraag maakt deel uit van het meldingsformulier voor het gebruik van een aanmeldingsprocedure die je op deze webpagina terugvindt. 

Hier vind je een overzicht van de gemeenten waar men voor de inschrijvingen gebruik maakt van een aanmeldingsprocedure:

 • in het basisonderwijs;
 • in het eerste jaar van de eerste graad secundair onderwijs;
 • in het buitengewoon secundair onderwijs.